Най-важното по основи на икономическите теории


Категория на документа: Други


1. Според него хората по рождение са равни помежду си. Разслояването м/у тях е в резултат на исторически появи ли се условия.Главна причина за разслояването той вижда в алчноста.
3. Развитието на производителните сили не винаги води до промяна на прозиводтсвтвните отношения.
СМИТ
Разгл обществото Като съюз за размяна м/у произвеждащите специализирали се в разделението на труда индивиди, в основата на които стои размяната на труд
Преследвайки личните си интереси, човек подпомага и обществените. Всичко това, според него, стова под въздействието на една невидима ръка.
Задачи на ик.наука: Той определя и очертава границите на политическата икономия и привежда в оригинална теория натрупаните икономически знания
Теория за разделението на труда
Разглежда разделението на труда като естествено явление и не си го представя извън размяната, която, според него, поражда разделението на труда. Разглеждайки го , в тясна връзка с размяната, той прави извода, ме колкото по-голям е пазара, толкова по-развито е разделението на труда и обратно
Разделението на труда обуславя растежа на производителността на труда по три основни причини
1- повишаване на уменията, ловкостта и изкуството на отделния работник
2- Икономисва се времето от една работа към друга
3- Създават е условия и инструменти, които позволяват на един работник да работи за повеча
Теория за стойността
АС прави разграничение между разменна и потребителна стойност, но според него няма пряка зависимост. АС си задава 3 въпроса по отношение на размяната:
-кое е действителното мерило на разменната стойност
-в какво се състои действителната цена на всяка стока
-кои са разглежданите части, от които пазарната цена на стоката не съвпада с действителната
АС прави разграничаване между стойността и пазарната цена. Пазарната цена се определя от търсенето и предлагането на стоките и също може да бъде по-неска или по-висока от стойността.
Смит създава трети възглед за стойността, който гласи, че стоката се образува от 3-те дохода-РЗ, печалба, рента, с които АС намесва създаването на стойност и разпределението на дохода.
Теория за работната заплата
Работната заплата, според Смит, е единтвения трудов доход. Представя я като естествена категория
Теория за печалбата
- Част от стойността на продукта на труда
- Съставна част на разходите за производство, което всъщност е резултат от самото функциониране на капитала
Теория за рентата
Адам Смит създава 4 определения за рентата:
1. Рентата е част от продукта на труда
2. Рентата представлява естествено възнаграждение или цена, която се плаща за използването на производствените сили на земята
3. Земята е по-производителна от другите отрасли и създава излишък, който представлява рента
4. Рентата представлява монополна цена, т.е. смята я за рядък ресурс и всеки продукт на производство се доставя на собственика и доход, който е възнаграждение на тази рядкост
Теория за капитала
АС разделя капитала на основен (фиксиран) и оборотен (циркулиращ). В основния капитал, според него, не участва обръщението. Доставя се печалба без да се сменя собствеността.
* Запас от средства за производство
* Самостоятелен източник на печалба
Доход
Чист доход - това, което остава след приспадане на разходите за основен и оборотен матерял
Брутен доход - целият годишен стоков продукт на жителите на една страна, който включва всички матерялни разходи
Производствен и непроизводствен труд
Производството, според Смит е трудът, който е зает в сферата на материалното производство, който създава стойността.
РИКАРДО
Теория за парите
От една страна той поставя в основата и трудовата теория за стойността а от друга количествената теория за парите
Теория за стойността
Според него стойността на стоката се повишава или понижава в зависимост от изразходвания за нейното производство труд.
Рикардо стига до заключението, че стойността на стоките се образува не от фактически изразхоодвания труд, а от обществено необходимия труд за изработването на стоката при най-лоши производствени условия.
Теория за разпределението
В нея той изследва количествените зависимости между работната заплата, печалбата и рентата. Основни изводи, които прави са:
-РЗ и печалбата са в обратнопропорционална зависимост
-измененията на РЗ и печалбатане засягат рентата
-с развитието на обществото и увеличаването на населението рентата се увеличава, РЗ остава без изменение, а печалбата намалява
Според Рикардо увеличаването на номиналната РЗ предизвиква намаляване на нормата на печалбата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Най-важното по основи на икономическите теории 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.