Нормативни документи, регламентиращи строежа и качеството на шперплата


Категория на документа: Други


Нормативни документи регламентиращи строежа, производството, класификацията и качеството на шперплата

1. Общи сведения:

Производството на фурнир и слоеста дървесина е резултат от стремежа за рационално използване и облагородяване на дървесината. Голямо влияние оказва сурвината върху физико-механичните свойства на шперплата и икономическите показатели за неговото производство.

Съгласно БДС 384-76 шперплата у нас може да се произвежда от дървесината на следните дървесни видове: бук, ясен, бряст, дъп, бреза, липа, трепетлика, топола, явор, смърч, бор, елша и тропически видове.

Основна суровина за производството на шперплат в нашата страна е буковата дървесина. Относителните дялове на вложените в производството на шперплат трупи са 55,76% букови, 41,52% иглолисни дървесни видове и 2,72% тополови. За производството на бичен и на рязан фурнир се употребяват твърди широколисни дървесни видове като орех, дъб и други.

Производството на развиван фурнир е изградено предимно на широколисни дървсни видове: бреза , елша и бук; а в по-редки случаи и ясен и трепетлика. За производството на шперплат в различните страни на сшета се използва дървесина на повече от 100 дървесни вида, от които 85% са широколисни.

Влаганите в производството дървесни видове имат средна плътност 450-700 kg/m3. Понякога се използват леки дървесни видове с плътност 150-300 kg/m3 и тежки дървесни видове с плътност 850-1000 kg/m3.

2. Класификация на стандартите:

В зависимост от последователността при производството на фурнир и шперплат могат да се обособят следните групи, стандарти:

I група: Стандарти отнасящи се до суровината - БДС 2192/1972
II група: Стандарти отнасящи се до технология на производство БДС 9289/1971
III група: Стандарти отнасящи се до допустимите недостатъци (качество в готовата продукция) СИВ 3287/1981
IV група: Стандарти отнасящи се до изпитване свойствата на получените материали БДС 7470/1974
V група: Стандарти отнасящи се до качеството на готовата продукция БДС ЕN 14279/2004+A1

3. Основни изисквания към трупите за шперплат:

Условията на които трябва да отговарят трупите предназначени за шперплад у нас са дадени в: БДС 749-73; БДС 10296-72; БДС10297-72.

Тези стандарти се отнасят до тупи за шперплат от бук и иглолистни дървесни видове (без черен бор) и меки широколисни.

Съгласно посочените по-горе стандарти трупите за шперплат са с дължина: 1,40; 1,70; 2,20; 2,40; 2,80; 3,40; 3,60; 4,00; 4,40; 4,95; 5,10; 5,40; 5,50 и 5,75 метра.

Произведения у нас шперплат е със следните формати: 1220/2440mm; 1250/2000mm; 1250/2200mm; 1550/1550mm.

Недостатъци на дървесината и дефектите на трупите за шперплат са разпределени в повечето стандарти в различен брой групи с извесно различие при тяхното групиране.

3.1 Чепове: - те са разделени на сраснали, частично сраснали, несраснали и зараснали (подутини).

3.2 Ненормални оцветявания и гнилоти:

3.3 Пукнатини и кривини: - те се класифицират по вид: сърцевинни, отлупни, отсъсъхване и мразобойни. Кривините се делят на едностранни и двустранни.

3.4 Двойна сърцевина, витораслост и елипсовиднист:

4. БДС 10296-72

Трупи за шперплат от иглолистни дървесни видове.

Този стандарт се отнася за трупи от иглолистни дървесни видове, предназначени за производство на шперплат.

Технически изисквания:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Нормативни документи, регламентиращи строежа и качеството на шперплата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.