Национални счетоводни стандарти и международни счетоводни стандарти


Категория на документа: Други14.4. Счетоводно отчитане на дялове в смесени предприятия
(МСС/СС 31) - обхват и дефиниции, съвместно контролирани дейности, съвместно контролирани активи, съвместно контролирани стопански единици, сделки между съдружници и смесеното предприятие, отчитане на дяловото участие в смесени предприятия и в счетоводните отчети на инвеститор, управители на смесени предприятия, оповестяване

ТЕМА 15.

ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ (МСФО 1)

Въведение, цел, обхват (приложно поле), признаване и оценяване, представяне и оповестяване, приложения

ТЕМА 16. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

16.1. Счетоводен баланс /Отчет за финансовото състояние (МСС1/СС1)

16.2. Отчет за финансовото състояние /Отчет за всеобхватния доход (МСС1/СС1)

16.3. Отчет за собствения капитал/Отчет за промените в собствения капитал (МСС1/СС1)

16.4. Отчет за паричните потоци (МСС7/СС7)

16.5. Приложение към финансовите отчети/Пояснителни приложения и оповестяване на счетоводната политика (МСС1/СС1)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Закон за счетоводството. - ДВ, бр. 98 от 2001г.; в сила от 1.01.2002 г., посл. изм. и доп., бр. 34 от 2011 г.

2. Международни стандарти за финансово отчитане (МСФОТМ) 2006. Част І и Част ІІ. С., CIELA, съответно 1167 и 1162 с

3. Четвърта директива на Европейската икономическа общност ()Директива 78/660/ЕЕС. . Български счетоводител, 2007, бр. 16, к. 3-20.

4. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постановление № 251 от 17.10.2007 г.за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постановление
№ 46 на МС от 2005. г. - Държавен вестник , бр. 86 от 26 октомври 2007 г.

5. Дамянов, Д.,В. Божков и Р.Симеонова. Счетоводни концепции и стандарти (Учебно пособие за дистанционно обучение). Свищов, АИ "Ценов, 2010.

6. Епстейн, Бари Дж. и Мирца, Абас Али. МСС/МСФО 2006. Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност. Коментари и приложения. С., WILEY & "К&Б консулт" ООД, 2007.

7. International Accounting Standards Committee (IASC). Иитернет: http://www.iasc.org.uk

8. Коментари на най-новите изменения и допълнения в МСФО/IFRS - Международни стандарти за финансова отчетност и МСС/IAS - Международни счетоводни стандарти. С., "К&Б консулт" ООД, 2006. 247 с.

9. Коментари и приложение на Международните Стандарти за Финансова Отчетност 2011, Том 1 и Том 2. С. 2011 г.

10. Интернет страницата за безплатен достъп до законодателството на ЕС.-http://www.eur-lex.europa.eu

??

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Национални счетоводни стандарти и международни счетоводни стандарти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.