Обхват, елементи и основни релации в бизнес политиката


Категория на документа: Други


- развитие - капитал;

- екология - управление;

- финанси - маркетинг;

- държавно регулиране - продукти;

- информационна система - персонал;

- рисков мениджмънт - организация.

Релации в бизнес политиката - Релациите в бизнес политиката са система от икономически, технологични, инвестиционни, продажбени и парични процеси, които в цялостта на тяхното проявление формират добавена стойност, т.е. формират нарастващ ефект. Основен елемент на всяка една релация е мултипликаторът. Въз основа на мултипликаторът се формира този нарастващ ефект в развитието на дадена организация.

Основните релации следва да се разглеждат в тяхната цялост, т.е. при тяхното използване в бизнес политиката задължително да се прилага системният подход. Това е така, защото единствено в контекста на системния подход с релациите може да се илюстрира както положителен, така и отрицателен краен ефект (т.е. не винаги нарастващият ефект е положителен).

Релациите са обвързани с финансово-счетоводните документи.

Основни релации в бизнес политиката

1. бизнес цели --> равнище на достигане --> коефициент на разминаване --> решения

Нормалните граници на коефициента на разминаване обикновено са в интервала (0,8 - 1,2).

Решенията относно разминаването с бизнес целите могат да бъдат насочени към входа, към изхода или към вътрешнофирмените дейности.

2. сума на съвкупните пр-ди на организацията - сума на съвкупните р-ди на организацията = нетен паричен поток

Към съвкупните приходи се включват:

- приходи от дейността;

- финансови приходи;

- приходи от ноу-хау;

- други приходи.
Към съвкупните разходи се причисляват:

- разходи по дейността;

- финансови разходи;

- разходи по закупуване на ноу-хау;

- други разходи.

3. произв. капацитет --> % на използване на произв. капацитет --> кооперирано произв-во

Кооперираното производство е съвместно осъществявана дейност с други бизнес организации. Тя може да е по посока на отдаване на производствени мощности или използване на производствените мощности на други организации.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обхват, елементи и основни релации в бизнес политиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.