Национални счетоводни стандарти и международни счетоводни стандарти


Категория на документа: Други


НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ И
МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

АНОТАЦИЯ

Дисциплината дава знания за приложимите национални и международни счетоводни стандарти в счетоводно отчетният процес на предприятието.При преподаването на учебното съдържание е възприет принципът на съпоставимост между националните и международните счетоводни стандарти и принципът на приемственост и пряка зависимост със Закона за счетоводството.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Основна цел на дисциплината е студентите да:

1. Задълбочат познанията си и осмислят философията и приложимостта на счетоводните стандарти

2. Разширят знанията си по организацията и методологията на счетоводноотчитния процес на предприятието

3. Се разкрият възможностите за правилното разбиране и практическо прилагане на МСС /МСФО/

4. Се съпоставят препоръчителните и допустимите алтернативни подходи при счетоводното третиране на сходни сделки и събития.

ПРЕДПОСТАВКИ

Дисциплината има входни и изходни връзки с други учебни дисциплини: Счетоводство I част /Основи на счетоводството/, Счетоводство II част /Счетоводство на предприятието/, Финансово счетоводство, Банково счетоводство, Бюджетно счетоводство и др.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА

РАЗДЕЛ ПЪРВИ -

СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ С ОБЩОМЕТОДОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ

ТЕМА 1.

ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ И ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ - КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВИ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) -развита и всеобхватна счетоводна база при условията на пазарна икономика

2. Концептуалната рамка на финансовите отчети по МСФО

2.1. Цели и потребители на финансовите отчети

2.2. Изходни предположения и законодателни принципи при разработването на финансовите отчети

2.3. Елементи на финансовите отчети - същност, признаване и измерване (оценяване)

2.4. Качествени характеристики на информацията, която се оповестява в финансовите отчети - изисквания и ограничения

2.5. Концепция за капитала (собствения капитал) и за поддържането му

3. Обща характеристика и приложимост на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП)

ТЕМА 2.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Национални счетоводни стандарти и международни счетоводни стандарти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.