Национални счетоводни стандарти и международни счетоводни стандарти


Категория на документа: Други


СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ, ПРОМЕНИ В ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СЧЕТОВОДНИ ОЦЕНКИ И ГРЕШКИ. ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДА

2.1. Счетоводни политики, промени в приблизителни счетоводни оценки и грешки (МСС/СС 8)- обхват и дефиниции, промени в приблизителни счетоводни оценки и промени в счетоводната политика, грешки, допуснати при съставянето на финансовите отчети - подходи за коригиране.

2.2. Данъци върху дохода (данъци от печалбата) (МСС/СС 12) - обхват и дефиниции, признаване на текущи данъчни активи и пасиви, признаване на активи и пасиви по отсрочени данъци, оценяване на данъчните активи и пасиви, признаване на текущ и отсрочен данък, представяне на данъчни активи и пасиви и данъчен разход, оповестяване, приложения.

ТЕМА 3.

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА. ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ

3.1. Събития след датата на баланса (МСС/СС 10) - обхват, дефиниции, признаване, оценка и оповестяване.

3.2. Обезценка на активи (МСС/СС 36) - обхват и дефиниции, определяне на актив, чиято стойност може да бъде намалена, оценяване на загуба от активи, промяна на загуба от обезценка на актив, оповестяване.

ТЕМА 4.

ОТЧИТАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПОМОЩ. ЕФЕКТИ ОТ ПРОМЕНИ НА ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ

4.1. Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ (МСС/СС 20) - обхват и дефиниции, правителствени дарения, обвързани с активи и приходи, правителствена помощ, оповестяване.

4.2. Ефекти от промените на валутните курсове (МСС/СС 21) - обхват и дефиниции, сделки в чуждестранна валута, финансови отчети на дейности в чужбина, промени във валутните курсове, оповестяване.

ТЕМА 5.

ОТЧИТАНЕ НА БИЗНЕСКОМБИНАЦИИ (МСФО 3 и СС 22)

Обхват и дефиниции, същност на бизнескомбинацията, придобиване, обединяване на участия, изисквания за оповестяване.

ТЕМА 6.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ, ДЪРЖАНИ ЗА ПРОДАЖБИ И ПРЕУСТАНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ

6.1. Оповестяване на свързани лица (МСС/СС 24) - обхват и дефиниции, въпросът за свързаните лица, оповестяване

6.2. Нетекущи активи, държани за продажба. Преустановени дейности
(МСФО 5) - обхват и дефиниции, класификация и оценяване на нетекущи активи, държани за продажба, признаване на загуби от обезценка, представяне и оповестяване

ТЕМА 7.

ДОХОДНОСТ НА АКЦИЯ (МСС33)

Обхват и дефиниции, основни доходи на акция, доходи на акция с намалена стойност, преизчисляване, представяне, оповестяване

РАЗДЕЛ ВТОРИ -

СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ПО ОТДЕЛНИ ОТЧЕТНИ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ

ТЕМА 8.

СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ (МСС/СС 2)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Национални счетоводни стандарти и международни счетоводни стандарти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.