Облагане с данък върху добавената стойност


Категория на документа: Други


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Дисциплина: "Фискална техника"

РЕФЕРАТ

ТЕМА: "Облагане с данък върху добавената стойност"

Изготвил: Преподавател:

Доц. д-р Емилиян Тананеев

2013г.

1. Увод

Данъците на една държава са метод за набиране на приходите за бюджета и инструмент за покриване разходите на обществото, които държавната власт, чрез своята публична дейност разпределя.

Според Оливър Холис " Данъците са цената, която всеки човек плаща, за да живее в цивилизованото общество." Всеки субект, осъществяващ стопанска дейност или инвестиции на територията на страната ни и получаващ доходи за тази си дейност, плаща дължимите данъци., които се приемат от законодателния орган - парламента на държавата.

С въвеждането у нас и влизането в сила от 01. 04. 1994 г. на "Закона за данък върху добавената стойност"1 се бележи нов етап в развитието на данъчната система в Република България. По закон за този данък, права и задължения имат стопанските субекти, които произвеждат стоки, извършват услуги или търговската дейност.

През 1998г. бе обнародван в ДВ, бр. 153 новия вид на закона, като бе намалена данъчната ставка и чрез него се въведоха и нови механизми за облагане и регистрация. От 01.01.2000 г. влезе в сила и новия Данъчен процесуален кодекс2. Данъчната ставка е 20 % за всяка облагаема стока или услуга, включително и внос на стоки, освен в случаите когато законът не предвижда друго. Данъчно задължени са тези лица, които извършват независима икономическа дейност, като са без значение целите и резултатите от нея. Специфична особеност на налога е, че стопанските субекти са в равнопоставени условия, тъй като се заплаща от всички тях, независимо от техния статут.

2.Същност и особености при облагане с ДДС

Данъкът върху добавената стойност е универсален, многофазен и некумулативен данък. Въведен е в почти всички европейски страни. Той спада към групата на косвените данъци. При ДДС е налице всеобщност на облагането. Обект на облагане са производителя, търговеца и крайния потребител. Това от води до по-голяма ефективност на събирането му и намалява цялостното избягване на плащането му. При ДДС не е възможно двойното облагане, защото базата върху която се начислява ставката не включва самия косвен данък. В същото време доставчиците имат право на данъчен кредит.

Облагането с ДДС е подчинено на определени принципни изисквания :
1. Неутралност. Начисляването на данъка предполага създаването на икономическа среда за лицата, които извършват сходна дейност;
2. Задължителна регистрация. Допуска се и регистрация по желание, ако съответните лица отговарят на определените от закона изисквания.
3. Задължение за начисляване. Всяко регистрирано лице е задължено да начислява ДДС, когато изпълнява доставка, която не е определена в закона като освободена.
4. Данъчен кредит. Получателят на стоки и услуги, като регистрирано лице, приспада начисления му данък от доставчиците или митническите органи.
5. Задължения по Закона за данък върху добавената стойност. Обект на облагане е само новосъздадената /добавена/ стойност. Конкретното данъчно задължени е разликата между начисления от регистрираното лице данък и сумата на данъчния кредит, който то има правото да приспадне.
6. Режими на облагане. Облагане с нулева ставка - данъчният субект няма задължение за начисляване на данък, но има право да ползва данъчен кредит при сделки за износ.

Постъпленията от ДДС възлизат на около 50% от всички данъчни приходи.

Всяко данъчно задължено лице доставчик издава фактура до 5 дни от датата на възникване на сделката, като и при получаване на авансово плащане, освен когато доставките се документират с издаването на протоколи.

Фактурата трябва да съдържа 15 реквизита. Посочва се датата на възникване на сделката или дата, на която е получено плащането. В нея се отразява ставката на данъка, а когато тя е нулева - основанието за прилагането й, а също и причината за начисляване на данъка, сумата на плащане ако тя се различава от данъчната основа и сумата на данъка. Описват се обстоятелствата, които определят стоката като ново превозно средство - при вътреобщностна доставка на ново превозно средство.

При промяна стойността на доставката, за която вече е издадена фактура, се съставя дебитно известие /при увеличаване на данъчната основа/ и кредитно известие /при намаляване на данъчната основа или разваляне на сделката /.

Протоколите трябва да бъдат издадени до 5 дни от датата, на която данъкът по сделката е станал изискуем. Това е задължително за определените в ЗДДС случаи.

Всички регистрирани по ЗДДС лица водят задължително Дневник за продажбите и Дневник за покупките. В Дневника за продажбите се отразяват издадените от регистрираното лице документи, включително и тези във връзка с вътреобщностните доставки. В Дневника за покупките се отразяват получените от регистрираното лице документи и кредитни известия най-късно до третия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Облагане с данък върху добавената стойност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.