Обща социология


Категория на документа: Други


Обща социология

Тема 2: Социология като познание
1.Социален свят
2.Социалното взаимодействие като процес
3.Социологическо познание
4.Социологията като институция
Всеки човек в една или друга ситуация изпълнява една или няколко роли - баща, брат и т.н. Всяка социална роля предполага и съответни задължения, а ролята е динамичната страна на статуса. Социалната роля е комбинация от предписания под формата на права и задължения, подчертавайки границите.
Социалните роли биват два вида:
*приписани - произтичащи от биологическите и социални характеристики на човека. Това се отнася най-вече за монархическите режими
*придобити роли - те са в резултат на личен избор и интелектуалните възможности на човека.
За да се изпълни една или друга роля трябва даден индивид да притежава ресурси. При изпълнението на една или друга роля се стига до т.нар. ролево противопоставяне на чиято база възникват конфликти.
Характеристика на социалните роли:
*всяка социална роля се изпълнява в дадена социална структура
*тя е свързана с определени позиции
*тя предполага и определени очаквания
*предполага наличието на определени знания
*предполага спазването на определени правила
*предполага наличието на практически умения
*предполага наличието на определени практически действия
Изпълнението на една или друга социална роля на индивидите в социалните групи се коригира от правата и задълженията регламентирани чрез правилниците на съответните институции. Институциите насочват, регулират социалните действия и взаимодействия благодарение на което се намалява неопределеността в поведението на хората. Институциите регулиращи човешкото поведение са: семейството, училището, производствения колектив и др. Това са т.нар. "нормални институции". Съществуват и тотални институции: затвори, лудници и т.н.
2.Социалното взаимодействие като процес
Социалното взаимодействие се осъществява по две причини:
*че ежедневно ние си взаимодействаме
*че при това взаимодействие си разменяме различна информация
Т.е. социалното взаимодействие е процес на динамично взаимно влияние м/у две или повече обществени явления. Трябва да правим разграничения м/у понятията социално и социологическо взаимодействие. Социалното взаимодействие е взаимодействието м/у хората по повод дадена дейност в една единствена сфера, докато социологическото взаимодействие е взаимодействие м/у хората в две или повече области на обществения живот. Социалното взаимодействие както и социологическото е процес на размяна на вещества, енергия и информация. За да съществува едно общество трябва да се нанесат няколко предпоставки т.е. да действат следните механизми:
*икономическия механизъм - формира се чрез разделението на труда и размяна на стоки и услуги. Осъществява се т.нар. икономическо взаимодействие.
*политически механизъм - предопределя се от властовите структури в обществото. На лице е политическото взаимодействие.
*културен механизъм - съхранява базовите ценности на всяко общество
3.Социологическо познание
Всяка наука има две равнища на познание - теоретично и емпирично.Теоретично - различава се от емпиричното по три основни характеристики:
-емпиричното познание е познание за реални обекти, докато теоретичното включва предвиждане за бъдещето.
-емпиричното познание е познание за обекти, които притежават пространствена и темпорална (времева) характеристика, докато теоретичното познание не притежава посочените характеристики и се абстрахира от тях.
-емпиричното познание е за явления и обекти взети в тяхната неповторяемост, докато теоретичното отразява трайно повтарящи се връзки м/у явленията и процесите.
Социологията като институция се формира през 1948г. с учредяването на международната социологическа асоциация в Сан Франсиско Калифорния, а през 1969г. се учредява Българската социологическа асоциация.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обща социология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.