Научното изучаване като основна форма на научното изследване


Категория на документа: Други
Научен проблем. Тема. Научен въпрос.

Научното направление е изследване в процеса на което се решават големи задачи във определени отрасли на науката. Съставни части на направлението са комплексни проблеми,, теми и въпроси. Под проблем се разбира сложна научна задача, която обхваща значителна област от изследването и има перспективно значение. Проблема се състой от няколко теми и изследването започва с проблема, а не със темата. Практическите проблеми възникват в резултат на някакви условия, които влияят върху нормалния ход на процеса. Изследователския проблем се мотивира от недостатъчно знания или заблуждения. Формулирането на проблема предполага следното: извеждане на централния въпрос, разкриването на противоречието което лежи в основата на проблема, предполагаемо описания на резултатите и определяне на крайните резултати. Окончателно изясняване и формулиране на проблема включва следните операции: разделяне на проблема на частни задачи въпроси на изследването, съставяне на композиция от взаимно свързани въпроси съставящи проблема и определяне границите на изследването. Комплексния проблем включва няколко отделни проблема.
Темата е научна задача обхващаща определена област от научните изследвания. Базира се на отделни научни въпроси които се наричат научни задачи или задачи на изследването. Под научни въпроси се разбират малки научни задачи които са съставна част на темата. Критерий за обособяване и формиране на научните проблеми се свеждат до следните изисквания: всеки проблем да се формулира за конкретен реален обект, в научния проблем трябва да се съдържат теми които могат да получат осмисляне и решаване, научния проблем трябва да се съгласува със всички части на структурата на научния процес, научния проблем трябва да има свойството "разрешимост".

Тема 3
Научното изучаване като основна форма на научното изследване

Всяко научно изследване до окончателното оформяне на научния труд се извършва строго индивидуално, но независимо от това има общи методологични подходи за които е прието да се наричат: изучаване в научен смисъл. Научното мислене трябва да проникне в същността на изучаваните проблеми или процеси. Това е възможно, ако обекта се изучава комплексно, разглежда се в развитие т.е. се прилага метода на историческия подход при изучаването му. Известно е, че новите научни познания и по-рано натрупаните знания се намират в диалектическо взаимодействие т.е. старото преминава в новото и му да дава сили и действимост. Изучаването в научен смисъл означава да се провежда изследване което търси нещо ново, в същото време е задължително да бъдем научно обективни. Тава означава, че не трябва да се отхвърлят факти които са трудно обясними или не може да им се намери практическо приложение. Изследователя трябва да се ръководи от правилото, че при научното изследване е важно всичко. Всеки нов факт в науката е важно да получи обяснение от позицията на съвременната наука. Събирането и натрупването на научни факти в процеса на изследването е творчески процес чиято основа е заложен залисала на учения и неговата идея. Идеите се раждат от практиката, наблюденията и потребностите на живота. В основата на идеите лежат реални факти. В човешката практика има сведения за много случайни открития, но само плановото и добре осигурено със средства изследване е надеждно и позволява да се открият закономерностите във природата.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Научното изучаване като основна форма на научното изследване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.