Най-важното по основи на икономическите теории


Категория на документа: Други


КСЕНОФОНТ
Пръв употребява понятието икономика.
Той приема дребната търговията и отхвърля едрата.

Ксенофонт смята, че освен като средство за размяна парите могат да служат и за натрупване на богатство. Основни функции на парите:
-да бъдат посредник на размяна
-да са мярка на стойността
-съхранение на стойността, натрупване на богатство
-кредитни пари
-световни пари
Ксенофонт открива 2-рата функция на парите
Има натуралистично разбиране по отношение на разделението на труда, което увеличава полезността на предметите, за разлика от класическото разбиране, според което се увеличава количеството произведени стоки.
ПЛАТОН - В "идеалната държава" най-много се цени общественото благо като всички порядки в нея се основават на справедливостта, която обезпечава щастието на обикновения човек, така и на обществото като цяло. Справедливостта произлиза от това, че всеки индивид в държавата се занимава с онова, което е най-подходящо за него. Обществото в идеалната държава на Платон се дели на 3 съсловия:
- философи, които управляват държавата.
- военно съсловие, което опазва вътрешния и външния мир на държавата.
- земеделци и занаятчии
Робите не функционират в държавата на Платон. Защитник на частната собственост. Противник на парично-разменното стопанство и натрупването на богатство в парична форма.
Той допуска 2 функции на парите
-средство за размяна и мярка на стойността
АРИСТОТЕЛ
Идеализма е отхвърлен, приема материализма. Защитава робството, но според него с развитие на средствата за производство ще настъпи и края на робството. Аристотел смята, че човек може да бъде свободен само ако не се занимава с физически труд.
Богатството е съвкупност от полезни дейности, служещи за задоволяване на човешките потребности.
Съществуват 2 типа стопанство: икономия и хрематистика
Икономия - затворено натурално стопанство
Херматистика - стоково парично стопанство, което произвежда за пазара за размяна
Той е превърженик на икономията
Негативно отношение към лихвения %, която е най-противоестествената форма на доход , според него. % представлява печалба за сметка на длъжника, която се присвоява несправедливо от заимодателя като ги прави източник на нови пари.
Стойност
Потребителна - използването на вещите според тяхното предназначение
Разменна - използването на вещите според неприсъщото им предназначение
СТАФОРД - Ранен меркантилизъм
Според Стафорд чуждите търговци изнасят евтино суровини, а внасят скъпо готова продукция, произведеня със същите суровини. Всички беди произтичат от изтичането на пари от страната.
МЪН - Развит меркантилизъм
Според него парите трябва да се пускат в оплодотворяващ оборот. Както търговеца пуска пари в обръщение, за да осигури печалба, така и държавите трябва да се обогатяват от външната търговия, при която износа на стоки превишава техният внос.
МОНКРЕТИЕН - френски меркантилизъм
За първи път употребява терминът "политическа икономия", за да назове науката, коята изследва производството, разпределението и потреблението на материални блага. Според М. Търговското съсловие има най-голямо значение за създаване на богатството на нацията. Прогресивен възглед ва М. е че не изобилието на злато и сребро правят държавата богата, а наличието на предмети за живот и облекло.
Има различно разбиране за значението на парите
ПЕТИ -На него принадлежи фразата "Трудът е баща,а земята - майка на богатството."
Изчисляване на необходимото количество пари в обръщението
Кп = Ецс/0 0 - брой парични обороти, Ецс - цените на стоките
Теория за стойността
2 вида цени-естествена и политическа. От пол. цена той разбира пазарната цена на стоката, а естествената- определя се от количествата труд необходимо за производството на стоките.
Според Пети:
-в основата на разменната пропорция между житото и среброто стои количеството труд изразходван за тяхното производство.
-стойността на всяка стока е в пряка зависимост от производителността на труда изразходен за производството на сребро. Пети не разграничава стойността от разменната стойност и не може да отдели стойността от нейната парична форма на проявление.
Теория за работната заплата
РЗ представлява цена на труда, която се равнява на минимума средства за съществуване на работника и неговото семейство.
Дали ще бъще евтин или скъп трудът на работника зависи от 2 обстоятелства:
-природното плодородие
-естествените потребности на работниците се определят от климата
Теория за рентата



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Най-важното по основи на икономическите теории 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.