Най-важното по основи на икономическите теории


Категория на документа: Други


ЛУКРЕЦИЙ КАР
1. Първият представител който изследва генезиса на държавата и подхожда материалистически.
2. За него развитието на произв. сили винаги води до промяна на производствените отношения т.е. до нова обществено икономическа информация.
3. Според него количествените изменения винаги водят до качествени промени.
4 . Всяка следваща обществено ик формация е по-прогресиван от предшестващата.
АВГУСТИН БЛАЖЕНИ
1. Той преодолява нихилистичната нагласа към труда която еднакво цени физическата и духовната дейност. В повечето случаи дава предимство на физическата дейност.
2. Отрицателно отношение към търговията като я причислява към недостоините за човека занятия тъй като според него "...задача на търговеца е по-евтино да купи и по-скъпо да продаде, с което се ограбват бедните и това е недостойно според Бога"
3. Обявява се против натрупване на богатство под всякаква форма. Излишъците магат да се създават, но само с оглед раздаването на милостиня.
4. Слага знак за равенство между стремежа за натрупването на пари и скъперничеството като ги обяснява с користолюбство.
ОРЕЗНИ
Същност на стоково-металическата теория:
1. Господстващата фигура в 1 общесвто може да регулира стоковото обръщение в ползва на стокооборота, но не и да определя покупателната сила на монетата както беше в минималистичната теория за парите.
2. Съотношението между златните и сребърните монети се определя на базата на пазарното съотношение на стойността на 2-та метала - злато и сребро. В това пазарно съотношение се намира количеството изразходван абстрактен труд за производството на тезо благородни метали.
3. Като изследва свойствата на отделните метали той доказва, че златото и среброто могат да изпълняват ролята на всеобщо разплащателно и покупателно средство, тъй като притежават необходимите свойства за това:
На 1-во място - те съдържат голяма стойност в малко късче обем
На 2-ро - лекота на метала
На 3-то - рядко се срещат в природата
На 4-то - висока степен на делимост на метала
МЕРКАНТИЛИЗЪМ
Възникване: Англия. Развитието на капитализма в промишлеността; развитието на капитали в селското стопанство; Силно укрепване на централната кралска власт
Особено значение има сферата на обръщението. Целта му е осъществяването на търговската печалба чрез външната търговия и натрупването на богатство във формата на благородни метали; Използва се икономическа политика на държавата с цел натрупването на злато и сребро. Принципите му се свеждат до:
-богатството представлява злато и сребро
-регулиране на външната търговия на държавата за придобиване на повече злато и сребро.
-Поощряване чрез ниски митнически тарифи на износа на готова продукция и внос на суровини.
-активен търговски баланс като необходимо условие за увеличаване богатството на нацията.
Двата вида меркантилизъм - ранен и развит
Основна характеристика на ранния Меркантилизъм е регулирането на паричния баланс - този вид меркантилизъм е нар. още монетарна система. Главната задача на държавата е да привлече колкото се може повече пълноценни чужди монети и да не позволи изтичането на национална валута. Развит Меркантилизъм - целта му е натрупването на благородни метали, средствата на нейното постигане се променят. Вече се търсят начини за привличане на средства. Развитият меркантилизъм разглежда производството като средство за разширавяне възможностите на търговията. Меркантилистите виждат в създаването на производство - силна държава.
ФЕОДАЛИЗЪМ
Могат да се посочат 3 периода:
1. Ранен феодализъм - изчезване на градовете; едновременно съществуване на робовладелските и феодалните производствени отношения; нихилистичното отношение към трудовата дейност; затихване на стоково търговските връзки между градовете и селата. Най-изявн представител - Августин Блажени (св. Аврелий Августин )
2. Развит феодализъм - ясно очертаване на социалнокласовата структура на обществото; утвърждаване на феодалните производствени отношения; появата на редица нови градове в Европа; Силно разрастване на стокова-търговските връзки м/у градовете и селата; ясно изразен феодален характер на занаятчийството; ново отношение към трудовата дейност. Тома Аквински (13в) родоначалник на ниминалистичната теория за парите.
3. Разложение и упадък на феодализма - процеси т.нар. първоначално натрупване на капитала; едновременно съществуване на феодалните производствени отношения и капиталистически производствени отношения. Представител - Николай Орезмии (14в.), основоположник на стоково-металическата теория за парите която е противоположна на номиналистичната теория за парите.
ФИЗИОКРАТИЧЕСКА ШКОЛА
Физиократите преместват теоритичния анализ на икономическите процеси от сферата на обръщението в сферата на производството. Тяхната теоритична система се осоновава на абсолютизацията на селското стопанство като единствен източник на доходи и багатство за обществото. Според физиократите чистият продукт и материлният продукт изобщо се създават в сферата на земеделието (селското стопанство).

"Чистият продукт" се разбира като разлика между брутен обществен продукт и издръжките по неговото производство, или като продуктов излишък от потребителски блага над производствените разходи.
Физиократите определят характера на труда като производителен и непроизводителен. Те приемат, че производителен е само труда зает в селското стопанство. Той създава материалното съдържание на всички продукти. Трудът зает в промишлеността, те приемат като непроизводителен, защото той променя само формата на тези продукти.
Съществуват три класи:
-Производителна класа / на фермери и селскостопански работници / като тя включва заетите лица в селското стопанство, които обработват земята и произвеждат материалните блага и чистия продукт.
-Класата на собствениците или земевладелците - тази класа съществува, чрез присвояване на част от чистия продукт, създаден от селското стопанство, под формата на рента.
-Безплодна класа - всички граждани.
Вложеният капитал в използваните средства за производство, физиократите наричат аванси. Както по отношение на труда, така и по отношение на капитала, те въвеждат понятието производителни аванси (средствата вложени в селското стопанство) и непроизводителни аванси (средствата вложени в други отрасли).

??

??

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Най-важното по основи на икономическите теории 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.