Непосредствено действие на конституционните разпоредби


Категория на документа: Други


 3 Непосредствено действие на конституционните разпоредби изключения,отменителен ефект на непосредственото действие на конституционните разпоредби.

Съгласно чл.5 ал.2 от конституцията конституционно правните разпоредби имат непосредствено действие.Изменението на този текст се допуска да бъде извършено само от велико народно събрание по този начин то получава изключително голяма стабилност в правния мир отговарящ на неговото значение.Непосредственото действие на конституцията има няколко значения: 1. то съвпада с присъщия на всеки правен нормативен акт ефект а именно да издава,да отменя или да създава.2 то се изразява и в това че уродените от конституцията норми са от категорията на така наречените без условни норми.Тяхното действие не зависи от предварителното упределение на юридически факти предвидени в хипотезиза на нормата.Такива са например нормите установяващи правата и задълженията на гражданите.3. непосредственото действие на конституционните норми може да означава ,че пълният им правен ефект възниква пряко въз основа на самата конституция без да е необходимо приемането на закон за тази цел.Съгласно параграф 3 ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на конституцията правните норми на заварените закони се прилагат само ако не противоречът на текстове на действащата по настояще конституция. По настоящем конституцията не прилагането означава,че те престават да действат за вбъдеще защото се смятат за отменени със самото влизане в сила на конституцията имемно в това се състои непосредственото отменително действие на конституцията спрямо завареното право ако то и противоречи. Основание за това на първо място намираме в общо приетия принцип,че по новия закон отменя по стария ако той му противоречи. На второ място във върховенството на конституцията спрямо останалите закони регламентиран в чл.5 ал..Така например приетите през 1990г. изменения на конституцията от 1971г. се са ползвали с отменителен ефект спрямо завареното законодателство.Това се дължи на обстоятелството,че конституционните уснови на една едно партиина тоталитарна държава основана върху социалистическата предимно държавна собственост с произтичащо от нея държавно стопанство ръководено от централизиран държавен план са отменени и заменени с противоположните принципи на демократичната и правова държава и общество основани върху полотически флурализъм и пазарно стопанство.Съгласно ал.2 на цитирания параграф 3 в едно годишен срок от влизането на коснтитуцията в сила народното събрание отменя тези разпоредби на заварените закони,които не са отменени по силата на непосредственото действие на конституционните разпоредби.Това се прилага при хипотезите, при които в резултат на непосредственото отменително действие на конституцията се стига до недупостима празнина в правната уредба поради липсата на общ правен режим,които да влезе в действие вместо отменената разпоредба.Противоконституционни или несъвместитими с конституцията от 1991г. разпоредби можем да открием във всички клонове на завареното право и най - вече в сферата на гражданското право и гражданския процес поради връзката им с икономиката.Така например новата конститационна уредба отменя социалистическата собственост и урежда делението на публична и частна собственост,което позволява на гражданите да притежават всякакви вещи необходими за стопанската има дейсност. Отменителния ефект на непосредственото действие на конституционните разпоредби може да бъде приложен от всеки съд или друг правоприлагащат орган във връзка с въпроса,които е съзиран,когато решаването му зависи от разпоредба на завареното законодателство.Изрично оправомощен да се произнесе относно противоконституционалноста на разпоредби на завареното право е конституционния съд,като заварения закон се счита за изгубил своята правна сила от деня на влизането в сила конституцията а не три дни след обнародване на решението на конституционния съд.Последното се отнася и в случайте на обявяването за противоконституционен и на закон приет след влизането на конституцията в сила.Непосредственото действие на конституцията и по точно неговия отменителен ефект е необходим поради радикалните промени в икономическото,социалното и държавно правното устроиство,заместени в тоталитарния режим.В резултат на своето непосредствено действие конституционно правните уредби се включват в системата на действащото право и произвеждат непосредствено правни последици това означава ,че всеки правен субект може да се позове на тях в защита на свои права и законни интереси изключения от това правило са две: 1. Непосредствено действие нямат тези конституционни разпоредби,които изискват приемането на съответен закон за да бъдат поставени в действие.Чл.42.ал.2 от конституцията организацията и реда за организацията и реда за произвеждане на избори се определят със закон.2. конституционните разпоредби,които констатират определени обстоятелства или фиксират съответни положения.Така например съгласно чл.63 от конституцията народното събрание се състои от 240 народни представители.Попринцип нормативните катове действат за напред, но по изключение те могат да имат и обратна сила ако това е изрично предвидено в текста им.Тъй като обаче конституцията установява общо валидни принципи и норми с универсално значение нейните разпоредби имат обратно действие и без това да е изрично постановено.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Непосредствено действие на конституционните разпоредби 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.