Национални счетоводни стандарти и международни счетоводни стандарти


Категория на документа: Други


Обхват и дефиниции, оценки, разпределение на разходите, нетна реализируема стойност, признаване на разход, оповестяване.

ТЕМА 9. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ)АКТИВИ

9.1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване (МСС/СС 16) - обхват и дефиниции, признаване, начална оценка, последващ разход, оценка след първоначално признаване, загуба от обезценка, бракуване и разпродажба, оповестяване

Разяснения на МСС - ПРКР - 14.

9 2. Лизингови договори (МСС/СС 17) - обхват и дефиниции, класификация на лизинговите договори, лизинг в счетоводните отчети на наемателите и наемодателите продажба с обратен лизинг.

ТЕМА 10.

НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ (МСС/СС 38)

Обхват и дефиниции, отчитане и първоначално оценяване на нематериалния актив, признаване на разходи, последващи разходи, оценка след първоначалното признаване, загуба от обезценка, намаления, оповестяване

ТЕМА 11.

ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

11.1. Договори за строителство (МСС/СС 11) -обхват и дефиниции, комбиниране и сегментиране на договорите за строителство, приходи по договора, разходи по договора, признаване на приходите и разходите по договора, промени в предвижданията, оповестяване

11.2. Селскостопанска дейност (МСС/СС 41) - цел, обхват и дефиниции, признаване и оценяване, правителствени дарения, представяне и оповестяване

ТЕМА 12.

ДОХОДИ ОТ НАЕТИ ЛИЦА (МСС/СС 19)

Обхват и дефиниции, краткосрочни доходи на наети лица, признаване и оценяване на доходи след напускане при програми с твърди вноски, признаване и оценяване на доходи след напускане при програми с твърди доходи, други дългосрочни доходи на наети лица, доходи при напускане, доходи под формата на компенсации с капиталови акции или дялове, оповестяване.

ТЕМА 13.

ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ. ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВНИ АКТИВИ

13.1. Признаване на приходите (МСС/СС 18)

Обхват и дефиниции, оценка, идентифициране на сделката, продажба на стоки, извършване на услуги, лихви лицензионни такси и дивиденти и оповестяване.

13.2. Провизии, условни задължения и условни активи (МСС/СС 37)

Обхват и дефиниции, признаване, оценка, възвърнати средства, промени в провизиите, използване на провизиите, прилагане на правилата за признаване на оценка, оповестяване

ТЕМА 14.

ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

14.1. Инвестиционни имоти (МСС/СС 40) - цел, обхват и определения, признаване, първоначална оценка, последващи разходи и последващо оценяване след първоначалното признаване, модел на справедливата стойност и модел на цената на придобиване, прехвърляния, освобождаване от актива и оповестяване.

14.2. Отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия (МСС/СС 27) - обхват и дефиниции, отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия в самостоятелните финансови отчети на предприятието-майка, оповестяване.

14.3. Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия (МСС/СС 28) - обхват и дефиниции, приложения на метода на собствения капитал, загуба от обезценка, оповестяване.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Национални счетоводни стандарти и международни счетоводни стандарти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.