Общи закономерности в действието и взаимодействието на вегетационните фактори


Категория на документа: Други


ШУ" Епископ Константин Преславски"

РЕФЕРАТ

ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ НА ТЕМА:

ОБЩИ ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ДЕЙСТВИЕТО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ВЕГЕТАЦИОННИТЕ ФАКТОРИ.

Изготвил: Полина Ванчева

Специалност: Разтителна защита

СЪДЪРЖАНИЕ:

1- ОБЩИ ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ДЕЙСТВИЕТО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ВЕГЕТАЦИОННИТЕ ФАКТОРИ.

2- ФАКТОРИ ЗА ЖИВОТА НА РАСТЕНИЯТА

Отделните растения имат различна способност да усвояват слънчевата енергия, т.е. те създават различно количество растителна продукция.Обемът на продукцията може да се увеличи чрез правилно определяне структурата на посевите и отглеждане на по- високо продуктивни култури и сортове, чрез осигуряване на по - добри условия за развитие( обработка, торене, напояване, оптимална гъстота)
Факторите на добива могат да се групират по следните признаци:
* климатични;теренни; почвени;агротехнически.

Човешката дейност може да влияе косвено върху факторите на живота на културните растения, чрез факторите на добива.
Екологичните фактори, т.е.факторите на околната среда оказват пряко или косвено влияние върху растенията.Те са:
- абиотични:

/ климат, релеф, почва, надморска височина/;

- биотични:

/различните видове микро и макро организми./
Тези фактори се намират в непрекъснато сложно и динамично взаимодействие.Екологичните фактори безусловно необходими за растежа на куктурите се наричат ВЕГЕТАЦИОННИ.
При производствени условия, действието на отделните фактори и съотношението между тях се съчетават по най различни начини.Решаващо значение имат: климат, почва, релеф.В зависимост от тях се обуславят различни производствени райони и микрорайни.

При регулиране на вегетативните фактори с цел получаване високи и пълноценни добиви е необходимо да се изхожда от следните основни положения:
* отделните вегет.фактори са незаменими и равностойни ето защо трябва да се въздейства върху всички фактори.
* Добивът зависи не само от кол. на отделните вег.фактори, а и от съотношението между тях.
* Изискванията на растенията към различните фактори и съотношението се определя от вида и сорта на растението, от фазата и стадия в който се намират, от физиологичното състояние и т. н.
Закон на минимума- увеличаването на фактора, който се намира в относителен минимум, води до пропорционално увеличаване на добива, ако този фактор не се променя подобно на останалите фактори не води до увеличаване на добива .
За всеки фактор може да се установи едно оптимално количество при което се получава най- голям добив.Увеличаването или намаляването на този фактор води до намаляване на добива и при определено за всеки фактор мин. и мак. количество растеж престават да се развива.Закон за взаимопомощ на вегетационните фактори за получаване на високи добиви е необходимо едновременна наличност на всички вег. фактори с оптимални количества.Най- голям ефект дава напояването и торенето.Ето защо прилаганата агротехнология трябжа даь осигури задоволяване от нуждите на растенията от всички фактори.

ФАКТОРИ ЗА ЖИВОТА НА РАСТЕНИЯТА

Много са факторите на околната среда, които влияят пряко или косвено върху растенията.Онези фактори, без които не може те да живеят, се наричат фактори на живота.Това са:
* светлина; топлина; бъздух;вода;хранителни вещества;физично състояние на почвата.
I.Светлината като вегетационен фактор.
Светлината е основен източник на енергия, която е необходима за протичане на всички биологични процеси и фотосинтезата - процес в основата на живота на растенията.
Според изискванията си към светлината растенията се делят на три групи;
* Светлолюбиви/хемофити;/
* Сенколюбиви/сциофити/;
* Сенкоиздръжливи;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общи закономерности в действието и взаимодействието на вегетационните фактори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.