Общи закономерности в действието и взаимодействието на вегетационните фактори


Категория на документа: Други


Светлинния режим на растенията се определя от три основни характеристики:
- количество на светлината/интензивност/;
- качество/спектрален състав/;
- продължителност на осветлението;

II.Водата като вегетационен фактор.
Водата участва във всичкибиохимични и физиологични процеси.Тя е необходима за протичане на всички химични, физични и биологични процеси в почвата.Необходима е за покълването на семената, за подържане състоянието на клетките, за разтваряне на хранителните вещества и постъпването им от почвата в растението.За транспирация, за , за синтез на органични вещества.Тя е главна съставна част на растежа.Използва се за синтез на органични вещества и транспирация.Чрез нея се стимулира движение на водата и разтворените хранителни вещества в нея към листата, което потдържа растителните клетки, улеснява асимилацията на въглерода и синтеза на органичните вещества и понижава температурата на листата.
Изразходването на водата от почвата става не само чрез транспирация, но и чрез пряко изпарение от почвената повърхност,което е от особено значение в началото на вегитацията, когато младите растения не са покрили добре повърхноста на почвата.

III.Топлината като вегитационен фактор
Интензивността на основните физиологични процеси, които протичат в растенията- фотосинтеза, дишане и трансирация зависи от температурата на растението и околната среда.Освен това температурата на почвата има голямо значение за дейността на почвените почвените микроорганизми, за движението и кондензирането на парообразната влага в почвата и за досъпността на хранителните елементи.Температурата на въздуха и почвата косвено влияе върху културните растения, като влияе прако върху разпространението на болести, неприятели и плевели.Основен източник на топлина е слънцето.Притокът и към почвата се изменя в зависимост от геогравска ширина, релеф, годишно време, часове на денонощието.
Най-широко и лесно приложим метод за изменение температурата на почвата е нейната обработка.Чрез обработка на почвата може да се влияе върху релефа на почвената повърхност/гладка или набраздена/, а също и върху съотношението между твърдата, течната и газообразна фаза на почвата /разрохване или уплътняване/.Така се въздейства върху важни топлинни характеристики на почвата,описани по горе:
- отразяваща способност/албедо/;
- толплоемкост;
- топлопроводност;
- използване на топлината от почвата.
Съществуват три основни групи методи за въздействие върху топлиният режим на растенията;
- за най-рационално използване на естествените топлинни ресурси на местността;
- за натрупване на повече топлина в почвата и най- рационалното и използване;
- за предпазване на почвата и растенията от прекомерно нагряване.
Така се въздейства върху топлинния баланс, което води до затопляне или изтиване на почвата.

IV.Въздухът като вегетативен фактор.
За земеделието особенно значение има въздухът в приземния слой и почвения въздух, където се развиват растенията.От компонентите на въздуха най- голяма роля за растенията имат кислородът, въглеродния диоксит, азотът и водните пари.
Кислородут в почвения въздух е необходим за покълване на семената и за дишането на корените и другите подземни части / корениша кореноплоди, клубени/на растенията.При липса на кислород семената немогат да покълнат.Почвеният кислород е необходим основно за дишане на корена. Кислородът в почвата има важно значение за развитието на почвените микроорганизми.При липса на кислород се понижава или прекратява дейността на полезните почвени микроорганизми -нитрифициращи, грудкови, азотобактерии и дриги.
Основните фактори, обославящи агротехнически благоприятен въздушен режим сам въздухообменът и газообменът между атмосферния и почвеният въздух.
Газообменът между атмосферния и почвения въздух е важен процез за земеделието.Основен двигател е дуфузията на газовете, при която различните газове се движат в една иили друга посока.При повишаване на температурата въздухът се разширява и част от него излиза от почвата, а при понижение се свива и навлиза нов въздух, т.е. придизвиква непрекъснат газообмен.
При наличие на влага и подходяща температура започва активна микробиологична дейност, свързана с ефективното почвено плодородие.

ЛИТЕРАТУРА:

1. С.Райков, И.Димитров, Д.Николова- Земеделие,Университетско издателство"Епископ Константин Преславски" Шумен , 2009
2. Спасов В., Тонев Т., Жалнов Ив. - Ръководство за упражнения по земеделие, 1995

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общи закономерности в действието и взаимодействието на вегетационните фактори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.