Национално и световно стопанство


Категория на документа: Други


Национално световно стопанство
В резултат на общественото развитие на труда в отделните страни се обособяват самостоятелни стопански отрасли.В общественото разделение на труда бива отраслово и териториално разделение.Отрасловото разделение показва спецификата на производството по отрасли,а териториалното разделение отразява спецификата на производствата по териториални единици.То от своя страна се разделя на международно разделение на труда,вътрешно разделение на труда,вътрешно регионално разделение на труда.Всички стопански отрасли се отличават един от друг по вида,характера и количествата на използваните суровини и материали.По естеството на технологичните процеси в организирането на стопанската дейност и при получаване на крайния резултат.За всички страни независимо от формата на тяхното управление и степента на стопанското развитие са обособени три основни групи отрасли:
1-селско стопански и добивни отрасли на промишлеността(първичен сектор)
2-преработвателен отрасъл на промишлеността(вторичен сектор)
3-обслужващите отрасли(третичен сектор)
Основно отраслите на стопанството се поделят в две сфери- материално производство и нематериално производство.Отраслите от сферата на материалното производство представляват съвкупност от всички видове производствена дейност.В резултат на което се създават материални блага от формата на продукти,енергия,преместване на товари и др.Отраслите от т.н непроизводствена сфера включва тази човешка дейност която пряко несъздава материални блага.Тук се отнасят наука,научно обслужващо образование,културни,здравни и др.Националното стопанство на дадена страна представлява система,органично единство от отраслите на трите сектора,които са свързани помежду си чрез общественото разделение на труда.Системата от отрасли на стопанството на дадена държава отделя негота отраслова структура,тя е различна за различните държави.Например САЩ,Япония,Германия,Италия,Франция и др. развити страни,всички отрасли са много добре развити на промишлеността изпълнява водещи функции.Нейната продукция превишава продукцията получена в селското стопанство в пъти тоест стопанството на тези страни имат промишлено аграрна структура.И обратно в много африкански страни селското стопанство осигурява по-голям продукт от този на промишлеността,тогава стопанството има аграрно промишлена структура.Различни страни или райони се отличават със специфични природни условия.По тези причини те се отличават по-производствена специализация в зависимост от специална социална,икономически териториална система се оформя два основни района-отраслов,интегрални или комплексни-обединяват се отрасли от материалната и нематериалната сфера.
Световно стопанство -Съвкупността от националното стопанство на всички страни чрез световния пазар и международното разделение на труда води до формиране на световното стопанство.Неговото формиране е продължителен процес.Неговото начало се поставя с обуславянето на търговията като самостоятелен отрасъл.Свързано е с желанието на много страни да участват в световната търговия да извършват да извършват свободно движение на капитали,стоки,работна сила и в същото време да формират мощни икономически обединения.За да се осъществи това свободно движение на капитали,хора и стоки трябва да има пазарно стопанство.То се отличава с голяма свобода на отделния човек като стимулира инициативата и предприемчивостта на индивида.Пазарното стопанство не налага ограничения върху собствеността тоест всеки човек в зависимост от финансовите му възможности може да притежава земя,машини,предприятия с които да търгува или да организира производствена дейност. Пазарното стопанство създава икономическа среда която осигурява реализация на способностите на всеки човек и ефективно да се използва потенциала на обществото и територията.Социално икономическата география използва различни показатели за определяне равнището на развитие и структурата на националните стопанства.Показателите могат да се отнасят за отраслите на сферата за материалното производство така и за непроизводствената сфера.Всеки отрасъл на националното стопанство произвежда определена продукция като:зърнени храни,тютюн,машини и др.Тази продукция получена в стойност за една година е известна като обща продукция.Нейното нарастване се осъществява по два начина
-Екстензивен-тук продукцията се увеличава чрез увеличаване на производствените мощности в промишлеността на обработваемите земи и броят на животните в селското стопанство.Този тип продукция се осъществява в по-слабо развитите страни и от тук идва наименованието екстензивен тип стопанство.
-Интензивен-тук увеличаване на общата продукция се постига чрез увеличаване на производителност на труда.Когато се сумира общата продукция получена от всички отрасли на материалното производство се формира обществен продукт,това са сумата от материалните блага произведени от всички отрасли на материалното производство за определен период от време в парична стойност.Когато от общата продукция на предприятието разходите за суровини,горива ,ел.енергия се получава чистата продукция.
Подобно на общата продукция и чистата продукция нараства по-екстензивен и интензивен път.Количеството на общата и чистата продукция зависи от производителността на труда,то се определя от броя и професионалната квалификация на заетите в отраслите на материалното производство.Сборът от чистата продукция на всички отрасли на материалното производство формира националния доход.В страните с пазарно стопанство към националния доход се прибавят доходите получени от непроизводствената сфера.В този случай се получава показателят на БВП,когато към него се прибавят доходите на държавата получени чрез вътрешно икономическите връзки на страната се формира БВП.По абсолютния р-р на БНБ се съди за икономически мощна всяка страна,а по БНП на човек от населението за равнището на икономическото развитие на страната.Към синтетичните показатели се отнасят фондоемкост на производството,фондоотдаване,производителност на труда,собственост на продукцията.
-Фондоемкост-е съотношението между ДМА и продукцията.Тя е твърде висока в отраслите с комбинат ска форма от металургията,химическата,нефтохимическата и целулозната химическа промишленост.
-Фондоотдаването-е показател с обратно съотношение тоест на година продукция спрямо основните производствени фондове.Високи са стойностите в подотраслите на лека и хранително вкусовата промишленост.
-Производителността на труда- изразява чрез стойностното съотношение между общата продукция и броя на заетите.Показателят е с големи стойности в промишлените отрасли с напреднала автоматизация.Себестойността на продукцията се измерва чрез разходите на единици продукция тоест общите разходи за производството се разделят на производственото количество в съответната мярка.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Национално и световно стопанство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.