Най-важното по основи на икономическите теории


Категория на документа: Други


Теория за Работната Заплата
РЗ се свежда до минималните средства за съществуване на работника и неговото семейство. ю
Теория за рентата
Източник за получаването на рентата е не особената щедрост на природата, а нейната оскъдност и изразходения труд. Рикардо разглежда диференциалната рента в зависимост от плодородието на земята.
Теория за размяната и кризите
Според тази теория, когато количеството на пари в страната се увеличава, цените на стоките започва за се изравняват по-голямото производството пари, това увеличава вноса на стоки от чужбина, което води до износ на пари от страна и намалява на цените на стоките. Според Рикардо свободния обмен на стоки и пари между страните установява оптималното количество пари, което е необходимо за обръщението във всяка една държава
МАРК ВАРОН
1. Представител на прогресивното течение в Ик мисъл тъй като пледира за развитието на стоково паричното стопанство
2. Пледира за изграждането на един " велик съюз между земеделците и занаятчиите с оглед по равномерното производство и рзпределение на материалните блага в обществото
3. Занимава се с въпросите свързани с възпроизвеждането на работна сила т.е. търси начини и средства за попълнение на робските редици.
4. Той предлага да се използват колективните форми на робовладение.
МАРК ЦИЦЕРОН
1. Разглежда въпроса за собствеността. Привърженик на частната собственост, противник на обществеността
2. Опитва се да обясни понятието "справедлив интерес". Според него "това са интереси, които отговарят на интересите на господарстващата класа."
3. Опитва се да обясни термина "експлоатация". Приема я като правометно и ествествено явление.
4. Представя робството като естествено явление, а не като историческо, т.е. някакви форми на зависимост винаги ще съществуват.
СИСМОНДИ
Печалба и рента - не ги приема като фактически доходи, а като отдръжка от труда на работника.
Теория за разпределението.
Разграничава трудови (работна заплата) и нетрудови (печалба и рента) разходи. Нетрудовите разходи са незаплатения труд на работника.
Работната заплата е необходимия минимум средства за съществуване, защото въпреки че производството му принадлежи, работника не получава стойността му.
Рентата е нетрудов доход за собственост на земя, удръжка от труда на работника.
Теория за реализацията и кризите
Смята че причина за кризите е противоречието между потреблението и произвдството. Това противоречие може да се премахне с намесата на държавата, която да спре централизирането и концентрацията на капитал.
ПРУДОН
Според Прудон съществуват 10 фрази: разделение на труда; на машината; на конкуренцията; монополите; държавата; търговският баланс; кредит; собственост; комунизъм; население;
Прудон е привърженик на икономическия либерализъм.
Конституирана стойност - според Прудон всяка стока притежава разменна и потребителна стойност, които се намират в постоянно противоречие помежду си. Прудон опреличава общото богатство с химично съединение, както хим. елементи встъпват в съединение само в определена пропорция, така и общото богатство се основава на пропорции на своите елементи.
Теория за парите
Според него парите причиняват дисхармония в обществото и за това трябва да се премахнат.
СЕЙ
Закон за трите фактора Според него всяка нация разполага с три производствени фонда природа, капитал и човешка работна сила. На тези три фонда съответстват и три дохода, на които се разпределя богатството: трудът получава работна заплата, капиталът- печалба, земята- рента.Сей доказва, че в процеса на производство тези три производителни фонда се съединяват.
Законът за пазарите се основава на мисълта, че парите са само прост посредник при размяната и крайната цел на всеки, който предлага даден продукт, е да получи в замяна срещу него друг продукт, а не пари.
Теория на Сей за разпределението
Разделя печалбата на 2 части лихвен процент и предприемачески доход.Лихвеният процент е този доход, който се полага за предоставената услуга.
Рентата Сей смята за доход от производствения фактор земя. Работната заплата извежда от трудовия фактор на производството обичайното количество средства за съществуване и възпроизвеждане на работническата класа. Размера на работната заплата обвързва с потреблението на работниците.
Теория за полезността Съгласно логиката на Сей, колкото по висока е полезността, толкова по-висока е стойността. Друго определение за стойността нещо произведено и неопределено докато не се установи в процеса на размяната.
МАРКС
формула за изчисляването на количестовото пари, необходими за стоковото обръщение- Количеството пари в обръщение = (сумата на цените на реалните стоки) + (сума на платежните с наст. Срок) - (сума на взаимо-погасените се платежни) / Среден брой на оборотите на парите
Теория на стойността
Когато трудът е изразходен в определена форма, той е конкретен (създава потребителна стойност). Абстрактния труд създава разменна стойност. Според Маркс, стойността на стоката се определя от тези разходи, които стокопроизводителите извършват, за да да произвеждат преобладаващата част от производствената продукция
Теория за принадената стойност
Според Маркс простия оборот на капитала се свежда до формулата: "П-С-П" Маркс нарича способността за труд "работна сила". Тя представлява съвкупност от физически, умствени и духовни способност, които човек прилага в проциса на производство. Според Маркс работната сила притежава разменна и потребителна стойност. Разменната й стойност се определя от средствата за съществуване, които са необходими на работника. Потребителната стойност на работната сила Маркс свързва със свойството й да създава нова стойност, който е по-голяма от нейната разменна стойност или това е т. нар. пренадена стойност.
Теория за капитала
Освен оборотен и основен капитал, Маркс го разделя и на постоянен и промелив. Според него, капиталът, който е влажен в средствата за производство е постоянен, защото той не променя своята величина по време на производствения процес, а само пренася стойността си в тази на новосъздадената стока.Капиталът, който е изразходван за закупуването на работна сила се нарича променлив. Той пренася своята величина в процеса на производство, защото работниците създават пренадена стойност.
Теория за намаляващата норма на печалбата
Ефективността на доходност на капитала се изразява в нормата на печалбата. За да се установи доходността на капитала, трябва принадената стойност да се отнесе към целия авансиран капитал, защото печалбата е прираст на постоянния и променлив капитал.
Рента
-абсолютна (монополът на частната собственост в/у земята е причина за съществуването на абс. Рента, плащана за всеки участък земя независимо от плодородието и местоположението му),
-диференциална - 1 род (свързана с разликата в плодородието на почвата и местоположението) и 2 род (резултат от допълнително вложеният капитал в/у една и съща площ земя)
-монополна (особен вид рента, определян като добавачен доход, който се получава в резултат на превишаването на цената над стойността на стоката, произведена в особено благоприятни условия)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Най-важното по основи на икономическите теории 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.