Научно, енциклопедично и университетско книгоиздаване


Категория на документа: Други


Научно,университетско и енциклопедично книгоиздаване

ас.Катя Кирилова
Професор Алберт Бенбасат

ТЕМА 1

Научното и университетското книгоиздаване-дял от книгоиздателската наука.Обсег и специфика в научната и университетската книга като медитор на познанието

Освен триединна книгата е първата медия(посредник на инфо).Има материална същност(стока),духовна същност(дух), и тяло.Книгоиздаването е интердициплинарна, университетска специалност,която проследява,изясняваа и дава знания за пътя на книгата от автора до читателите. Според спецификите на работата по изданията,според тяхната типология и според чиателската аудитория,се формират т.нар. издателски профили.Те се обособяват и развиват,понякога се и преплитат през много вековната история на книгата.Най-рано от тях се обособява научното, университетското и енциклопедичното книгоиздаване.Малко след това се заражда литературно-художествено книгоиздаване,от което пък възниква масовото книгоиздаване. Сравнително по-късно се появява детското книгоиздаване.Най-новият и подлежащ на множество изследвания,анализи и коментари в наши дни е електронното книгоиздаване.Като вид издания можем да убособим и тези изпълняващи,различни организационни,управленски и други функции в рамките на определена институция.Това са т.нар. служебни издания.

Издателски профили
1. Специализирани издания:

- научни

- университетски

- енциклопедични

- учебни

- справочни
2. Литературно-художествени издания
3. Масови издания:

- художествени

- нехудожествеени
4. Детски издания
5. Електронни издания
6. Служебни издания


Научната,университетската книга е един много сложен продукт.Това се дължии на повишената сложност на текста и на неговите съпътстващи елементи и на сравнително ограничения кръг специалисти,които я използват. Законите,на които се подчинява специализираната книга са различни и изборът на стратегия е много важен.

В огромния масив специализирана литература се включват монографии,научни сборници,учебници,учебни помагала за университетите,но към тях се прибавят и не така тясно специализираните,които стават достояние на по-широката публика.Това могат да бъдат книги,свързани с културно-историческото наследство,литературното наследство, архивите,т.нар. научно-справочни издания, енциклопе-дии,алманаси,речници,библиографии,атласи,каталози,разширяват кръга на своите читатели,според техните интереси.Те се създават от големи или малки авторски колективи, понякога от цели научни институти,а в миналото са били резултат от колосалния труд и само на един автор.

"Научната книга е царицата на книгите,тъй като нейната направа е най-сложна и отговорна.Издателят и трябва да знае,че за качеството и той отговаря солидарно с автора.Една лошоиздадена специализирана книга е много по-голямо бедствие от неиздадена такава." Алберт Бенбасат.

ТЕМА 2

Научното и университетското книгоиздаване у нас.История,съвременно състояние,институции,перспективи

Появата на специализираните книги се дължи до голяма степен на две институции-църквата и университетите.Те способстват за изобретяването на книгопечатането и го стимулират. Университети- те са плод на църквата.Първите универститети са създадени от учени богослови за да обучават бъдеши богослови и църковни служители.С разрастването на образованието и появата на университетите започват да се изучават и светски науки.Появява се глад за книги.Търсят се нови технологии за създаването им,тъй като ръкописната книга е продукт,труден за направа.Така се стига до откритието на Гутенберг(да се припомни),което променя статута на книгата,която от свещен символ се превръща в стока.До 17 век,когато се появява вестника,тя е единствената и най-мощна медия.

Първото университетско издателство е "Оксфорд Юнивърсити прес" основан през 1478 г.

През 2рата половина на 17 век се появяват първите научни списания-1665 г. Журнал Де -Списание на учените;Философски труд от Лондон.

В България след приемане на християнството-книжовността и образованието стават приоритет на държавата и грижа на църквата.Първите цели са създаването на богослужебна литература на български език.Просветни центрове стават Охрид и Преслав,в които се създават книжовни школи,в които пък се обучават свещенници и се преписва богослужебна литература.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Научно, енциклопедично и университетско книгоиздаване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.