Обкръжаваща среда на фирмата


Категория на документа: Други


Стопанска академия "Д.А. Ценов " - гр. Свищов

ЗАДАЧА №1

ПО: Управление на фирмата
НА ТЕМА: Обкръжаваща среда на фирмата "Тони М" - гр. Шумен

Фирма "Тони М" е създадена през 1994г.. Произвежда дамска конфекция в малки серии с голямо разнообразие от модели. Тони М създава облекла за деловата, независимата и динамичната жена... С безспорен професионализъм в дизайнерските решения на фирмата се преплитат стил и комфорт, модни цветове и много фантазия. Чрез своите творчески решения моделиерите търсят подход към индивидуалността и емоционалния свят на жената.

Фирма Тони М притежава собствена производствена сграда, снабдена с всички необходими машини и съоръжения. Осигурени са отлични условия за труд. За поддържането и развитието на модното шивашко производство днес във Фирмата се грижи персонал от 120 души. Производството на Тони М отговаря на всички европейски стандарти за качество. Тони М е един от авторитетните производители на дамско облекло на вътрешния пазар, като облекла с марката Тони М са известни вече и в някои страни на Европа.

"Тони М" Марката - гарант за Качество и фантазия на изработката.Винаги в крак със световните модни тенденции и изисквания.

Анализ на макро средата на фирмата "Тони М":

Макро средата представлява факторите, които индиректно въздействат на фирмата и създават благоприятни или неблагоприятни условия и предпоставки за стратегически избор и функциониране. Външните фактори най - общо се определят от основните действащи сили извън фирмата, имащи значимо въздействие върху размера и ефективността на производството.

Факторите които влияят пряко върху дейността на фирмата "Тони М" са:

Политическа среда: Влияе косвено върху функционирането на фирмата.Неблагоприятно влияние тук оказват промени в законодателството, увеличаване на данъците

Икономическа среда: Това са общите икономически условия при които функционира фирмата. Тя оказва голямо влияние върху функционирането на фирмата. Икономическата криза в която се намира в момента страната ни значително е намалила покупателната способност на потребителите, но засега фирмата не се чувства заплашена, защото е изградила стабилни пазари и има лоялни клиенти за продукцията си. Тук също оказват влияние разменните валутни курсове, защото фирмата изнася продукция за няколко страни в Европа. Фирмата работи по европейски стандарти за качество, което изисква инвестиции в нови машини и технологии. Това налага влагането на значителни суми парични средства и поражда необходимост от използването на кредити от съответни банкови институции,а оттам и съобразяването с лихвените проценти,разходите за обработка,а в последствие и от инфлационния процент.

Природната среда: Тя не оказва особено влияние върху тази фирма.Тук значение окозва само климата. Благоприятно влияние върху "Тони М"оказва смяна на сезоните, защото то води до смяна на гардероба на потребителите и значително увеличава търсенето на продукцията на фирмата.

Технологичната среда: Дейността на фирмата е силно зависима от технологичните новости,които водят до появата на нови продукти,заместването на вече морално остарелите с по-ефективни.В това отношение е важно да следи тези тенденции, да бъде "в крак с модата" и да успява да задоволи различните вкусове на клиентите си. "Тони М" прави всичко възможно за задоволяване на потребителското търсене, увеличаване качеството на предлаганата продукция и намаляване на разходите, влияещи върху формирането на цените.

Социално-културната среда: Това са демографските тенденции.Все по-голямо е значение има промяната на ръстът на населението,възрастовите изменения,което променя характера на работната сила и на потребителите.Цел на фирма е създаването на млад и добре обучен екип,което изисква добра подготовка и управление.С не по-малко значение са индивидуалните потребности,желанието за професионално развитие и израстване, придобиването на опит и знания. В професионалните взаимоотношения между персонала, както и с по-висшестоящите, особено важно е мястото на културните и религиозни различия.Те биха могли да затруднят дейността,ако не бъде избран правилния подход за работа от мениджъра.Важно е да има толерантност и разбиране,а когато е необходимо да се решават конфликти,то да е с подобаващ тон.Мисля че добрият мениджър е този,който умее да избере и приложи точния метод при възникнали затруднения.

От вече разгледаните елементи на обкръжаващата среда според мен най-силно влияние за "Тони М" имат икономическата и технологичната среда.

Анализ и оценка на микро средата на фирмата "Тони М":

Фирмата е в постоянно взаимодействие с микросредата. Това взаимодействие е доста разнообразно поради спецификата на дейността и. В микросредата действат много фактори, които директно и индиректно оказва влияние върху дейностите, свързани с фирменото управление. Тези фактори са свързани главно с възможностите за продажби, технологично и техническо равнище, организация на производството, труда и управлението, квалификацията на персонала и използване на ресурсите.

Влияние върху дейността на фирмата "Тони М" оказват фактори като:

Доставчици: Доставчиците са от голямо значение за фирмата, защото те осигуряват необходимите суровини, материали, оборудване, електроенергия, които са необходими за нормалното протичане на стопанската дейност. Основния принцип при подбора на доставчици е минимален срок за доставка и ниски цени, добро качество на доставките и лоялност. Фирмата приема най - изгодните предложения.

Дистрибутори: Дистрибуторите са фирмите, които спомагат разпространяването и продажбата на продуктите на фирмата. Те извършват и различни други дейности, като изследвания, реклама, финансиране и др.

Потребителите: Те са главните "консуматори" на произведената стока от фирмата. За да поддържа постоянен приток от клиенти фирмата разчита преди всичко на високото качество на продукта, добра производствена цена, минимална норма на печалба и напълно задоволяване на предпочитанията на клиента. За лоялните си клиенти "Тони М" предлага много отстъпки. Благодарение на тези фактори, доброто ръководство и организация, фирмата има добри резултати на местно и европейско ниво.

Конкурентите: Те оказват голямо влияние върху целите и стратегиите на фирмата, затова трябва да се индентифицират и изучават като необходима гаранция за трайно присъствие на пазара. Основен стимул за разрастване,подтик към търсене на нови бизнес хоризонти за фирмата е конкуренцията. Тя е факторът,който движи всяка стопанска единица към завладяване на нови,по-обширни пазари. Съществуват много фирми концентрирани с производство на дамска конфекция. "Тони М" се справя с конкуренцията като произвежда уникални модели, за всеки стил, съобразени със световните модни тенденции на достъпни за потребителя цени. В края на всеки моден сезон, фирмата предлага старата си колекция на много ниски цени. Фирмата е наложила името си на пазара и има хиляди редовни клиенти, които не се влияят от конкуренцията.

В пазарни условия фирмата се сблъсква с множество неблагоприятности от въздействието на различни фактори от обкръжаващата среда.Според мен за да се справи с тях добрия ръководител трябва да притежава добър опит, знания и добър екип от подчинени които да му сътрудничат. Също така трябва непрекъснато да се информира за динамично променящия се пазар - потребностите на потребителя, цените, сроковете за изпълнение, качество на продуктите. Мениджъра на "Тони М" организира непрекъснато обучение за своите служители, за да могат да се справят във всякакви ситуации.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обкръжаваща среда на фирмата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.