Областна стратегия за развитие на област Добрич


Категория на документа: Други


 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Дисциплина "Прогнозиране и планиране"

Доклад на тема:

Областна стратегия за развитие на област Добрич

(2005-2015 г.)

Изготвил:

Факултетен №:

Група:

Поток:София, 2013 г.

ЦЕЛ НА ДОКЛАДА

Целта на доклада е да се разгледат подробно характеристиката и състоянието на разглеждания обект. С този доклад целя да посоча и изведа основните цели и стратегии, както и отделните подцели на областната стратегия за развитие на област Добрич за периода 2005-2015г. Също така какви са действията и мерките, които се предприемат за тяхното реализиране и изпълнение с цел преминаване към желаното бъдещо състояние, дали посочените действия създават необходимите условия за извършване на този преход. Стремежът е да се създадат условия за балансирано и устойчиво развитие на областта и общините в нея.

ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО

Област Добрич се намира в Североизточна България и заема по-голямата част от Южна Добруджа. На север граничи с Република Румъния, на изток с Черно море, на юг с Варненска област, на югозапад със Шуменска област и на запад със Силистренска област. На територията на областта са разположени сухоземните гранично-пропускателни пунктове при с.Дуранкулак и с.Йовково, както и морския към пристанището на гр.Балчик. Територия: 4 719,7 кв. км. (4,24% от територията на Република България) .
247 667 са жителите по постоянен адрес и съответно 222 806 жители по текущ адрес на област Добрич, като тенденцията е с всяка следваща година, населението да намалява. Според данни на НСИ към 31.12.2006г. населението на областта е 204 738 души , а през 2011г. е 188 088. Това се дължи на нарастналия коефициент на смъртността, както и на отрицателния естествен прираст. По население областта е на 15 място за страната, по площ на 8-мо място като е най-голяма в Североизточния регион, а гъстотата е 44,6 души на кв. км. (доста под средното за страната- 72). Добричка област включва осем общини- Балчик, Генерал Тошево, Добрич-селска, гр.Добрич, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла- с 215 населени места, от които 6 града.
През област Добрич преминава и ж.п. линията Констанца- Варна, която също е връзка между Русия, Украйна и Молдова с Република Турция.

Територията на област Добрич попада в няколко провинции от районирането на България, като специфичните характеристики на почвите тук са предпоставка за успешното текущо и бъдещо развитие на земеделието в областта. Поради благоприятните физико-географски фактори- равнинен релеф и много добра почвена структура - следва и големият дял на земеделските територии- 81,6% при средно за страната 58%. Поземлените ресурси и плодородието на почвите са фактор с голямо значение за развитието на областта. От общата площ обработваемата земя заема е 3 545 586 дка или 75% от територията, което е много висок процент в сравнение със средното за страната- 43,3 %. Почвите са от голямо значение за развитието на областта.

Областта е много бедна на водни ресурси, които заемат едва 0,28% при средно за страната 2% и се дължи на геолого-географските фактори.Основен водоизточник са главно подпочвените води. Създадените в миналото напоителни системи в общините Шабла и Каварна почти не функционират поради редица фактори: високата цена на водата, промените в поземлената собственост и занемаряването на съоръженията.

Проблем на областта е борбата със свлачищата, които са крайно негативен фактор за инфраструктурата и средата за живеене. Също така районът е с висока степен на сеизмичност.

На територията на областта са открити две по-сериозни находища на манган и въглища. Най-голямото в Европа манганово находище край с.Оброчище и с.Църква,но до сега от него са били добивани само незначителни количества.Манганообогатителното предприятие в момента функционира на своя минимум.
Доказани са запаси от 1,2-2 милиарда тона от висококачествени залежи на черни въглища. Поради голямата дълбочина и сложните хидрогеоложки и миннотехнически условия не се предприемат експлоатационни мерки. В последните години решенията на правителството на Република България в сферата на проучването и добива на полезни изкопаеми благоприятстват в известна степен област Добрич. Министерският съвет откри две процедури за предоставяне чрез конкурс на разрешение за търсене и проучване на газ-метан в Добруджанското въглищно находище, като вече са известни фирмите, спечелили конкурса, които не са с адрес на управление в България. Газ-метанът се третира като подземно богатство "нефт и газ" при евентуално даване на концесия на терена. Ресурсите от газметан са около 7,5 млрд. куб.м. и това го прави атрактивно за проучване и евентуален добив. Газ-метанът е в междувъглищните пластове и представлява икономически интерес при ограничените местни запаси. За сведение годишното потребление на република България на природен газ е 3,5-4 млрд. куб.м., което означава че на територията на областта има запаси за двегодишно задоволяване на потребностите на цялата страна.

ОБЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

По данни на НСИ, Брутния вътрешен продукт (БВП) на област Добрич за 2001 г. изчислен по текущи цени е 630 млн. лева, който е 2.12% от БВП на страната и 14.7% от БВП на Североизточен район .Икономиката на област Добрич намалява своята позиция в икономиката на страната и тази в Североизточен район за планиране. Налице е голямо изоставане по отношение на средните показатели за страната за 2001 г.
- БВП НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО към 2001 - 3754лв.
За периода 1997-2001 г. аграрния сектор в Област Добрич намалява своя дял от 55.8% на 24.8%. Делът на аграрния сектор в БДС на страната за 2001 г. е 13.7%, или 138 млн. лв. Сектора на услугите увеличава своя дял от 34 % през 1997 г. на 58.4% през 2001 г (326 млн.лв.). За страната делът на сектора услуги в БДС през 2001 г. е 57.9 . Сектор индустрия увеличава своя относителен дял в БДС на областта от 10.2% през 1997 г. до 16.8 % през 2001 г. Заетите лица в област Добрич през 2002г. са 32 260 души ,което е с 6% повече в сравнение с 2001г. През 2002 г. 88,6% от заетите в обществения сектор са заети в сферата на услугите, 9,6% са заетите в Индустрията, и около 0,5% в Аграрния сектор. В частния сектор 51,29% са заети в сектор Индустрия, 34,6% в сектора Услуги, и 13,9% са заети в Аграрния сектор.През 1997г. голяма част от лицата са заети в обществения сектор,докато през 2001г. преобладават заетите в частния сектор. Резултатите, получени от проведеното през декември 2002г. от НСИ наблюдение на работната сила, показват нарастване на коефициента на заетост. Заетите места през 2002г. са 30779, 1.2 пъти повече от 2001г. На първичния пазар на труда са заети 18902 места, а по програми за заетост - 11877 места. Според данни на НСИ коефициентът на безработица за 2006г. е бил 14.9% , докато през 2011г. е 17.7 %. Средната годишна работна заплата за лицата наети по трудово правоотновение рязко е нарастнала, като за 2006г. е 3 592лв. а за 2011г. - 6 394 лв.

Област Добрич си остава една от водещите производители на селскостопанска продукция, с развита лека и хранително-вкусова промишленост, една от водещите и в туристическото предлагане в републикански мащаб.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Областна стратегия за развитие на област Добрич 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.