Новата модна линия


Категория на документа: Други
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
Бакалавърска програма Бизнесадминистрация

Учебна дисциплина "Основи на управлението"

КУРСОВА РАБОТА

" НОВАТА МОДНА ЛИНИЯ"

Разработил: Проверил:
Георгиева Проф. д-р Б. Гьошев
Фак. №19

София
Декември 2012 г.

Компанията "Levi Strauss"е истински лидер в сферата на модата.Това частно предприятие е автор на много направления в модата-започвайки от сините джинси в средата на 19 век,пускайки през 1986г.нова линия младежки модели джинсиDockers и през 1995г. разгръща нова линия мъжки панталони,наречени Slates.На 20-ти май 1873г. е официалният рожден ден на "сините джинси". Тази година се навършват 139 години от превръщането на обикновените панталони в съвършено нова дреха. Мениджърите на компанията ,вярвали че създаването и утвърждаването на новите джинси на пазара е много важно за бъдещият ръст и успешна работа на компанията.За реализация на замисленото от компанията се изисквало огромно внимание към детайлите и невероятно количество нови решения.

С какви типове проблеми и решения се сблъскват мениджърите в описания по-горе пример?
Решението до известна степен е заключение въз основа на предпоставките от мисловен, субективен процес, осъществен, обаче, върху обективното отношение към предпоставките. Решенията са начин за изразяване на съзнателното поведение, на съжденията на решаващия. Те са резултат от познанията, мислите и подбудите на вземащия решение.
Първо е трябвало да се реши трябва ли бъдещата линия панталони да бъде отделна и съвършено нова,т.е.трета в историята на компанията/първите две били Levi's иDockers/.Отговаряйки положително на този въпрос е било необходимо да се избере ново име на модела.След това решение настъпило време да се избере лого.Било избрано лого със стилизирана буква"S". Уникално кратко и запомнящо се, с което да се асоциира бизнеса. Така дадения продукт може да се познае от далече и да се запомни.
Следващото решение, с което заели било дизайна на самите джинсите, те трябвало да бъдат удобни и различни. Затова решили да има два джоба,от двете страни, да са по дълбоки и без копчета, да имат гайки , за да са по оригинални.
След това преминали към решения свързани с производството- продукцията била спряна, защото решили, че трябва да изменят състава на плата. И това довело до много проблеми от производствен характер,които е трябвало много бързо да бъдат решени.Образците вече не съответствали на спецификацията, платът който им трябвал свършил, бойте също, фабриките трябвало за затворят заради коледна ваканция. Мениджърите си поставили реални и ясни цели. Те решили да повишат изделието с 10% вълна, тъй като това нямало да засегне цената и ще се повиши качеството. А от своя страна при едно добро качество, на добра цена ще се повиши и търсенето,тъй като продажната цена на всяка стока и услуга се определя от цената на предлагането и покупателните възможности и предпочитанията на потребителите,което се реализира чрез функционирането на пазарният механизъм,който от своя страна е съвкупност от процеси,които имат за цел да координират относително независимите решения на производители и потребители,с помощта на цената като основен носител на обективната информация за съществуващата заинтересованост на продавачи и купувачи към дадената стока.
Следвало да се определи маркетингова стратегия за внедряването на новият модел панталони на пазара.Фирмата искала нейните продукти да се уникални и да измисли нови закачалки, с който да покажат новия модерен продукт, но самите джинси били неповторими ,и в крайна сметка решили "премери и се убеди".

Компанията Levi Strauss имали цел, ресурси и искали да направят всичко с минимални разходи. Мениджърите трябвало да вземат много отговорни и стратегически решения с новата линия Slates,с които определили целите и стратегията на фирмата. Те определят и реализират целите на организацията в по-далечна перспектива. Изборите който трябвало да направят трябва да са най-изгодни и да се достигне до най-добрия резултат. Компанията съществува благодарение на взетото решение за завоюване на нова част от пазарния сегмент на джинсови облекла. Вземането на решение, също така, неизменно съпътства и самото функциониране,По своето същество управленското решение представлява избор и възможност да се ръководи и направлява цялостната дейност на организацията.Вземането и реализирането на управленски решения е непрекъснат процес в управлението,което е важно за цялото управление на организацията и поставя въпроса за тяхното качество.,решенията трябва да са обосновани,целенасочени,ресурсно обезпечени,икономични,измерими и коректни. Мениджърите на компанията трябва да вземат управленски решения за реалният проблем на фирмата- новата линия /Slates/и да разполагат с всичко необходимо за неговото изпълнение,да се осигурят всички ресурси-материални,финансови,човешки,информационни и времеви,като с минимални разходи полученият резултат да може да бъде оценен с количествени и качествени критерии.

Как биха могли да се използват в описания пример рационални, логични и интуитивни решения?

Взимането на управленски решения е едно от най важните неща за бъдещето и развитието на дадена организация. Свързани са с големи ресурси и засягат дейността на много хора. Използваните рационални, логични и интуитивни решения са свързани със самото производство на новата линия. В случая става дума за смес от тези три решения, което се извършва в процеса на преодоляване на възникнали проблеми, съпътстващи производството на новия модел джинси.
Интуитивните решения са основани на усещане че са правилни. Те не се подлагат на анализ за проблема а на вътрешно чувство. Взема се решение без предварителни разсъждения. Мениджърите използват знанията си, за да прогнозират резултатите на алтернативните варианти за избор в съществуваща ситуация.В рационалните решения, управителите създават опростени модели, в които се залагат основните характеристики на проблема, без да се отчита цялата сложност. След съставяне на списъка на всички възможни решения се пристъпва към оценка на всеки един от тях. Тук ръководителят определя достойнствата и недостатъците на всеки вариант на решение. Рационалните решения са решения ,при който се избира максимално изгодните варианти. Най-важният въпрос относно избора на окончателния вариант е според кои критерии трябва да се извърши оценката. Чрез обратната връзка се осъществява контрол върху изпълнението на решението и се вижда дали е взето правилното решение. В компания Levi Strauss те могат да бъдат разделени на интуитивни - основани на вътрешното усещане,че избора е правилен; логически решения взети в сложни ситуации,когато съществуват множество варианти за избор и рационални решения, които не зависят от натрупания опит, а са резултат на последователно систематично проучване
Може много да не се е говорило за пътя на успеха на компанията, но тя се е утвърдили на пазара, чрез решенията който са взели мениджърите и рисковете който са предприели .

Как бихте охарактеризирали условията, в които се вземат решенията относно разработването на новата линия джинси Slates: определеност, риск или неопределеност?

Условията, в който се взимат решенията относно разработването на новата линия джинси Slates са решения вземани в условията на риск.
Те са свързани с въздействието на вътрешната и външната обкръжаваща среда на компанията. Под външна среда се разбират всички онези фактори и сили, които са извън организацията, но оказват влияние върху функционирането и развитието й. Нейните основни характеристики са:динамика; изменчивост; уникалност и неопределеност. Тук особено важно е да отделим внимание на фактора риск. Неговото влияние се изразява в степента на осигуреност на ръководството при вземането на дадено решение за постигне на поставените цели.
При подбора на алтернативи не е възможно разглеждането само на изходите на решенията, нужно е съобразяването и с това как ще се достигне до там. За целта е необходимо предвиждането на ресурсите, нужни при евентуалното изпълнение на дадена алтернатива и дали Levi Strauss може да осигури тези ресурси. След като е дефиниран проблема и са определени ограниченията,мениджърите пристъпват към търсенето на възможни пътища за неговото решаване.Времето за взимане на решения е главен фактор, тъй като времето е кратко и решенията трябва да са правилни. Трудно може да се определи бъдещото развитие на външната и вътрешната среда на организацията,които имат непосредствено влияние върху възможността за реализация на една или друга алтернатива.Затова оценката на тази възможност е свързана с оценката на риска за реализация на отделните алтернативи. Динамиката на процесите в средата предразполага към неопределеност. За това, момента, в който се поставя оценката и момента на изпълнение трябва да се приближат максимално един към друг. По принцип алтернатива, която може да действа в непредвидени условия е по-ценна от алтернатива, която действа при определени условия. Затова трябва да се предвиждат евентуални промените и да се действа на момента да се измислят нови стратегии за действие. След оценката идва ред на избора на алтернатива, която в случая с Levi Strauss става в условията на премерен бизнес риск. Целта на избора е с една или друга алтернатива да се постигне определена цел. Тук решението не е цел а избор, но влияние оказва човека, който взема решение, неговата ценностна система неговият професионализъм, отношението му към риска и това дали е оптимист или песимист. В условия на сигурност, когато има ясно подредени според целите варианти, не влияят характеристиките на решаващия, но в условия на риск или несигурност влияят.

Какъв стил на вземане на решение най-добре подхожда за вземане на решение по отделните проблеми в посочения пример.

Според степента на значимост за организацията,трябва да се вземат конкретни стратегически решения.Решенията, който се взимат са от по висшестоящите, който имат повече знания и опит.Груповите и индивидуални решения крият своя риск, защото при индивидуално взимане на решения не е сигурно дали те са правилни и дали ще бъдат приети. Според структурираността на проблема,компанията се сблъсква с непрограмирани решения за новата модна линия.
По отношение на самия процес на групово вземане на решения в Levi Strauss могат да се посочат следните основни моменти:
При определяне на целите групите вероятно превъзхождат индивидите поради това, че разполагат с по-голям обем от знания;
При определяне на алтернативи са необходими индивидуалните усилия на членовете на групата, за да се изследват по-широко различните функционални области в организацията.

В оценката на алтернативите колективната оценка на групата, която се характеризира с по-широк спектър от гледни точки, изглежда по- добра от тази на индивида, който взема решения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Новата модна линия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.