Обхват, елементи и основни релации в бизнес политиката


Категория на документа: Други


Обхват, елементи и основни релации в бизнес политиката

Видове бизнес политики според обхвата:

* Генерална бизнес политика - Тя е свързана с реализацията на приоритетите в дейността на едно предприятие. Дефинирането на приоритетите е част от етапите по разработване на стратегията на организацията, а бизнес политиката се ориентира към реализация на тези приоритети и търсене на приоритетни решения.

Желателно е да не се определят множество приоритети, тъй като се губи смисълът на самото ранжиране на важните за организацията действия. Хубаво е да се обособят най-много 4 приоритени задачи пред генералната бизнес политика:

1. Промяна в обема и структурата на капитала на организацията - Задачата се усложнява при публично търгувано дружество (АД).

2. Промяна в отношенията с избирателите на организацията - Под избиратели се имат предвид не само потребителите на продуктите на дадено предприятие, но и потенциални служители, акционери и пр. Тук следва да се обърне внимание на маркетинга, но без той да се абсолютизира.

3. Дивидентна политика - Трябва да се определи дали ще се разпределят дивиденти между собствениците или печалбата на организацията ще бъде реинвестирана.

4. Определяне на факторите в развитието на предприятието - Тези фактори се проектират и биват 2 групи:

- екстензивни - Фактори, при които имаме количествено нарастване на тяхното използване в производството. При тях производството на дадено предприятие се увеличава пропорционално с увеличеното използване на ресурси, т.е. ефективността остава неизменна.

- интензивни - Фактори, осигуряващи по-висока производителност чрез качественото им усъвършенстване, а не чрез използване на по-големи количествва ресурси. Използването на тези фактори подпомагат нарастването на ефективността на производството.

Екстензивните фактори правят предприятието по-силно консумиращо ресурси спрямо чистия доход, а интензивните осигуряват същата печалба при по-добра заетост и при по-малки количества на производствените ресурси.

При определяне на факторите в развитието на организацията следва да се даде приоритет на интензивните фактори спрямо екстензивните.

Централният интензивен фактор за определяне на ефективна бизнес политика е повишаването на производителността.

* Производни бизнес политики - Това са бизнес политиките, които осигуряват реализацията на генералната бизнес политика, т.е. на по-горе формулираните приоритетни задачи. В производните бизнес политики се включват почти всички функционални бизнес политики. Най-важните от тях са:

- стоково-иновационна бизнес политика;

- технологична бизнес политика;

- финансова бизнес политика;

- инвестиционна бизнес политика;

- дистрибутивна бизнес политика;

- производствена бизнес политика;

- маркетингова бизнес политика;

* Допълващи бизнес полтики - Тяхното значение за ефективността на бизнес политиката нараства изключително бързо, а факторите за това са както глобални, така и технологични.

Допълващите бизнес политики не произлизат директно от генералната бизнес политика, но съдействат и ускоряват реализацията на приоритетните задачи. Такива допълващи бизнес политики са:

- Информационното осигуряване на бизнеса, т.е. изграждане на бизнес информационна система в организацията в съответствие с йерархичните нива. Колкото по-високо в йерархията се ползва дадена информация, толкова по-обобщен и цялостен вид трябва да има тя.

- Програмното осигуряване на бизнеса, т.е. осигуряване със софтуерни продукти.

- Организация на документооборота в предприятието.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обхват, елементи и основни релации в бизнес политиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.