Невербална комуникация


Категория на документа: Други


 НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ

1. Същност

Това е общуване при което се използва потенциала на човешкото тяло за изразяване на мисли, чувства, както и за подсилване на съдържателната страна на информацията.

Невербалната комуникация се реализира чрез знаци и сигнали с неречев характер. Включва съобщения, предавани от различните части на тялото, гласа, пространственото поведение, външния вид.

Представя се обкновено като параобщуване, но може да има и самостоятелна употреба. Не бива невербалните средства да се разглеждат опростено като алтернативи на речта.

Трябва да се подчертае, че невербалното общуване притежава твърде съществени характеристики в сравнение с речта:

- тя е по-директна, по-обща, спонтанна;

- няма точен езиков еквивалент;

- има силно присъствие принякои социално-психически механизми, като внушение, заразяване, подражание, убеждаване.

- невербалните послания по-бързо се възприемат и осъзнават, реагирането е по-бързо, често и автоматично в сравнение с вербалното общуване;

При вербалното средства е нужно повече време за възприемане на информацията и за обмисляне на вербалния отговор. Невербалната комуникация невинаги изисква такава мисловна задълбочене мисловна интерпретация;

- невербалните средства съдействат за изразяване на чувства и състояния, които не винаги могат да бъдат прикрити;

- декодирането и реагирането на невербалните послания става много по-автоманично и сякаш безсъзнателно;

- понякога се предпочита поради очаквани неблагоприятни последици от речевото въздействие;

- налице е двупосочност във връзката с речевата комуникация - тя я отрича или утвърждава.

Това е така, защото периферните действия на тялото и краката се намират под по-слаб съзнателен контрол и трябва да се знае, че чрез тях по-лесно се открива лъжата.

- невербалните средства са по-ефикасви при предаване на информация за емоции и отношения. В някои култури не е прието чрез речта да се предава директно информация за личностните отношения и чувства към партньора в общуването.

Като недостатъци на невербалното общуване се приема:

- ограниченост при изразяване на цялото многообразие на различните видове сигнали (мисли, чувства, преживявания);

Невербалната комуникация на учителя е в пряка зависимост от спецификите на педагогическото общуване и реторическите изисквания.

За оптималнотото протичане на педагогическото общуване важно значение има правилното координиране и съгласуване на вербалните и невербалните средства.

2. Функции на невербалната комуникация:

Според М. Аргайл:

- управление на ситуацията;

- изразяване на емоционални състояния;

- преданате на информация за нагласите;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Невербална комуникация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.