Общи сведения за реториката


Категория на документа: Други


18.09.2013
ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА РЕТОРИКАТА.
1. Теоретични проблеми на речевата комуникация.
2. Обект и предмет на реториката
3. Съдържание на учебната дисциплина
Препоръки: говорете добре, бъдете водачи,
Ораторско изкуство:
Що е ораторско изкуство?
- Платон: "Красноречието е изкуството да се управляват умовете"
- Цицерон: " Красноречието е светлина, която създава възможност да блесне умът"
- Буташевич - Петрашевски: "Красноречието случи като оръдие за подчиняване на други хора"
- Демокрит: "Словото е често по-убедително от златото"
Най-същественият белег на ораторското изкуство, неговата социална роля е да въздейства върху масовата психика на слушателите. Да убеждава, да вълнува и да увлича. Науката на изкуството да се говори добре. Още от древността получава названието - Реторика.
Цицерон: "Поетите се раждат, а ораторите се създават.
Ораторското изкуство е историческо явление. Няма оратори, образци за всички времена. Идеалът на съвършения оратор се е менил заедно с епохите. Освен историческо явление е и национално. Свързано е с националния характер, темперамента, манталитета, традициите, обичаите, културата - тоест с народопсихологията на ораторът.
Обекта на реториката е всичко, което влиза в съответната научна област.
Учебното съдържание на реториката, трябва да включва:
1. Главното и същественото от реторическите знания. Онова, което ще създаде в обучаваните вярна представа за красноречието като дейност и за реториката, като наука за тази дейност.
2. Необходимото и достатъчното от реторическите знания, което ще създаде у обучаваните теоретическата основа, за овладяване на подготовката и изпълнението на различните родове, видове и разновидности на устните публични изказвания.
3. Необходимото и достатъчното за бъдещото самообразование и самоусъвършенстване на обучаваните, в областта на ораторското изкуство.
Обект на реториката са всички явления и факти, които са свързани с устното публично предаване на информация и/или отстояване на становища по обществено значими теми и проблеми.
Предметът на реториката е:

- Описание на ораторското изкуство от всички времена.

2. Обясняване и научно систематизиране на всички реторически факти и явления.

3. История и теория на ораторското изкуство.

4. Проблематика, възникваща в граничните с други дейности и науки области, където използването на красноречието поражда специфични връзки и взаимоотношения.

РЕТОРИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ
Дейността на оратора ще обозначаваме със синонимите красноречие и ораторство. Науката, която изследва тази дейност е реторика.
Оратор е този, който произнася устни публични изказвания по обществено значими въпроси. Актът на оратора е ораторска реч/изказване. Преподаването и обучението и реторическа дидактика. Аудитория е латинска дума, слушатели, публика.

Видове реторики
1. Правна реторика /Съдебна реторика/ - Занимава се с аргументацията на правния процес, със съдебните речи и т.н.
2. Политическа реторика - Занимава се с политическите речи и дебати.
3. Реторика на медиите и рекламата. Занимава се с методите на убеждение на рекламата.
4. Омилетика /Християнска реторика/ - Изследва църковното красноречие.
5. Педагогическа реторика - Изследва устното слово на преподавателя и неговите възпитаници. Целта на педагогическата реторика най-общо се заключава в изследване на спецификата на реторичния процес, при условията на обучението и възпитанието на подрастващите.
6. Литературна реторика

ИСТОРИЯ НА ОРАТОРСКОТО ИЗКУСТВО
1. Антична реторика
- Реториката на древния изток
Според историка Шурц и най-примитивните народи са имали убеждение, че възникналата членоразделна реч има огромна сила. Първите оратори в древността за излизали пред публиката в тържествени случаи. Както и преди започването на бойни действия, заедно с тогавашните пълководци, управляващи лица и жреци. Това е част от религиозно-светския ритуал, в който една гръмка реч, съчетаваща шаблонните напевни форми на традицията, понякога се отличава с доста жива одухотвореност на импровизацията.
Речите на фараоните са се отличавали с една мъдрост, емоционалност и умение да внушават своята теза. Пр. един от най-известните е Рамзес II - египетски фараон 1290-1224г.пр.хр.
Книгата Шу-Дзин - древно китайски писмен паметник, който съдържа ораторски речи, митове, героически сказания, исторически предания. Най-древния паметник на ораторското изкуство.

- Ораторското изкуство в Древна ГърцияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общи сведения за реториката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.