Нормативни аспекти на морала


Категория на документа: Други


Много показателно е непрекъснаото използване на първо лице множествено число - "ние", "нашето кредо", "нашите клиенти/продукти" и т.н. "Наш" означава принадлежащ ни, общ и има смисъл на идентифициране на всички посредством работата на едно работно място - в една изключителна по значимостта си стопанска и социална клетка, каквато е фирмата. Това подчертаване на принадлежността и съпричастността оказва много силно въздействие върху човека. То е важно не единствено от гледна точка на мобилизацията за делова активност и развитие на чувството за дълг, но и доколкото от чисто човешка гледна точка хората получават възмежност за разкриването си в положителна духовно - емоционална обстановка. Постигането по този начин удовлетворение от общуването във фирмата, внедряването на усещането за единство, подкрепа, сигурност, повишаването на самооценката на индивида в съответствието му със значима общност - всичко това има своите нравствени измерения.

Ако в една система от норми, каквито е фирмения кодекс, степонуването бъде извършено при неправилен избор на приоритет, може да се стигне до подмяна на основни и силно действащи бърху човешкото съзнание стойности с такива, които са производни. Извеждането на преден план на печалбата ограничава или отрича значението на други стойности от нравствено естество, резонира върху нравственото формиране на личността, върху нейната лоялност, както и върху фирмения имидж. Изгражда се негативна оценка за социалната полезност на дейността, стига се до загуба на доверие. Подобно корпоративно кредо добива смисъла на "антикодекс" - слабофункционален и непригоден в условията на конкуренцията.

Много голямо значение има самото отношение към кодекса и произтичащата в изключително висока степен от статута на личността във фирмата отговорност за създаването и съблюдаването му. Отговорността за изработването на кодекса, както и основните дейности по разпространението му се поемат от ръководителите в зависимост от степента на йерархия. Всички членове на една фирма обаче са в известен смисъл са съучастници в изграждането и поддържането на моралните стандарти - организират се около тях и са страни в постигането на моралния консенсус.

В зависимост от начина на пречупване на ценностния дух на фирмата през особеностите на представящите я личности се формира съвкупността от индивидуални ценностни системи. Те са конкретизация на корпоративното кредо, формират се по подобие на него чрез механизна на адаптация. Всяка от тях изразява не толкова абстрактни, общи разбирания, колкото най-дълбоките вярвания на конкретни, живи личности.

Върху особеностите на индивидуалните ценностни системи оказват влияние особенистите на личността, прослуженото във фирмата време, което допринася за по-тясната ангажираност, а също положението в служебната йерархия, като към основата на пирамидата в съответствие с по-ограничените отговорности се получава по-голяно раздалечаване на ценностните представи. Последното в никакъв случай не означава, че "моралността" на компанията нараства по посока "отдолу-нагоре", както някои автори твърдят. Моралността има различни измерения, а лоялността към организацията е само един аспект. Всяка личност има свои подбуди за етично поведение, а постигането на единство около определени ценности във фирмата е един желан резултат от възпитанието в процеса на осъществяването на дадена активност.

При оценката на само едно явление "етичен кодекс" в бизнеса понякога присъства известна доза скептицизъм. В действителност, етика и етичен кодекс не съвпадат - етиката не се свежда само до наличието на съответен кодекс. Смисълът обаче е един и същи - и двете са насочени към постигане на морално единство, морален консенсус в общността. Могат да се посоат две важни измерения, свързани с това: първо да се защитава компанията от личните изтереси на слуйители те и, като по този начин първата стъпка в моралното регулиране се насочва към вътрешнофирмените отношения, и второ да предизвика външния свят, обществеността от негатовни последици при реализацията на интересите на фирмата.

Корпоративното кредо само по себе си обаче не може да разреши етичните проблеми, особено такива, с които се сблъскват големите мултинационални корпорации, функциониращи в различни културни общности. Ефективността на кредото зависи от много фактори, включително от организационните положения, осигуряващи отворена и свободно действаща комуникация. Корпоративното кредо е най-полезно в организации с добре развита корпоративна култура, която може да го подсили, да утвърди, да наложи съответните ценности сред множеството участници.

Етичните кодекси могат да упражняват силно влияние и хората да се ангажират с тях трайно. В този смисъл те са източници на успеха, но при определени обстоятелства могат да създадат сериозни проблеми. Ценностите засягат съзнанието - инертно по своята природа, а бизнесът е преди всичко движение, измениение, ускорение. Ако манталитетът на хората е формиран под влияние на остарели ценностни критерии и те са залегнали дълбоко в работата като практически принципи и правила, ще бъде възпрепятствано адаптирането към конкурентните условия.

При дадена нова стратегия на фирмата, макар и добра, но несъвместима с фирмените ценности, е възможно огромната маса от лоялни служители и работници да заеме позиция на противодействието. Ако е на лице разминаване между декларираните стойности и поведение на ръководството, ценностите не могат да придобият универсално значение за членовете не фирмата, а кодексът губи действеност. Той не се превръща в кредо, защото отстъпва вярата в посочените стойности. В този случай присъствието му е повед за тотално компроментиране на ценностни значения и се съпътства от деформация в моралното съзнание. Разминаване между изискванията, моралните предписанияи критериите за оценка съществува и когато съобразяването с морала е свързано само с определени, главно показани, ситуации и не засяга трайната поведенческа ориентация на ръководители, сътрудниците и фирмата като цяло. Това води до елиминиране на стимулите за морално поведение.

Може да се обобщи, че изграждането на ценностите и нормативните аспекти на фирмения живот е твърде сложна и важна задача, която трябва да бъде решена по особено отговорен начин. Към нея следва да се пристъпи още със самото учредяване на организацията като по този начин ще се очертаят основните принципи на функционирането и, нейният морален облик. Едва при наличието на правилно изградена ценностна система може да бъде определено отношението към характера на стимулирането, начините за удовлетворяване на потребностите, на съчетаване на интересите и отнасяне към външния свят.

Правилно формираната ценностна система, намираща адекватен израз в етичен кодекс, е в състояние да изпълни своето предназначение в практиката на реалния бизнес. Ролята и за успешната работа на фирмата може да бъде разкрита в различни насоки. Ще откроим основни моменти:
* Обединяващо действие на човешкия фактор;
* Мобилизиращо действие от най-високото до най-ниското йерархично равнище на организацията;
* Създаване на яснота и правилна ориентация в работата;
* Формиране на общовалидни кретерии за оценка;
* Засилване на доверието и лоялността и възпитание на личността вътре във фирмата;
* Позитивно влияние върху имиджа на фирмата;
* Подкрепяне по своеобразен начин на финансовите цели и спомагане за трайния успех и "продължителността на живота" на фирмата.

Етичния кодекс може да изпълни своето предназначение само ако бъде във връзка с практическите взаимоотношения във фирмрната сфера и да бъде включен в разрешаването на конкретни морални преблеми и дилеми. Той се проектира върху една широкообхватна, неформална структура, каквато е корпоративната структура.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Нормативни аспекти на морала 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.