Необходимост и цели на обучението по етика в счетоводството. Съвременно състояние на обучението у нас и в развитите страни.


Категория на документа: Други


1. Необходимост и цели на обучението по етика в счетоводството. Съвременно състояние на обучението у нас и в развитите страни

Един от пътищата за стимулиране на етичното мислене на счетоводителите е обучението. Голяма надежда в това отношение дават резултатите от изследванията в моралната психология. Дж. Рест твърди, че етичното мислене може да бъде възпитавано, обучавано. Той счита, че моралното отсъждане е повече свързано с образованието, отколкото с възрастта на лицата. Средният размер на промяна в резултат на обучението по етика се равнява на 4-5 години естествено развитие. Следва да се уточни, че анализът е базиран на англо-американския опит, който е най-значителен в това отношение. Подобни проучвания у нас не са извършвани. Нуждата от тях се определя от:
* Настоящите студенти са бъдещите професионалисти и точно университетът е мястото, където те трябва да се подготвят;
* За разлика от англо-саксонските страни, където професионалните счетоводни организации обучават бъдещите професионалисти след завършване на висшето им образование, у нас счетоводителите и одиторите се подготвят единствено в университетите.

Още през 1964 г. се повдига въпросът за обучение по професионална етика, но до 1988 г. положението не се променя.

Освен техническите, специални познания, студенти по счетоводство трябва да развият в по-голяма степен усещането си за своята собствена професионална идентичност; да оценяват своите правни и етични задължения и по-добре да схванат професионалните рискове. Предполага се, че това би довело до една по-лесна професионална социализация и до следването на по-етично професионално поведение.

Очевидната нужда от обучение по счетоводна етика най-общо може да се изрази в следното:
* Студентите трябва да се запознаят със същността и нормите на етичния кодекс на професията;
* Освен техническите прийоми, те трябва да овладяват и способности за общуване с останалите лица - засегнати и заинтересовани от счетоводната информация. Студентите трябва да разберат, че обществото притежава свой собствен механизъм за контрол върху професията, който външно се изразява в обществено доверие /или недоверие/ към нея.
* Студентите се нуждаят от известни ориентири за справяне с етични дилеми в сложната стопанска среда;
* Възвръщането на свободната счетоводна практика налага сериозна преориентация в счетоводните програми, важен елемент, от която е обучението по професионална етика.
С. Лоеб формулира целите на обучението по счетоводна етика:
* Да се обвърже счетоводното образование с моралните въпроси;
* Да се разберат онези проблеми в счетоводството, които имат етичен характер;
* Да се развива чувството за морален дълг и отговорност;
* Да се развиват способности, необходими за справяне с етични дилеми и конфликти;
* Обучението да помогне за разрешаване на неяснотите в счетоводството;
* Да се постави основата за промяна на етичното поведение;
* Да се разберат историята и същността на счетоводната етика и тяхната връзка с общата етика.
Лекция:
А. Цели според Д. Калахан за всички курсове по етика.
Цели имащи важно значение:
* Обучението да стимулира етичното мислене;
* Да се открояват етични проблеми и да се разпознават;
* Да се подбужда чувството за морален дълг;
* Да се развиват аналитични способности;
* Да се намалят противоречията, несъгласията в областта на етиката. Да се възпитава толерантността.
Б. Цели, които са под въпрос: Промяна в моралното поведение
В. Други цели: Разглеждане на специфичните въпроси на професионалната етика

Важна роля за включването на професионалната етика като учебна дисциплина при обучението по счетоводството, изиграва създадената през 1987 г. в САЩ Комисия "Тредуей". Тя препоръчва увеличаване дела на етиката в бизнес образованието, а също и сред студентите по счетоводство. Нежеланието да се преподава счетоводна етика се мотивира главно със следните аргументи:
* Етиката може да се преподава само от хора, които специално са подготвени за това /т.е. притежаващи съответното образование/.
* Студентите вече са изградили своите морални схващания и те не могат да се променят.
* Преподавателите нямат право да променят личните морални разбирания на студентите.
* Липса на учебни материали за подобна дисциплина.
* Претовареност на счетоводната програма, в която място за професионална етика няма.

Дискусия предизвикват не само въпросите относно нуждата и целите на обучението по счетоводна етика, а също така и:
* Как тя да се преподава: в отделен курс или да й се отделя определено време в различните счетоводни дисциплини: управленско, финансово счетоводство, одиторство, данъци и данъчно законодателство?
* Кой да я преподава: преподавателите по счетоводство или хора със специално образование /философи, етици/?
* Каква да бъде продължителността на обучението /хорариума/?
* Как да се преподава, какви подходи и методики да се използуват?
* Как да се измерва ефектът от обучението?

Oтговорът на въпроса дали да съществува отделна дисциплина или не, трябва да бъде: професионалната етика да се преподава едновременно - както във всички счетоводни дисциплини, така и да съществува отделен курс. (све: как ли пък не :D:D:D)

Сериозен проблем е как да се измери ефектът от обучението. Предлагат се следните няколко критерии:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Необходимост и цели на обучението по етика в счетоводството. Съвременно състояние на обучението у нас и в развитите страни. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.