Общата политика за сигурност като политически инстумент


Категория на документа: ДругиСпоред доклад за Европейската стратегия за сигурност и Европейската политика за сигурност и отбрана от декември 2008 г., (приет 21 януари 2009 г.) Европейският съюз се нуждае от развиване на стратегическата си автономност чрез силна и ефективна външна политика и политика за сигурност и отбрана, за да укрепва мира и международната сигурност, да защитава интересите си по света, както и сигурността на своите граждани ³ . Схващането е, че тази политика трябва да съчетава употребата на граждански и на военни средства. Същевременно това изисква непрекъснато сътрудничество между всички участници. За изпълнението на целите на общата отбранителна политика в Европа е необходимо създаването на интегрирани европейски въоръжени сили, които съответно трябва да бъдат оборудвани с общи оръжейни системи, за да се гарантира общностна и оперативна съвместимост.

В доклада се посочва, че начинът на мислене в държавите-членки остава ограничен в рамките на интересите на националната сигурност. По този начин се пренебрегва общата отговорност за защитата на обединените европейски интереси. Държавите-членки са призовани да мислят по-мащабно, за да превърнат ЕС в по-важен участник на международната сцена, като предвидят по-ефективна структура за европейска сигурност. ЕС признава международния ред на основата на международното право, но осъзнава, че никоя нация не може да се изправи срещу новите заплахи самостоятелно. В този смисъл стремежът на ЕС следва да e гарантиране на своята сигурност и сигурността на съседните си държави, а не да се превърне в суперсила като САЩ.
В общата политика за сигурност са заложени основните проблеми, срещу ____________________________________________________________________________

³ Доклад на Европейския парламент относно Европейската стратегия за сигурност и Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО) , приет 21.1.2009 .

които ЕС следва да бъде готов да реагира. Изхождайки от интересите на Съюза, от държавите-членки се очаква да допринасят за постигане на целите, независимо от националните си интереси.

В доклада са формулирани и някои от основните проблеми на европейската политика, като енергийната сигурност, включително доставките за Европа, кибер-сигурността, регионални спорове в съседните на ЕС райони, укрепването на гражданския и военния капацитет, изменението на климата, важността на космическото пространство за общата сигурност, сигурността на мореплаването и други.
България в общата политика за сигурност на ЕС

Като страна-членка на ЕС, България е част от процеса на разширяване, което означава разпростиране на институциите на управление на наднационално ниво и социализация на новите страни в управленските структури. Значението на ОЕПСО за България може да се изрази кратко в две понятия - "сигурност" и "интеграция". Съвременното геополитическо положение на страната ни се влияе пряко от членството в организационните структури на ЕС и НАТО, което я поставя в обсега на атлантизма. Съвкупното западно влияние понастоящем се проявява във всички сфери на обществения живот, чието продължително въздействие се гарантира и от официалния държавен външнополитически курс.

Балканите са зона на най-активно действие на Общата външна политика и политика на сигурност, част от която е Общата европейска отбрана. Интегрирането на България в процеса на изграждане на Обща европейска отбрана е един от аспектите на общата политика на страната ни. През последните години България бележи значителен напредък в реформите във военната политика и особено в армията: формирането на националната армия като ефективна сила, съвместима със силите на НАТО; въвеждането на модерна система за планиране на отбраната; изграждането на съвременни технологии и процедури за управление на войските и силите; разгръщането на щаба и бригадата на Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа.

Като страна от ЕС България се задължава да осъществи следните цели :

1) Висока степен на координация на външнополитическата дейност с ОВППС на ЕС и осъществяване на Обща европейска отбрана;

2) Прилагане на общите принципи за утвърждаване на демокрацията;

3) Утвърждаване на страната ни като стабилизиращ фактор в Югоизточна Европа;

4) Планиране и провеждане на хуманитарни, спасителни и мироопазващи мисии към тези на ЕС;

5) Подготовка и участие в мисии в духа на Петерсбергската декларация;

6) Повишаване на оперативната съвместимост на въоръжените сили с тези на ЕС и НАТО.

Формирането на външната политика на България се базира на разбирането, че е необходимо да се засилват позициите на страната в ЕС, а това от своя страна е предпоставка за по-активното ни участие във формирането на зона за стабилност и сигурност в Европа.

Заключение

По отношение на Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС е необходимо страните-членки да формират наднационални интереси за постигане на стабилност и сигурност в Европа. Сътрудничеството в областта на сигурността и ___________________________________________________________________________

 Найденов М., Българско дипломатическо дружество "Инструменти на силата в политическите стратегии на малките държави в международните отношения", 1 март 2007 .

отбраната е предпоставка за по-нататъшно развитие на Европейския съюз и създава необходимите условия за нормално протичане на демократичните процеси и спазването на човешките права, а интеграцията и взаимното сътрудничество във ОВППС допълнително ускоряват развитието на специфична европейска култура на сигурността.

Използвана литература:

1. http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=1364&category=235

2. Европейска политика за сигурност и отбрана. Група за европейски прогнози и изследвания, С, 2002 г.

3. Доклад на Европейския парламент относно Европейската стратегия за сигурност и Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО) , приет 21.1.2009 г.

4. Найденов М., Българско дипломатическо дружество "Инструменти на силата в политическите стратегии на малките държави в международните отношения", 1 март 2007 г.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общата политика за сигурност като политически инстумент 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.