Обществен ред – определение и същност


Категория на документа: Други


10.Обществен ред - определение и същност. Защита на общ ред. Полицейски операции - опр, видове и техните характеристики.-

Хипотезите за желаното състояние на обществения ред са заложени в Констит на РБ.- На първо място "недопускане на насилствена промяна на конституц ред в страната", На второ място се защитава принципът, че държ власт произтича от народа и се осъществява от него непосредствено и чрез демократично избраните органи. Обществения ред представлява състояние на системата за обществ отношения, регулирани от правните, соц и нравствените норми, при което са ограничени в макс степен заплахите, които могат да засегнат дейността на държ структури, гражданското общество, живота, интересите, правата и свободите на гражданите.Полиц операции- е най-ефективната форма на дейност на силите на МВР с помощта, на която се решават множество зад по нац сиг и опазване на общ ред. Полиц операция може да се определи като комплекс от действия на сили на МВР, провеждани с опр цел, по единен замисъл и ръководство, ограничени в определени пространствени, времеви и ресурсни рамки. Най-важните характеристики на полиц операция са следните:1. Комплекс от активни действия; 2. Съгласуваност на действията по цел, задачи, време и място. Зад и действията на участниците в операцията трябва да бъдат подчинени на една цел, която следва да бъде достатъчно конкретна. Тази цел е тясно свързана със зад и дейностите на структурите на МВР, като на практика полиц операции могат да се провеждат за изпълнеше на всяка or тях. Действията на участниците в полиц операция са ограничени в строго определен отрязък от време. Всяка операция се характеризира с начало и край, предварително избрани от назначения за ръководител служител. Нейното времетраене може да продължи от няколко часа до няколко дни или месеци, в зависимост от поставената цел и резултатите, които трябва да се получат. Полиц операция може да се проведе на терит на едно или няколко РПУ, на една или няколко РДВР или на цялата страна. определя се територ обхват на операцията. Мястото на провеждане на полиц операция може да се разгледа и в по-тесен смисъл - като определено по-ограничено пространство, в което се осъществява пряката намеса на полиц органи. Това могат да бъдат жилищни сгради или помещения, превозни средства и др. Мястото има съществено значение за провеждането на полиц операции. Полица операция се провежда въз основа на единен замисъл и специално изготвен план. Той има голямо значение за правилното й протичане и представлява завършващия етап на нейната подготовка. Действия, предприети в хода на полиц операция, се провеждат под единно ръководство. То може да бъде еднолично или колективно и да се осъществява от един или няколко ръководители, чиято дейност е съгласувана. Ръководители на полиц операция са обикновено лицата, взели решение за нейното извършване или други, посочени от тях. Двустепенното ръководство на полиц операция не накърнява нейното единство, тъй като действията на всички ръководители са съгласувани в рамките на общата цел. В по-сложните случаи се изгражда щаб като спомагателен орган за оперативно ръководство. Той може да се създаде към всяко от ръководните нива, ако това е необходимо. Друга характерна черта на полиц операция е участието на различни служби или териториални звена на МВР. Задачите, поставени за решаване в хода на полиц операция, както и резултатите, които следва да бъдат получени, са сложни и мащабни. Те не могат да бъдат изпълнени от служителите само на едно терит звено или направление на дейност. Необходимо е обединяването на много структури и органи с различна компетентност и квалификация за едновременно действие, невъзможно да се извърши в ежедневната дейност. Решението относно вида и количеството на участниците в операцията се взема от нейните ръководители и е в пряка зависимост от целта и задачите й. В нея могат да се включват едновременно лица от структурните звена на РПУ, областните дирекции. Понякога се привличат и структури от мин и други държ органи. Недостатъчният брой или неподходящо подбрани служители, могат да компрометират нейното протичане. Важно е да се посочи и необходимостта от осигуряване на добро взаимодействие между различните звена и отделните участници. Действията на различните групи трябва да бъдат съгласувани, да поддържат радио- или визуална връзка с ръководството и помежду си. Важна характеристика на полиц операция са конкретните резултати, с които тя приключва. Те произтичат и обслужват поставената цел и отразяват прекия ефект от намесата в сферата на сиг и обще ред. Резултатите като количествен показател са винаги конкретни и измерими. Резултатите от полицейската операция имат и качествена страна. Тя може да се изрази в повишаване на доверието на гражданите в МВР или в осъществяване на някои от целите на спец превенция, като се отстранят причини и условия за даден вид престъпления, респектират се лица, склонни да се занимават с престъпна дейност. По време на полиц операция може да се събере неизвестна дотогава оперативно значима инфо, въз основа на която да се предприемат други мерки за защита на обществения ред. За да се проведе полиц операция трябва да бъдат налице множество основания. Липсата на достатъчно основания може да компрометира инфо, получена по оперативен път или да попречи да се разкрият и докажат престъпления или нарушения. Възможно е да изтече поверителна инфо. Полиц операция е дейност, която се характеризира с голяма степен на сложност и много аспектност. В нея могат да бъдат отграничени две основни фази: подготовка и провеждане. Подготовката се осъществява от ръководните звена и вкл анализ на оперативната обстановка и операт инфо. Провеждането й предполага едновременно действие на различни групи с определени конкретни зад. По време на провеждането на полиц операция се извършват едновр различни дейности. Осн място сред тях заемат администр, оперативно-издирвателната и наказателно-процесуалната. Администрат дейност се изразява в организиране на охраната на общ ред, на отделни лица или обекти, в издаването на разпореждания, в проверки за спазването на правилата за безопасност на движението, на разрешителния и лицензионен режим за различни дейности, на изисквания на други законови и подзаконови нормативни актове. В хода на полиц операция се извършва и админ-наказателна дейност - съставят се актове за констатирани админ нарушения, налагат се глоби. Операт-издирват дейност заема съществено място в една полиц операция. Най-често се извършва оперативно проучване, лично издирване. Наказателно-процесуалната дейност се осъществява, когато по време на полиц операция бъде разкрито извършено или извършващо се престъпление. Полицейската операция се характеризира с динамика и внезапност- Обстановката по време на полиц операция е динамична, а ситуацията - бързо променяща се. За разлика от ежедневната дейност полиц операция съдържа в по-голяма степен елементи на внезапност и изненада. Прякото и активно въздействие по време на операция трябва да бъде неочаквано, за да окаже необходимия възпиращ ефект върху престъпниците и нарушителите и да се постигнат по-добри резултати. В практиката наред с понятието полиц операция често се използва и терминът "акция". Някои служители ги отъждествяват, а други разбират под "акция" високо рисковите операции, при които се залавят укриващите се въоръжени престъпници или терористи, обезвреждат се взривни устройства, освобождават се заложници. Операцията се определя като съвкупност от действия, а акцията като енергично бойно действие. Според критерия цели за постигане полицейските операции се обособяват в два основни вида: общи и специални. Общи полицейски операции са тези, които и постигането на предварително определени предотвратяване, пресичане и разкриване на правонарушения, охрана на обществения ред и безопасността на движението. Тези операции са от формите за реализиране преди всичко на профила на та функция на полицията. Общите операции се характеризират със следните особености: за тяхното осъществяване се използват част или всички действащи служители от съответното поделение на полицията.; реализират се чрез рутинни проверки на предварително определен кръг от лица и уязвими обект; продължителността им е предварително точно определена. Специални полицейски операции са тези, които имат за цел предварително определен, сложен за постигане резултат - неутрализиране на терорист клетки и моду задържани на различни групи на организираната престъпност ликвидиране на масови безредици; ограничаване на после действията от природни бедствия, аварии, катастрофи и др. Особеностите им могат да се сведат до следното: При осъществяването им задължително се използват сили от ГД "БОП", НС "Сигурност", ГД "Жандармерия" и "Специализираният авиационен отряд" за борба с тероризма"; Реализират се обикновено при висока условия на риск.; Използват се и специфични начини на действията на оперативни, технически, тактически; Трудно се фиксира броят на лицата и местата, които ще бъдат обект на операцията.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обществен ред – определение и същност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.