Наркомания


Категория на документа: Други
Пловдивски университет " Паисий Хилендарски"
Философско-исторически факултет

Курсова работа на тема:

Изследване на отклоняващо се поведение - "Наркомания"

Съдържание

Определение за отклоняващо се поведение
Предмет на изследването
Обекти
Фактори
Цели
Хипотези
Методи

Определение за отклоняващо се поведение
Отклоняващото се поведение представлява една проверка на поведение и социално действие, от една страна, както и диагностика на дадено поведение като девиантно което предполага съотнасянето му с определена ценностна система. Всеки опит за конкретно определяне на равнището, на което отклоняващото се поведение може да бъде съотнесено, налага на социолозите да го ограничат от определени редове и характеристики на социалното поведение като цяло.

Проблематиката на дадено отклонение е задължително да съпътства целия процес на конструиране на социологическия анализ. На базата на интерпретация на социологическия анализ се търсят социалните измерения на мотивацията, взаимната свързаност и устойчивост на индивидуалните и групови характеристики на отклоняващото се поведение. Нужно е да бъде избран определен кръг, в който отклонението е не само елемент от изследователския инструментариум, а предмет на социологическо проблематизиране.
Социологическите теории за отклонението, разглеждат същото, не само като престъпление, но и изследват отклоненията, които разрушават обществения порядък,като наркоманията и алкохолизма.Тези отклонения се разглеждат като същностни различия. Подобни различия могат да се появят поради ред причини като невъзможност на индивида да се впише в социалния строй, а-социализация, бягство от нормативния ред и др.. Те не могат да намерят израз в рамките на статуквото и затова се проявяват, търсейки непосредствени решения в процеса на социалната промяна.
За да бъде изследвано отклоняващото се поведени като процес трябва да се изградят на ново неговите субекти, спецификата на неговата вътрешна същност. Отклоняващо поведение може да се открие и анализира само, когато са налице относително устойчиви нагласи, ценности и интереси, които се проектират отвъд допустимите от официалните социални норми, граници. Действието, което се извършва при процеса на изграждане на предмет на социологията на отклоняващото се поведение, е насочено към изработване на възможно най-конкретни и подлежащи на количествен и качествен анализ обекти. Социологията на отклоняващото се поведение изследва определени групи и хора в определена среда.
Предмет на изследването

Наркоманията е състояние на психическа или комбинация от психическа и физическа зависимост към даден вид вещество с въздействие върху централната нервна система, при което се изработва зависимост от приемането й.
От медицинска гледна точка наркоманията е хронично рецидивиращо заболяване, при което са налице неврохимични и молекулярни промени в мозъка. Под термина пристрастяване, който понякога се използва като синоним на наркомания, би следвало да се разбира по-скоро привикване към някакво поведение или състояние.
От социологическа гледна точка наркоманията попада в класа девиантни(отклоняващи) се поведения, чийто извършител е също и потърпевш. От значение за социологическото разглеждане на този вид отклоняващо се поведение са и функциониращите във всекидневния живот типизации за наркоманите, а също и отношенията на индивиди или групи в конкретната реално съществуваща субкултура, която ги тласка към едни или други форми на отклоняващо се поведение, поради изглеждащи непреодолими външни препятствия за социална интеграция.
Наркоманията се характеризира с наличието на авто-деструктивна функция. Но наркоманията и другите авто-деструктивни поведения могат да окажат силно негативно въздействие на членове на семейството или на цялото семейство на дадения човек, при което наличието на това анти-деструктивно поведение няма как да не засяга обсега на познати на дадения индивид, както в личен, така и в професионален аспект.

Обекти
Обект на изследване на това девиантно поведение са лица на възраст между 15-25г., защото според проучвания повечето от нарко зависимите опитват наркотици около 15 годишна възраст. Приема се, че най-голям е броя на нарко зависимите до 25г. възраст. Причината да бъде избрана тази възрастова група е, че поради нарастващия социален натиск за успех, за адаптация и принадлежност, в тази възраст се търси начин да бъдат приети в обществото или да създадат пълноценни и признати негови членове. Това разбира се поради редица причини може да бъде възпрепятствано.

Фактори
Групата избрана за изследването е на базата на рискови фактори.

1. Наличието на прекалено много наркотици и все по-голямата им достъпност.

2. Негативизъм или не справяне с проблемите и в следствие на това- бягство от реалността.
3. Липса на позитивни модели на просперитет;

4. Не намиране на смисъл да се живее по нормален начин.

5. Морален релативизъм;

6. Проблемно семейство.

7. Разглезен(богаташки) начин на живот.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Наркомания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.