Научно, енциклопедично и университетско книгоиздаване


Категория на документа: Други


Отраслова енциклопедия-редколегията трябва да реши в зависимост от отрасъла.Вече за хора със сециални интереси.Редколегията трябва да реши какда струкурира отрасловта енциклопедия-по стро азбучен ред или да бъде разделена на части,всяка от които да е посветена на един клон,подотрасъл .

Решава се периметъра и заглавието.Структуриране-азбучен ред,монолитен строеж;да бъде разделен на отделни подотрасли;Ако редколегията реши че повече от термините са общи,по-добре е да не се разделят и да се реши един монолитен строеж.

Ако колекцита е съобразен да не е само за изобр изк(напр) а за всички изкуства,тогава редколегиятарешава чее по-подхоящо да се разделят на части,всяка от които е за своя отрасъл.

Словник-Азбучен списък,на всички енциклопедични единици,които ще влязат.Когато енциклопедиятае разделена на няколко части, трябват няколко словника,ако е обща един цялостен словник. Без словни обричаме работата си на успех,ще се получи дупка.

Шаблон,по който ще направименциклопедия-тезаурус.От гръцки означава съкровище.Така се е наричала една зала,в която събират дарове за боговете-съкровищница.Наричат се и още големи заглавия за обработка на езиковото богатство.

Към тезауруса трябва давключим всички допълнителни,текстове които ще съдържа енциклопедията-азбучен показалец и тн.Служат за улснение н потребителите.Трябва да предвидим и встъпителни тектове и всичко това,което ще бъде включено извън словника.

След като извършим всички дейности можем да кажем че имаме готов модел за енциклопедия.След като направим тезауруса,тоси словник трябва да бъде разделен на части за всяко едно .Трябва с колкото е възможно по-малко думи,да поднесем по голяма информация.Не всички понятия и реалии от словника са еднакви по своята степен на важност.За това трябва да ги градираме.Поради тази причина ще разделим азбучния словник на няколко групи,според степента им на важност и за всяка една ще определим максималното количество знаци,които трябва да съдържат.Ако една енциклопедия има илюстративен материал трябва да се изчислят какъв обем ще заемат и каде ще бъдат поставени.Преди да се възложат на авторите,трябва да съставим указания,какво да съдържат самите статии.Много са важни,защото една енциклопедия трябва да бъде едностилна.При енц.информацията се структурира по много строго определен начин.Тррябва да бъдат осведомени,за да знаят какви езикови средства да използват,как да формулират и тн.След това се намират автори.Не е лесно тъй като енциклопедичното писане е труден и неблагодарен процес-не носи нито слава,нито пари,нито академични признания.Самата редколегия не може да напише абсолютно всички статии,за това се търсят автори.Добре е да бъдат ангажирани по-млади специалисти,които тепърва се утвърждават в научното поприще.След като се намерят съответните автори,с тях трябва да бъде сключен договор,като във него стриктно се определят броя на статиите и групите към,които принадлежат и сроковете за изпълнение,които трябва стриктно да бъдат спазени.

Изисквания към енциклопедичните статии-Енциклопедичната статия или респективно речникова,е главната структура на едно енц.издание.Може да бъде посветена на проблем,личност,събитие,понятие у се състои от заглавие(заглавната дума или словосъчетание от словника).Статията се възлага на определен автор или съавтори,като им се дават предварителните общи указания,които отразяват изискванията,препратките.В зависимост от степента на важност една енциклопедична и речникова статия може да бъде ..

Изисквания към изложението.Една енциклопедична статия не може да бъде публицистична,монографична още по-малко журналистическа.Трябва да бъде информатична,обективна,стила и езика трябва да бъдат във безлична форма или третолична форма,не се допуска форма от 1л ед.ч.По отношение на стила не се допуска отвлечена,абстрактна област.В тоталитарния период не всички правила се спазват.Много от статиите бяха идеологизирани.Бяха съставени според доктрината на ком.идеология.В границата на тези изисквания авторите имат право да отразяват своите акценти,според това кои от тях преценяват за същесъвено:

Статии посветени на хора-използва се биографичния подход,при който се излага основните моменти от жизнения път на ссъответната личност и се подчертават нейните приноси върху изкуството,политиката,в зависимост от това,какви са били изявите на съотв.л.Самите статии се озаглавяват с фамилното име на тази личност(Димитров,Христо Георгиев),след което се поставят годините на раждане и на смърт,ако е починал.Изложение на неговата биография.

Статии свързани с отделни понятия или термини(реалии)-Също започват от загл дума или словосъч от словника.После се дава етимология на термина(ако е от чужд произход в скоби от къде идва,може да бъде изписано на съотв език като се ползват съкр).Дефиниране на понятието.Когатозначенията ас повече се номерират с римски цифри.Така се подреждат 1,2,3 като накрая се слага преносното зн.Еволюция,развитие,родно проявление,особеност, примери от световната и родната практика.Анализа може да се задълбочи със съвременни интерпретации-могат да се правят съпоставки,изтъкват различия.Библиография-не е задължителна,илюстративния материал се предвижда за всяка статия ако е необходим.Автора трябва да го осигури,съветва се с редактора.За някои енц.се поръчват специални илюстрации.Статиите трябва да се подписват,за да се знае,кой е автора като се подписват с инициали.Отпред на списъци за дешифриране се изписват инициалите и съотв автори.

Важнаа особеност при изг на енц са препратките.Ориентация на ползвателя от една статия към друга статия.Когато една дума или понятиее има свой синоним или друга дефиниция се прави препратка.

Препратка е и когато в една енц.статия се срещат термин или понятие,за което има друга тема в същата енциклопедия.

По отношение на стила изложението се възприема по-добре ако преобладават късите изречения,ако няма подчинени,сложни словосъчетания,трябва да бъде дружелюбно.

Самите заглавия на отделните статии трябва да бъдат подчертани,или получер,курсив-във всички случаи да се открояват за да мгоат да бъдат лесно откривани.Използват се нови съкращения освен общоприетите има допълнителни.Понякога дори не са буквени а са с някакви символи.Всички съкращения трябва да бъдат обяснени в отделен раздел,който се нарича използвани съкращения.За да се пести място,когато в енциклопедичната статия думата от словника се повтаря,тя не се изписва цяла,а само с първа главна буква с точка.В енциклопедичните изд вековете се изписват с римски цифри.Когато се прилагат библиографски източници,те се описват според стандартите,на принципа на нормите,в нашата страна.Мн.е важно самите илюстрации да бъдат в подходящ за печат вид.От всеки автор трябва да се изисква отделната статия на отделен компютърен файл.

ТЕМА 14

Редактиране и оформления на справочни и енциклопедични издания.Водещи принципи и процеси.Специфика на моно- и поли- издания.Основен текст и допълнителни елементи.Ролята на енциклопедичния редактор за общото качество на изданието

Основно изискване към съставянето и създ.на енциклопедии е конпактността.Целта е в по-малко печатно пространство да бъде събрана информация-избор на оптимален формат,шрифт,печатни форми.Др важно условие е удобството за ползване, здравословността, ергономичността на четенето.

Двуколонен набор на текста,по-рядко се използва 3колонен.Те гарантират една пестеливост на печ.пространство с оптимално запълване и удобно за четене.Когато енциклопедията е много обемна и статиите са много дълги,може да бъде изпползван едноколонен набор.При илюстрованите,детските енциклюпедии тоова правило не вважи до такава степен.Худ или дизайнера използваат повече-разнообразни форми на текста.

Използванне на жива колон-цифра(номер на страницата)-комбинация от текст и колонцифра,която се променя на всяка страница.По този начин потребителя много бързо се ориентира какво може да намери.Когато статията е много дълга и продължава на няколко страници,живата колон-цифра застива,докато статията приключи.Може да се откроява и с цвят.

Избор на кегела-От гледна точка на пестеливоста това също е важно,но трябва да се внимава да не се наруши удобството на четене.Препоръчва се размера на кегела да бъде 8,9,10 р.Под този кегел става твърде рисковано,тъй като стават нечетливи.Трябва да се съобрази и с качеството на хартията избрана за изработка.При по- некачествените хартии,дребния шрифт,малкия кегел се размазва при отпечатването и допълнително прави текста нечетлив.

Разстоянието между колоните трябва да се съобразява.Трябва да усигори необходимия възглед.За това има правило,че около 10-12 р трябва да е разстоянието между колоните.

Хартия-Трябва да е качествена,за по-обемистите енциклопедии и речници се използват специални хартии наречени речникови хартии-мн тънки,тип офсетови 40,50 гр кв.м.Ако използваме обемна хартия,дебелината на книжното тяло става много голяма и то става мн неудобно за носене.За големи обеми се предпочитат речникови офсетови хартии.

Титулни страници и реквизити-множество допълнителни елементи.Тяхната задача е да улеснят максимално ползването.
- Уводни -оформят се от техн.редактор.Уводните са предговор или 2 предговора-по-кратък и по-разгърнат.По-краткия сбито излага целите на това издание и обяснява на потребителя как да го ползва.Няма научен характер,а обяснителен и информационен.Текстовете се разполагат едноколонно,на пълния формат на наборното поле,кегела може да е по-голям от този на основния текст,може да е курсив-трябва да се отличава.След предговорите се поставят списъците на съкращенията,различни видове в зависимост от характера на изданието,задълж трябва да има списък с съкръщенията,символите и на авторите,обозн с инициали в самите статии.Оформят се с по-малък кегел от предговора
- Заключителни паратекстове-регистри,показатели,показалци,Разширяват максималко информацията.Своебразни допълнителни разширения.Към една енциклопедия или речник може да има общ показател.Изписва се наименованието,думата или съчетанието,след което се изписват страниците.Ако се повтаря на много стр,където е специалната статия списъците на стр.се отразява с получер или курсив.
Ако енциклопедията е многотомна-или във всеки том да има показалец или да има общ показалец на последния том.Тези паратекстове,които се намират във края обикновено са с по-малък кегел.Когато има нужда от специализирана библиография,тя се слага накрая при някои отраслови енциклопедии.
- Титулни страници-Този проблем е в пряка зависимост дали изданието е еднотомно или многотомно.При еднотомните титулните страници се оформят като при научните страници-заглавие,подзаглавие на титул,редакционна колегия,град и година на издаване.По-сложно е при многотомни издания.Във всеки един том трябва да се дадат сведение за цялото многотомно издание+ сведения за конкретния том(фиг.3)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Научно, енциклопедично и университетско книгоиздаване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.