Обект на сигурността


Категория на документа: Други


• когато се очертае етапна зависимост, при която постигането на една цел става предпоставка за постигането на друга цел;

• когато се окаже, че средствата и ресурсите са недостатъчни.

Това са ситуации, при които субектът може да се окаже принуден да жертва сигурността на определени интереси, за да си обезпечи по-висока степен на сигурност за интереси, които се намират на по-високо место в неговата приоритетна система.

Международната сигурност на всяка страна зависи от свободата тя сама, без чуждо влияние и намеса да определя своите външнополитически приоритети. Несигурността се увеличава в степента, в която страната загубва частично или пълно независимостта си. Не бива да се забравя, че един от най-коварните начини да се оказва външнополитическо влияние и да се утвърждава хегемонизма на големите и силни държави над по-малките им партньори се състои в налагането в политиката на последните на определени приоритети. Влиянието чрез приоритетните системи е много мощно, а се забелязва от обществеността по-трудно.

Разработването на приоритетните системи, от които правителствата трябва да изхождат при защитата на националната международна сигурност, е една от задачите на научното обезпечаване на външната политика.

Ефективността на външната политика зависи не само от степента, в която разбиранията на вътрешното общество съвпадат с приоритетите, съобразно с които се гради стратегията на външнополитическото поведение. Зависи и от разбирането и от подкрепата, които тези ценности могат да получат извън страната от международната общественост или от обществеността на страни, с които се осъществява външнополитическо, икономическо, военно или друго взаимодействие. Имиджът, образът на приятел, на постоянен съперник или на враг, стереотипно тво или в обществото на чуждата страна, лесно става фактор, който влияе върху националната сигурност.

Отношението между общочовешките интереси и всички други интереси, на първо място националните, както и значението им за международната сигурност, се определя от коренното различие между едните другите интереси. Тези разлики би трябвало да определят мястото и ролята на общочовешките интереси като първостепенни обекти международната сигурност. Защитавани както на равнище на отделния! индивид, така и на равнището на планетарната общност на всички индивиди, общочовешките интереси следва да имат приоритет. Тяхната защита и сигурност трябва да получават предимство пред всички други интереси. Това не означава, че в реалността нещата стоят така, въпреки че стабилността на международния ред и нормалното функциониране на международната система зависят от това. Използвайки обстоятелствата, и най-вече силовите си преимущества, големите и силни играчи върху световната сцена, изхождайки от егоистични интереси, които поставят по-високо от общочовешките, често нарушават общочовешките интереси.

Основанията за приоритетна сигурност на общочовешките интереси се основава преди всичко на това, че за разлика от всички други интереси, тези интереси са универсални. При тях нямат значение социалните, националните, расовите, религиозните или каквито и да са други различия. В равна степен са общи интереси на всички нации и народи. Поради системни връзки между интересите и целите на действащите върху международната сцена субекти, всички други специфични, партикуларни по отношение на тях интереси на тези субекти зависят пряко или косвено от реализацията и сигурността на общочовешките им интереси. Общочовешките интереси предлагат критерии и създават основа за поддържането на сигурността както във вътрешното общество, така и в световните и регионалните отношения.

Общочовешките интереси са едновременно интереси и на нациите. Но от това не следва, че всички интереси, чиято сигурност се опитват Да защитават нациите, са общочовешки или че съвпадат с общочовешките. Преследвайки реализацията и сигурността на свои интереси (независимо от това, доколко тези интереси са основателни, справедливи или правосъобразни), нациите понякога предприемат действия, които противоречат на общочовешки ценности и интереси. Тогава възниква колизия между сигурността на едните и на другите интереси.

Преди всичко в това се състоят главните основания за приоритета на общочовешките над всички останали интереси. Той би трябвало да бъде така категорично изразен, че никой национален или друг партику-ларен интерес да не може да бъде поставян над интереси, които са общочовешки. Също така, както националните интереси трябва да имат абсолютен приоритет пред всички други партикуларни по отношение на тях интереси на части от нацията, общочовешките интереси трябва да имат приоритет пред интересите на отделните нации. Това е условие с много голямо значение за нормално функциониране на системата на международни отношения в условия на стабилна сигурност. Както за самата система, така и за всеки участник в нея.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обект на сигурността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.