Нормативни аспекти на морала


Категория на документа: Други


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ"

ДОКЛАД

На тема: Нормативни аспекти на морала. Етични кодекси
По: Финансова етика

Ценностите на фирмата не съществуват изолирано,а са взаимнозависими, допълващи се синхронизирани. Те се подкрепят и всчка ценност насочва към останалите. Формира се сравнително завършена цялостност - ценностна система. Обединяването, обвързването и организирането на ценностите би могло да се представи посредством т.нар. "етичен кодекс" - нормативен израз на "моралната философия" на фирмата.

Докато фирмената ценностна система е по-широко понятие с възможности за изключителна обобщаемост, кодексът притежава по-голяма определеност, дължимост, конкретност, представителност. Тои има ограничен обхват - фиксира определени ценности делегира ги, регламентира статута им във фирмата, придавайки им дължим императивен харакатер. Чрез него се извършва формализация, систематизация, кодификация на стойности. Ударението се поставя върху ценностния подбор и особено върху момента на моралното дълженствуване, върху императивността. Фирмената ценностна система засяга обхвата на ценностите и ценностната ориентация като цяло. Тя е лишена от формалност. Отделните стойности са размити, преплетени с други елементи и се подчертава главно единството на фирмата в духовен план. Фирмената ценностна система е обект на философска рефлексия, попада в зоната на теоретичността на етиката. Фирмения кодекс като правило следва тази естествено установила се система от ценности, отразява я, представлява неин "секретен запис". Той е концентриран израз на фирмените ценности и най-сполучлив начин за изразяването им в достъпна форма. Като водещо начало в живота на фирмата кодексът има особено значение. Той е централен показател за ориентирането към морала - към етичното мислене, етичното поведение, етични взаимоотношения.

В рамките на професионалната етика се създават правила, които представляват обща етична база за регулитане на професионалните отошения. Те са израз на морален косенсус около разумността и ефективността на определен начин на поведение. "Етичните правила са онези стандарти, норми на поведението ни, които ние искаме да се спазват от всички, дори от самите нас... За бизнеса наи-важни са следните от тях: не лъжи, не кради, бъди честен, спазвай обещанията си". Тези правила ориентират към дължимото поведение, засягат по един или друг начин проблема за отговорността. Съобразени са с характерни за дадената професия изисквания като тези за правдивост, почтеност, уважение и зачитане автономността на другия, доверителност в отношенията, запазване на професионалната чести др.

Съвкупността от правила в кодекса се формира постепенно в историческата практика на дадена професия, доказала своята прогодност, а това показва императивността им. Тя е свързана с идеалите на професията, обосновани като нравствени идеали. Идеалите на професията - това са начините, по които всеки би искал всички хора да действат, принципи, към които всеки би трябвало да се придържа. Интерсубективното съгласие в следването на необходимите позитивни или негативни правила до голяма степен се дължи на стойността, която тези идеали имат за всеки от съответната група хора. В основата на нравствените идеали е общия интерес, духовното единство, съзнанието на заемане на определен статус в общността и за поемане на отговорност.

Чрез фирмания кодекс се извършва трансформиране на идеалите в съответните правила на поведение и се прави опит да бъде въведено в системата от стандарти онова, което е морално допустимо и приемливо за всички.

Етичния кодекс на фирмата представлчва съвкупността от основни морални изисквания и задължения, породени в зависимост от значението им. Той е съобразна интерпретация на ценностите и заедно с това устойчива структура, проникната от духа на фирмента култура. Обикновено ценностите в него приемата формата на принципи, общи предписания и изисквания за дейността, норми, стандарти на поведение и т.н. ранжирането на стойностите, тяхното градитане, относителният им дял в кодекса сочат характерната за фирмената ценностна ориентация.

Фирмения кодекс задоволява потребността от регулиране на взаимоотношенията на хората в общността. Той утвърждава значението а определени културни ценности, представяйки ги като изисквания към индивида и негови отговорности. Фирмения кодекс се отнася към моралния живот на хората не описателно, а от нормативно -предписателна гледна точка отразява моралните понятия под особен ъгъл, пречупвайки ги презмомента на дълженствуването. Именно моралните норми като основни марални средства са определящ негов елемент.

На определена степен от своето развитие всяка човешка общност, извършваща значима социална дойност, се нуждае от кодифициране на известни правила, осигуряващи съответен нравствен ред, извеждащи и степенуващи отговорностите на различни равнища. В този смисъл и фирмения живот изисква по необходимост наличието на етичен кодекс , съобразен с обстоятелствата на съществуването. Този кодекс трябва да съчетава в себе си момента на забраната и момента на препоръката -респ. да снижава вредата и да увеличава ползата. Той трябва да осъществява връзката между професионалните и моралните критерии, да утвърждава моралните отговорности в дейността.

Етичният кодекс на организацията пресъздава ценностната система, маркира етичните принципи и специфични етични правила, които компанията се опитва да прилага в дейността си. Проучванията сочат, че въздействието на кодекса върху поведението на работниците и служителите е твърде слабо, ако неговата цел е главно да направи компанията "да изглежда" добре, или ако е предназначен да осигури на висшия персонал легална защита при незаконни или аморални действия. Най - ефективни се оказват онези кодекси, които се изграждат в сътрудничество, предвиждат адекватна мотивация за всеки, помагат на заетите в компанията да разберат какво се очаква от тях в етично отношение при попадане в нессигурна ситуация. Патрик Мърфи обръща внимание върху това, че кодексът очертава етичната отговорност на компанията спрямо всички, влизащи по някакъв начин във връзка с нея и служи за "управление на корпоративната етика". Той се възприема като обобщен израз на разпространените в организацията стойности. Особено се държи на на масовостта в споделянето им, на тяхната интериоризация от членовете на общността.

Корпоративното кредо не е само основен израз на онова, в което се вярва. То дава насока на поведението на фирмените служители. Пригодено е към финкционалните области на компанията като финанси, маркетинг, персонал и други важни насоки на бизнеса. Засяга различни проблемни кръгове като: конфликт на интереси; даване на подкупи, секретност , дори политически деления и т.н. корпоративното кредо трябва да допринася за балансиране между морално и комерсиално. От него в значителна степен зависи поддържането на обществения и моралния статус на фирмата.

Нравствено обоснованият кодекс обединява хората по силата на една вяра, но ги мобилизира да освободят енергията си за следването на представените като общи идеали фирмени цели. Споделянето му е израз на общото съгласие относно смисъла на дейността, което лежи в основата на привързаността и ангажираността.

Съдържанието на етичните кодекси на най-добрите организации е ограничено по обхват - без да се изчерпва всичко, се маркират само някои основни моменти, отразяващи доминиращите ценности - постигане на добро качество, новаторснво, неформалност при общуване, балансиране на интереси, свобода, отговорност, доверие, лоялност и др. Всъщност това са приоритетите на цивилизования бизнес.

В западната литература е широко прието кодексът да се третира в посока на падчертаване на спецификата на една фирма. Това разбиране не е неправилно, но е еднопосочно и оставя в сянка един толкова важен аспект в развитието на бизнеса - неговата универсализация. При по-внимателно вникване в кодексите се забелязва удивителното им сходство. Не трябва да въде забравян факта, че предназначението на кодекса е преди всичко да унифицира изискаванията в дадена област. При висока степен на развитие на бизнеса и на фирмата се окзава безусловно необходимо утвърждаването и разпространението на съответните етични стандарти, осигуряващи обща база на ефективна комуникация. Така етичния кодекс става най-обща етична рамка на отношенията в деловата сфера, налага съвместност, маркирайки и изисквайки спазването на основни положения на морала. В практиката на конкурентните фирми моралните принципи и норми могат да бъдат осмисляни по различен начин в зависимост от редица особености, включително националните.

Изработването на фирмените кодекси и внасянето на нравствен заряд в тях се извършва в рамките на самите фирмени образувания съобразно спецификата на дейността им. То обаче не е използвано от съответния тип общество с неговата нравственост. Ценностната система на фирмата кореспондира със съвкупната ценностна система на обществото, резонира върху нея. Тя представлява особена трансформация, превод на обществено значимо съдържание и заедно с това обогатява обществото с нови ценности, влияе бърху изграждането на неговите морални характеристики.

Питърс и Уотърман свързват етичния кодекс с необходимостта да се мостигне максимално удовлетворение от работата, а това те виждат по посока към една изключителна върешна убеденост в смисъла и значението на различните стойности. От тази гледна точка чрез кодекса обикновено се подчертава и внушава на членовете на фирмата следното: убеденост, че те са най-добрите; убеденост , че всяка дори и най-малката подробност от дойността им е от значение; убеденост в значението на хората като личности; убеденост в превъзходното качество на обслужването; вяра в новаторския дух на фирмата и готовност да се подкрепи той дори и при неуспех; признаване на икономическия растеж и печалбата.

Силен акцент пада върху усещането за превъзходство, върху изклучителността, постигана благодарение на моралните принципи в дейността. Подробностите, свързнани с изпълнението, остават на заден план. Лансира се разбирането за професионализма като своеобразна "етика на призванието.

Чрез система от морални норми във фирмата се утвърждават високи идеали за хората, подхранва се техният ентусиазъм, готовност за работа о себеотдаване. Придаването на значение на всичко онова, което се върши във фирмата, на всеки детайл в работата е свързано със създавенето на стандарти на съвършенството и отхвърлянето на посредствеността. Залага се на принципността вместо на компромиса, като се цели урвърждавене на качеството, честността, добросъвестността, постоянството. Универсално е изикването за справедливост и безкомпромистно етично поведение.

Във фирмените кодекси изпъква особеното място на принципа на отговорността, който се снема в съответните норми и правила. За него е характерно - в духа на хуманитарната тенденция в бизнеса отнасянето на отговорността към всички хора, засягани по някакъв начин от дейността на компанията.

Необходимо е да се подчертае, че кредото представя дейността на организацията в максимално широк обществен план, което позволява да бъде определен като социално значима и да получи морално оправдание. Отхвърлянето а изолираността и на възможността за развитие в "морален вакуум", включително в проблемите на обществото, вграждането в общата отговорност и стремежът за отдаване на необходимият дял на дължимото имат положителен морален смисъл.

В зависимост от спецификата на дейността на водещите фирми кодексите им обикновено се концентрират върху два основни приоритета - сътрудници и потребители - преосмисляйки ги през особеностите на съответната корпоративна култура и ценностна система. Очевидно е подчертаването на връзката на наемните работници със силата на успеха на бизнеса. Присъства вярата в достойнството и заслугите на отделния индивид, стремежът да се оценява справедливо приносът, независимо от положението в йерархията и други различия. Това е сполучлив начина да се насърчава личната инициатива и като цяло да се стимулира развитието на желаното за фирмата и обществото поведение.

Добре изградените етични кодекси насочват към това - организацията да бъде изградена "отвътре-навън", истъквайки важността на един фундамент от позитивно ориентирани междуличностни отношения, на които да се залови в конкретната борба. Характерен е опитът за съчетаване на индивидуалистичния дух с чувството за съучастничество в значимо начинание, и деклариране на висока степен на загриженост към проблмите на човешкия фактор в организацията преследва постигането на една по-цялостна обвързаност, сцепление на общността. Разкрива се двустранна зависимост - между изискванията на индивида и зачитането му като ценност. Общуването в организацията се разглежда по посока на развитието на почтенността и доверието, а те се спренасят навън - върху отношенията с клиентите.

Принципът на качеството има изключително място. Качеството засяга цялостната дийност подчинено и на отговорността за удовлетворяване на нуждите на потребителя, на уважението към него, но е свързано и с отношението към фирмата. Разбирането за печалбата присъства под многообразни, невинаги явни форми и почти не се откроява на фона на другите стойности. Общото впечатление, което кредото оставя , е: неизбежност на печалбата при положение, че се следва системата от теични норми и правила.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Нормативни аспекти на морала 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.