Независим финансов одит


Категория на документа: Други


Независим финансов одит - същност
- Независим контрол , осъществяваван от специалисти , които не са подчинени, нито на ръководството на предприятието, нито на който и да е съдебен или държавен орган
- Финансов контрол е , тъй като има за обект финансови отношения , представени в резултати в ГФО
- Ивършва се при спазване на Международните одоторски стандарти
- Одитора издразява независимо продесионално мнение, относно достоверността на финансовите отчети на предприятието , изготвени според българскоте счетоводно законодателство
- НФО е прожес осъществяваван чрез контролни процедури
- Осъществява се от независими специалист , одотор
- Чрез използване на различно способи и методи, се събира и обработва информация , поддаваща се на количествена и качествена оценка , свързана с вероятността и достоверността на финансовите отчети
- Прилаганите процедури се определят от действащото счетоводсно законодателство.
- НФО е насочек към постидагане на определена цел , което позволява този процес да се планира, организираи протича при спазването на определена технология
- Технологичната схема на одита, позволява да се включат предпазни действия и дейности , с които се застраховат ползвателите на финансови отчети и да се контролира мениджъмта
- Оформя се заклчюение, което се предствя в доклад, чиято форма и съдържание са съобразени с изскванията на професионалните стандарти за докладване

Нормативна регламентация на НФО, определя се от:
- Закона за НФО
- Международните одиторски стандарти
- Закона за счетоводството
- Търговския закон
- Други закони : Закона за кооперациите, Закона за банките, Закона за здравните заведения , Закона за сделките с ЦК и др.

НФО асе провежда организационно под ръководстъвото на Института за сипломираните скспрерт - счетоводители, което предствлява ЮЛ на финансова издръжка. Финансирането на неговата дейност се осигурява от :
- Всъпителни и годишни вноски на членовете на института
- Приходи от такси за провеждане на курсове и изпити
- Приходи от абонамент и издателска дейност
- Приходи от извършване на консултански услуги
- Приходи на санкции , налагини от института
- Приходи от дарения
- Други приходи
Инситута организира и ръководи професионалната дейност на дипломираните експерт-счетоводители като я предствлява и защита пред обществото, като за целта:
- Организира и провежда изпитите на кандидатитеза получаване на доплома на дипломиран експерт - счетоводител
- Организира и провежда различни форми за повишаване на професионалната им квалификация
- Организира обучение на кандидатите за дипломирани експерт- счетоводители издава свое списание, учебни помагала
- Утвърждава вътрешната система за контролна дейността на своите членове
- Контролира качеството на одиторската дейност и професионалното поведение на своите членове
- Организира , подпомага и зивършва иследователската дейност в областта на НФО
- Разработва при необходимост професионални одоторски правила
- Регистрира одиторите

Придобиване на провоспособност при извършване на НФО
Условия за допускане до изпита за дипломиран експерт - счетоводител и регистриран одитор:
- Кандидатите да не са осъждани
- Да имат завършено висче образование изадължителен професионален стаж в областта на счетоводството, вътрешен и външен одит,
- Кандидатите трябва да са положили изпити
Придобиване правосспособност дипломиран експерт - счетоводител и регистриран одотор - придобива се след полагане на изпити , изисква се стаж като помощник - одитор
Стаж като дипломиран експеръ - счетоводител и придобиване правата на регистриран одотор - с професионален стаж от 1г. в специализирано одииторско предприятие
Признаване на правоспособност на регистриран одитор по българското законодатество , полагат се изпити като реда за тяхното провеждане се удобрява от Комисията за побличен надзор над регистрираните одитори

Права и задължения на регистрираните одитори

Професията може да се упражнява в 3 форми:
- Пряко регистрираният одитор работи самостоятелно , сключва договори със свои клиенти в качеството си на ФЛСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Независим финансов одит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.