Научните открития


Категория на документа: Други


ЛЕКЦИЯ 2
Научни открития
Научните открития представляват установяване на св-ва,явления и закономерности на мат.свят,годни да бъдат проверени.За разлика от изобретенията,при НО няма процес на създаване на нещо ново.Авторът на НО е откривател,а самото НО като обект на ИС се х-ра с:
1) В/у НО не може да се установи собственост.Те остават извън човешкото съзнание.
2)При НО винаги има причина,следствие и причина на следствена връзка.Ако липсва нещо от това се говори за научен факт,а не за НО
3)Законите,явленията и закомомерноститетрябва да могат да бъдат проверени и от др.лица,освен от откривателя.
4)Не се считата за НО открития в областта на географията,археологията,геологията палеонтологията и общ.науки.За кривата на НО се установява посредством регламентация в спец.законодателство по ИС.Подписано е и мецдународно споразумение,посветено на НО (Женевски договор за регистр.на НО 1978).
Изобретения
Те представляват техн.решения на задачите.Опр.се като реш.,тъй като посочват средствата и начините за решен конкретен проблем или постигане на опр.пол.ефект.Опр.се като техн.реш.,тъй като тези средства и начини са от областта на техниката,схващани в най-широк смисъл.Изобретенията са интелект.продукти,които за да бъдат закриляни като обекти на ИС-да отг.на опр.критерии за патентноспособност:
*новост
*изобретателска стъпка
*пром.приложимост.
НОВОСТ-1 изобретение е ново,ако не е част от състоянието на техниката.То вкл.новото ,което е станало общодостъпно преди датата на подаване на заявлението(приоритетна дата),чрез писмено или устно описание,използване,регистрация или по какъвто и да е др.начин,където и да е по света.За да бъде нарушена новостта е необходимо и достатъчно да бъдат разкрити общ.приз на изобретението,така че специалист в областта да може да го осъществи.Има използване дори да са разкрити признаците на изобретението,което не се счита за нарушаващо новостта в сл.2 случая.
1)когато същността на изобретението е разкрита в 6-мес.срок преди датата на подаване на заявката от лице,действащо във вреда и ущърб на потребителя.
2)при излагане на изобретението на междун.изложби,при усл.,че 3 м.след изложбата изобретателят подаде заявка.
Изобрет.стъпка-счита се ,че 1 изобретение се притежава,когато предизвиква учудване в специалист от съотв.област и тои не може да го осъществи само на база на състоянието на техниката.
Пром.приложимост-счита се,че 1 изобр.е пром.приложимо,когато може да бъде възпроизведено и многократно използване в който и да е отрасъл на пром.и селското стопанство.
! За да получат закрила,изобретенията трябва да отг.и на 3-те критерия едновременно.Изобретенията ,който отг.и на 3-те критерия едновр.се нарича патентноспособност.Освен .че трябва да отг. На тези критерии,за да получат закрила техн.реш.не трябва да попадат в обектите,който са изрично излючени от закрила.Тези изкл.обекти са:
-обекти,които изобщо не се считата за изобретения.
Такива са матем.методи и теории;резултати от худ.творчество;представяне на раз.методи за игра;интелект д-ст или делова д-ст;комп.програми
-изобретения,които не се считат за патентноспособни;изобретения, нарушаващи общ.ред и добрите нрави(методи за изменение на генетичната идентичност на чов.зародиш;методи за клониране на хора;използване на човешки зародиш с с произв.търговски цели;методи за изменение на генетич.идентичност на животни,когато това може да им причини страдание);методи за лечение на хора и животни чрез терапия или по хирург.път,като това не се отнася за продуктите,използвани при тези методи;сортове растения и породи животни ;биотехн.методи за пр-во на сортове растения и породи животни.
От гл.т.на обектите,до които могат да се отнасят изобретенията разграничаваме :
-изобр.за техн.устроиства и изделия;
-изобр.за в-ва и състави;
-изобр.за методи;
От гл.т. на самостоятелността при използване:
-осн.изобр.,които са изцяло завършени и се използват самостоятелно.
-допълнително изобр.-техн.реш.,които допълват или усъвършенстват осн.изобретения и за да могат да се използват се изисква и използване на основното.
-служебни техн.реш-създадени в рамките на трудово правоотношение чрез използване на финансови и матер.ресурси на работодателя.
-секретни-съдържат отн.национална сигурност или какъвто и да е тип класифицирана ....
Процедура за закрила на изобретенията.
Стартира чрез подаване на заявка пред съответно държавен орган(патентно ведомство).Право да подават заявка имат изобретателя,негов правоприемник,работодателя.Ако работодателя не подаде заявка в 3-м.срок от момента на уведомяването му от страна на служителя ,правото на заявяване преминава към него.При подаване на заявка се счита ,че лицето ,което я е подало има право на това.Заявката трябва да съдържа:
1)заявление за подаване на патент-библиографски данни(имена,адреси на заявителя и др.)
Описание на изобретението(наименование,техн.област,до който се отнася;състоянието на техниката;доколкото е известно на заявителя;примери за използване на приложението)
Патентни претенции (описание на 1 от признаците на изобретението,направени по точно определен начин и по-подробно,отколкото в описанието.Те опр.обхвата на закрила)
2)Реферат-повтаря описанието съвсем накратко.Тои се публикува в официалният патентен бюлетин.
3)Чертежи (не са задължителни)-прилагат се за изясняване същността на изобрет.
4)Декларация за приоритет;
5)Документ за платени такси-такси за заявяване,за експертиза,за публикация на заявката,издаване и публикация на патента.След подаване на документите се минава п/з екпертиза.Има 3 осн.с-ми за експертиза:
*регистрационна-осъществява се само формална експертиза на документите от гл.т. на тяхната редовност,след което се издава защитен документ.
*с-ма на отложена експертиза-извършва се формална експертиза на документите,след което се изчаква искане от страна на заявителя да бъде извършена проверка по същество(мат.експертиза).Установява се дали техн.решения отговарят на критериите за патентноспособност.Ако заявителя не подаде молба мат.експертиза в опр.срок,заявката се счита за оттеглена и защитен документ не се издава.
*проверочна система-извършва се формална и матер.експертиза от страна на Патентното ведомство,независимо дали заявителя е подал молба или не.
Ако изобретението се счете за патентноспособно се издава защитен документ.
В Б-я д-ва с-мата на отложена експертиза и тя вкл.следн.етапи:

I етап -Проверка за наличие на класифицирана)
II eтап-(Проверка на формални изисквания и на допустимост на закрилата)-проверява дали техн.реш.не попада сред обектите ,изрично изключени от закрила дали описанието е направено пълно и точно,дали са налице 1 или повече патентни претенции.
III етап-(Публикация на заявката)-прави се в официалния патентен бюлетин.
IV етап-(Възражения от страна на 3-ти лица)-в опр.срок след публикацията ново заинтересовано лице може да подаде възражение с/у издаването на патент като посочи аргументи и доказателства за това.
V етап (Матем.експертиза)-провежда се само,ако заявителя изрично подаде молба за това.В противен случаи заявката се счита за оттеглена.
Изходите от процедурата могат да са:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Научните открития 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.