Най-важното по основи на икономическите теории


Категория на документа: Други


Според Пети рентата е част от земеделската продукция, получавана по силата на собствеността върху земята и оставаща след приспадане на разходите за производство и РЗ. Според Пети рентата има трудов произход. Пети прави извод, че при др. равни условия, РЗ и рентата се намират в обратна пропорционална зависимост.
При Пети за първи път срещаме понятието диференциална рента.
Цена на земята
Цз = Р.21 Могат да се застъпят 3 поколения
Според Пети цената на земята зависи от дохода, който се получава от нея. Той предполага, че човек се стреми да купува толкова год. Ренти, колкото е броят на годините, през които трябва да се грижи за себе си и за най-близкото си потомство.
Лихвеният%, Пети извежда от поземлената рента. Естественото равнище на лихвеният % се определя от рентата, която може да се получи, ако с парите, които са дадени в заем се купи земя.
Теория за парите
Пети прави разлика между "вътрешна" стойност и "местна" стойност.
-вътрешна - труда, изразходван за производството на пари
-местна -номинална стойност на парите
БУАГИЛБЕР (1646-1714)
Създава стойността на стоката с изразходения труд за нейното производство. Свежда разменната стойност до работното време. Разглежда парите единствено като посредник на размяната. Буагилбер е привърженик на прогресивно данъчно облагане, при което с повишаване на доходите се увеличават и данъците.
КЕНЕ
Той е основоположник на школата на физиократите
Концепцията за естествена ред-Този ред се регулира и подчинява на действието на обективни закони. Според Кене тези закони са установени веднъж и завинаги. Под естествени закони той разбира такова протичане на иконом. процеси, което очевидно е най-изгодно за човешкия род.
Според него обществото представлява жив организъм, на който са присъщи 2 състояния: здраво и болно. На обществото е необходима политика на хигиена, когато е здраво и на лечение, когато е болно.
Теория за "чистия продукт"
"Чист продукт" това е излишъкът, който остава от произведената продукция през годишната земадалска продукция след като се приспаднат разходите за нейното производство. "Чист продукт" се създава единствено в селското стопанство, тъй като природата произвежда, в резултат на което се увеличава материята. В промишлеността такъв продукт не се създава, а само се видоизменя потребителската форма на вече създадената в земеделието материя. Двойнственост в тази теория: От една страна величеството на "чистия продукт" се определя от потребителските стойности, а от друга той залага на стойностната концепция за "чист продукт"

Извежда лихвения % от поземлената рента, т.е. като доход от пари предоставен като потенциална поземлена собственост.
Теория за капитала
Според Кене производителен е единствено капиталът зает в селското стопанство. Вместо думата капитал Кене използва аванси. Една част от капитала определя като начални аванси. Към тях той отнася направените разходи за постройки, стопански инвентар, добитък и др. използването на този капитал е с продължителност по-голяма от 1 год. Другата част на капитала, Кене нар. ежегодни аванси. Това са разходите за РЗ, семена за засягане, торове, храна за добитъка и др. За разлика от първоначалните аванси, ежегодните пренасят цялата си стойност по време на производствения процес, продължаващ 1 стопанска година.
Икономическа класи в обществото
Според Кене в обществото съществуват 3 основни класи: производителна, безпладна и класа на собствениците.
ТЮРГО
* Тюрго допълва класовото разделение, което прави Кене като разделя безплодната класа на собствениците на средство за производство и наемни работници.Извежда лихвения процент от рентата. Извежда печалбата от процента.
* При него чистият продукт по-ярко изпъква като принадена стойност.
* Работната заплата я представя като ограничена от конкуренцията на пазара на труда.
* субективна ценност на благата. В това се изразява субективизмът на Тюрго.
* По отношение на парите той не проявява субективизъм и ги разглежда и представя като стихийно възникнал процес.
* Разглежда кризите като резултат/продукт на лоша политика на правителсвото.
* Представя печалбата като "работна заплата за високо квалифициран труд".
* Тюрго смята, че РЗ = мининални средства за съществуване ва работника и неговото семейство.
* Капиталът, според Тюрго, притежава способността не само да се възстановява, но и да нараства.
МАЛТУС
Теория за реализацията и кризите
Малтус, за разлика от Сей, предрича кризи на свръхпроизводството. Според него общото търсене винаги ще бъде недостатъчно за реализиране на производствената продукция, при цени покриващи разходите за производство. Според Малтус, работниците получават само малка част от стойността на произведената продукция. Ето защо тяхната покупателна способност не е в състояние да обезпечи стимулите за пълното използване на капитала. Според Малтус, за да се осигури реализацията е необходимо да се правят разходи за луксозни предмети и услуги от непроизводителен характер. Малтус нарича класата на земевладелците "Трите лица".
АКВИНСКИ (1224-1269 /74г)
1. За разлика от Августин Блажени той отдава 1 предимство на духовната пред физическата дейност като според него съсловнава йерархия в обществото е дадена от всички божествени закони
2. Признава натрупването на богатства в обществото, но това трябва да става "...в умерена форма" без обаче да конкретизира какво се разбира под умерено.
3. За пръв път той различава 2 вида богатство - естествено (храна, облекло) и изкуствено (златни, сребърни монети, ценни книжа и документи)
4. Рента - "като възнаграждение на феодала за риска и опасностите, които поема по време на реализирането на производствения процес.
5. Първи представител, който се опитва да обясни понятието цена и т.нар справедлива цена. Според него тя е равна на производствените разходи + етически оправдана цена, съобразно съсловното положение на индивида в обществото. В случая са налице 2 противоположни с съставки. От една страна трудовия момент в лицето на производствените разходи и нетрудовия момент с т.нар. пирамида за социалнокласовата структура на обществото.
6. Той отрича участието на народните маси в управлението на една страна и според него "..там където народът участва в управлението на една страна, тя е обречена на гибел."
7. Разделението на труда според него зависи от съсловието, физическият труд е само за невежите
МАРК КАТОН
1. Предлага мерки за повишаването на производителността на робския труд.
2. Опитва се да анализира категорията печалба. И според него тя е равна на издръжките по производството.
3. Препоръчва развитието на търговията и във връзка с това оправдвава лихвения процент
4. Според него селското стопанство е база основа за разсвитие на обшеството
СЕНЕКАЛУЦИЙ -Отрича богатството, отхвърля бедността.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Най-важното по основи на икономическите теории 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.