Обяснителна записка


Категория на документа: Други


Обяснителна записка
I.Трасиране на път върху карта с хоризонтали

Пътят,който ще се проектира се разработва задължително в няколко варианта.Први се сравнение между тях и се избира за изпълнение икономически най-ефективния.Трасирането на пътя върху карта с хоризонтали става на два етапа: прокарване на теоретично(нулево) и действително(техническо) трасе.
1.Прокарване на теоретично трасе
Изхожда се от минимално допустимия надлъжен наклон(imax),съответстващ на на зададената проектна скорост и клас на пътя.За да не се превишава imax Височините не се преодоляват с т.н. минимално заложение(lmin).Заложението представлява хоризонталната проекция на отсечка с меродавен наклон,свързващ два съседни хоризонтала.

Lmin= x10000[см],където
Δh-мисочинната разлика между 2 съседни хор.
M-мащабно число
imax=7%; Δh=2m.
iМ=imax-1%=7-1=6%,където iМ - меродавен надлъжен наклон
imin= x10000 = 1,67

2.прекарване на техническо(действително) трасе
Действителното трасе се прокарва,така че да се увива около нулевото трасе с оглед баланс на земните маси и представлява геодезичен полигон,състоящ се от прави определени с дължина и посочен ъгъл и хоризонтални криви,вписани при върховете на полигона.
II.Определяне на радиусите на хоризонталните криви
R1=175м.
R2=190м.
III.Определяне на трасировъчните елементи на кръговите хоризонтални криви-за правилното очертаване на кръгова крива трбява да се намерят главните точни - НК1,СК1 и КК1.За тази цел се измерва с ъгломер върховия ъгъл β от ситуацията на трясето.Приема се радиус и се изчисляват расировъчните елементи на кривата - тангента(Т),бисектриса(Б) и дъга (Д)
Хоризонтална крива
Измерени величини β=110g
Прието R=275м.
Изчислени величини
α =200g-β=200-112=77,78g
T=Rx tgα1 /2=175x tg77,78/2=192,5м.
Б=R x ( -1) = 3,025м.
Д = = (3.14x275x77,78):200g = 16,691м.
IV.Надлъжен профил - вертикален разрез по оста на пътя, разгърнат и проектиран върху вертикална равнина.
1. Пикетаж на пътя:
1.1. Задължителни точки: началото и края на пътя, главните точки на хоризонталните криви, места на съоръженията, характерни точки от терена. Останалите пикетажни точки са на разстояние 20м. като разстоянията са с точност до сантиметър.
1.2. Теренни коти на пикетажните точки - определят се чрез интерполация с точност до сантиметър върху карта с хоризонтали по формулата :
Км = Кα + .h[м], където
Км - търсената теренна кота на точка
Кα -височината на най-близкия долостоящ хоризонтал

- разстоянието от хоризонтала до точката по интерпулационната линия

- разстоянието между двата хоризонтала , мерено по интерполационната линия, минаваща през точката
- височинната разлика между двата съседни на точката хоризонтала

2. Проектиране на нивелетната линия

2.1. Основни принципи - минава през т.А и т.В на пътя. Тя се съобразява с допустимия наклон iдоп = 6%.. В местата на съоръженията нивелетната линия да е на достатъчна височина за да осигури минималния необходим насип над тях 0,50м.

2.2. Определяне на надлъжните наклони - надлъжните наклони се ограничават от възможността превозното средство да ги преодолява при съответната проектна скорост. Наклоните влияят върху строителните, ексоплоационните разходи и сигурността на движението. Надлъжният наклон на нивелетната линия по участъци се изчислява по формулата: i= .100%

2.3. Изчисляване на нивелетните коти на пикетните точки
Кх = Кα+ hx [м]
hx =[м]
Кх - търсената нивелетна кота на т. хСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обяснителна записка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.