Обхват, елементи и основни релации в бизнес политиката


Категория на документа: Други


4. инвестиции --> срок за откупуване --> норма на възвръщаемост

където: r - равнище на рентабилност на съответната инвестиция.

5. съвкупен паричен поток --> нетен паричен поток --> дисконтиран паричен поток

d - коефициент на дисконтиране

Тази релация дава възможност да се проследи влиянието на финансовата конюнктура върху паричните потоци на предприятието.

6. обща продукция --> стокова продукция --> договорирана прод-я --> реализ. продукция

Релацията се изчислява по действащи цени.

Общата продукция включва и незавършеното производство и продукцията за вътрешно потребление, докато стоковата продукция е предназначената за реализация на пазара продукция.

Договорираната продукция е предварително договорена и платена.

Реализираната продукция е продукцията, по която са постъпили пари по сметката на организацията.

7. производствен риск --> търговски риск --> финансов риск --> бизнес риск

Производственият риск е свързан с опасността от непроизвеждането на определеното количество продукция, а търговският с продажбите и тяхното изчисляване.

Финансовият риск се изчислява с определени показатели (напр. оперативният ливъридж, който е равен на отношението м/у заетия капитал и сумата на собствения капитал и акционерния капитал).

Бизнес рискът обединява производствения, търговския и финансовия риск.

8. абсолютна сума на EBITDA --> бруто доход -->чист доход

9. коефициент на EBITDA --> брутна рентабилност -->чиста рентабилност

Показателите се изчисляват в % (т.е. х 100).

При необходимост за тази релация в знаменателя може да се използва капиталът, като винаги се обявява, че коефициентите са изчислени на база на капитала.

10. продуктова структура --> % на обновление (иновация) --> частично обновление --> значително обновление --> пълно обновление на продуктовата структура

частично обновление - до 25%

значително обновление - от 25% до 75%

пълно обновление - над 95%

Първата релация обединява останалите 9, поради което се счита за основна.

??

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обхват, елементи и основни релации в бизнес политиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.