Обект на сигурността


Категория на документа: ДругиКанонизираната и основана не на разум, а на вяра идеология се превръща в своеобразна религия. От своя страна и религиозните канони могат да бъдат идеологизирани. И в единия, и в другия случай се касае за явление, което прави международната конфронтация изключително опасна за мира и сигурността.

Демокрацията и свободата са неотделими от идеологическия и религиозния плурализъм. Индивидите са свободни да се придържат към едни или други идеологически и верски схващания. Но не и да ги налагат на другите. В същата степен недопустимо, но несравнимо по-опасно става, когато един народ, обявявайки някаква идеология или религия за държавна, започне да се опитва да я налага на другите народи. Най-малко външната политика е средството, с помощта на което може да се сравняват идеологиите, да се доказва идеологическа правота и да се налагат или отхвърлят идеологически схващания.

Лошо е, когато една идеология бъде обявена за държавна. Тя бързо се канонизира и така скоро се откъсва от реалностите. Превръща се в мъртва схема, в мумифицирана догма. Политизирането умъртвява идеологиите. Много по-лошото и опасното е, че на свой ред, по линията на обратната връзка, мумифицираната идеология умъртвява разума в политиката. Деформира политическото мислене. Въвежда в него схеми и шаблони, които го откъсват от живота. Запазвайки същността си, политиката ражда опасности и за нейния субект, и за другите субекти. Историята на международните отношения убедително показва, че най-непримирими, неподдаващи се на разумни компромиси и решения, най-продължителни и кръвопролитни са били международните конфликти на идеологическа и религиозна основа. Това са конфликти, в които истинските интереси на нациите и на тяхната сигурност се заместват от "интересите" на идеологическата и религиозната догматика.

Когато външната политика се идеологизира, представата за националния интерес, този най-главен обект на международната сигурност на нациите, се замества от идеологическите схеми и заедно с тях се откъсва от реалностите. Изведена до равнището на международните отношения, идеологическата нетърпимост става особено трудно поддаващ се на контрол източник на конфликти, противоречия и несигурност. Даже построеното според идеологически предпочитания сътрудничество на свой ред лесно влиза в противоречие с истинските интереси на нациите, тъй като тези интереси трябва да имат обективната основа на техните потребности. Както е с хората, и нациите могат със сила да бъдат поставяни на колене, но никаква сила не е в състояние да ги накара да мислят според предписанията на силата. Силата принуждава, но не убеждава. И тъй като никое политическо насилие не е способно да наложи идеологически убеждения, остава му само онова, което е в кръга на неговите възможности - да унищожи идеологическия враг.

Изведено на световно равнище, идеологическото или религиозното противопоставяне прави международната система на отношения неспособна да служи на целите, за които е създадена. Идеологическите и религиозните догми разрушават съдържанието и смисъла на правото, на международния морал и на справедливостта, тъй като стават главното мерило за правосъобразност, етичност или добросъвестност. Международният ред се руши и нациите се оказват жертви на неговата неустойчивост и несигурност.

Обекти на сигурността могат да са и интернационални интереси. Това са интереси, общи за две или повече нации и които те защитават заедно.В системата на световните отношения взаимодействат не само интереси на отделни нации. В преследването на техните интереси и в стремежа да обезпечат международната си сигурност държавно организираните нации съединяват усилията си. Установяват постоянни структури за сътрудничество, способни самостоятелно да встъпват в международни отношения като субекти, различаващи се от участващите в тях нации. Така сигурността на интереса на всяка участваща в структурите нация, в рамките на колективните договорености, става обект и на възникнали съставни, колективни субекти на международни отношения. Новите субекти започват да защитават и гарантират техните общи интереси.

За да бъдат способни да действат като самостоятелни субекти, структурите, за които става дума, трябва да отговарят на няколко условия:

• вътрешната им организация трябва да позволява да извършват действия от свое име и като субекти на отношения, различни от страните, които участват в тях;

• структурите им да са изградени така, че да им позволяват да вземат самостоятелни решения:

• да разполагат с органи, които да ги представляват като отделна страна в международните отношения.

По този начин външната политика на всяка страна и по въпросите на международната сигурност едновременно се ръководи от множество свързани едни с други, но различни приоритетни системи:

• на потребностите:

• на ценностите:

• на интересите:

• на челите:

• на средствата:

• на начините.

и други. Така както в рамките на всяка от тези приоритетни системи има установени съотношения и зависимости, така и между самите системи има силно изразени зависимости.

Според критериите за подреждането им и свързаните със сигурността външнополитически приоритетни системи се отнасят към два основни вида:

• Приоритетни системи по значение.

• Приоритетни системи по време.

Когато подреждането е по значение, приоритетът на обекта на сигурността се основава на по-голямата или по-малката необходимост да се задоволят потребности, да се защитят ценности, да се реализират интереси и т.н. Когато подреждането е по време, началото и продължителността на действията, необходими за постигането или запазването на обекта, се разполагат последователно във времето.

Във външната политика изобщо, и в тези рамки и при решаването на свързани със сигурността проблеми, ролята на приоритетните системи намалява, когато ценностите, потребностите, интересите, целите и т.н. са паралелни, съвместими едни с други, а средствата и ресурсите, с които разполага външната политика, са достатъчни.

Значението им се увеличава:

• когато възникне кратковременна или дългосрочна несъвместимост на възможните цели;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обект на сигурността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.