Общностни валути


Категория на документа: Други


* Покрити валути: Най-стабилните валути са по правило тези, които са напълно покрити със стоки и услуги и могат директно да се разменят срещу тях. Някои от съвременните общностни валути използват общоприетите пари като покритие, други използват специфични стоки и услуги.
* Заем срещу законово обезпечение: Това е начинът, който се създава паричната маса на общоприетите валути. Това става чрез заем обезпечен с ипотека или залог. Някой общностните валути напълно точно възпроизвеждат начина на традиционното банкиране в това отношение.
* Закупуване и осребряване на ваучери: Ваучери, които се закупуват директно в национална валута, циркулират като средство за размяна и могат да се осребряват по предварително установени условия отново в националната валута.
* Търговски ваучери: Те са подобни на ваучерите, само че не се осребряват обратно в националната валута. Те може да се раздават безплатно или да се купуват с отстъпка. Те не се разменят за пари в брой, а обичайно се разменят за конкретни стоки или услуги. Те се използват само между издателя и клиента и рядко се използват като средство за разплащане между потребителите.
* Loyalty currencies: Те представляват търговски допълващи валути, които се издават от бизнеса на клиентите пропорционално на техните покупки в официалната валута.
* Взаимен кредит: Валута емитирана чрез едновременно дебитиране и кредитиране сметките на участниците в дадена транзакция. Такава валута например са Time Dollars. Пример: Ако Джулия предостави на Джеймс някаква услуга за един Час, нейната сметка се кредитира с един Час, а сметката на Джеймс се дебитира с един Час. Те са създали необходимите Time Dollars със самото си съгласие да сключат сделката. Основното предимство на системите за взаимен кредит е, че те се саморегулират, така че винаги да имат достатъчно валута на разположение.
* Заем без законово обезпечение: Валутата се емитира чрез кредит, но без обезпечение. Всъщност взаимния кредит може да се разглежда като форма на заем без обезпечение между самите участници в системата.
* Централизирано разпространение: Един от най-лесните начини за емитиране на валута е чрез наличието на централен офис, който я разпространява сред всички или сред всички, които отговарят на критериите. Това е начинът, по който големите валутни реформи се извършват, когато е необходима радикална промяна.
Друг начин за включване в системата на общностните валути е като националната валута на съответната страна бъде конвертирана в общностната валута. Тази операция се осъществява с известна отстъпка - примерно се разменят 95 ед. от националната валута за 100 ед. от общностната валута.
Всички платежни системи струват човешки усилия и разходи за изграждане и поддържане на инфраструктура. Докато някои разходи може да се покриват в общностната валута, много често има твърд валутен компонент, който трябва да бъде покрит по някакъв начин. Когато този аспект не е добре обмислен, функционирането и поддръжката на валутната система се влошава. На първо място трябва да се направи ясно разграничение между разходите, които трябва да бъдат покрити в национална валута и тези, които могат да се покрият с допълващата валута. Следващата стъпка е да се изберат вариантите за получаване на доход за всеки тип валута, която участва.
Тези варианти са ограничени до няколко:
* Без възстановяване: Първият вариант е изобщо да не се възстановяват разходите
* Фиксирана такса: Вторият класически вариант е фиксираната такса. Тя може да бъде под формата на периодична такса за членство или такса за влизане в системата. В някои случаи таксите за членство за бизнеса са по високи отколкото за физическите лица. Това обикновено се прилага, за да се покрие компонента на разходите в национална валута.
* Такса върху транзакциите: Таксите върху транзакции се разделят на две категории: такива, които се базират на малък процент от стойността на сделката и такива, които са във фиксиран размер за всяка транзакция. Те обикновено се удържат в момента на осъществяване на транзакцията. Обикновено се удържат във валутата на сделката.
* Лихва или такса за забавяне: Разбира се този тип такси създават доход, но само във вида валута участваща в сделката.
* Комбинация от методи
Разбира се поддържането на разходите на едно ниско ниво е най-добрият подход. Особено, ако разходите в национална валута са високи, тогава системата на общностната валута ще изпитва затруднения във времето. Разходите в допълващата валута са по-лесни за покриване, особено със системата на взаимния кредитпроблемът за възстановяването на разходите се решава лесно в рамките на самата система. Важен критерии при избора на система за възстановяване на разходите е тя да се използва в съответствие с целите на валутата. От тази гледна точка най-лошият вариант сатаксите върху транзакции, тъй като те ограничават търговията в съответната валута. От друга страна таксите за членство и таксите за забавяне стимулират търговията и са за предпочитане.
На последно място е установяването на система за обращение на валутата. Всяка система на общностни валути се нуждае от внимателно разработен механизъм за размяна и обращение , така че парите да циркулират в рамките на общността и да не се натрупват по начини водещи до обезкуражаване на бизнеса и хората. Трябва да се създаде такава система за обращение на общностните валути, която да образува затворен цикъл на производство и потребление. Също така е важна системата на общностната валута да обхване максимално голям брой хора, за да бъде успешна валутата.Голяма част отобщностните валути разполагат с интернет сайтове, в които са посочени начините за използване на валутата, как може да се присъедините към системата на съответната валута. В тези сайтове също се публикува списък на стоките и услугите, които се предлагат и на тези, които се търсят. Двете страни договарят помежду си цената на сделката.Някои от валутите като например Chiemgauer имат определен срок на валидност, което прави задържането им за по-дълги периоди неизгодно и стимулира изразходването им за потребление.
4. Предимства и недостатъци на общностните валути
Използването на общностни валути в дадени местности и региони предоставя редица предимства и ползи за общността и за местната икономика.
* Повишен обем на валута в местността или региона
Имайки предвид, че количеството на общоприетите валути в обращение е оскъдно, което се подсказва от нивото на незаетите човешки и материални ресурси, в дадена област, общностните валути увеличават количеството пари в обръщение, за да мобилизират тези ресурси. Обвързвайки общностната валута с националната, може да се предположи, че когато се правят покупки скоростта на обращение на парите се е увеличила.
* Създава се устойчива връзка между непокритите нужди и неизползваните ресурси
* При общностните валути цялото количество в обращение се насочва към реалния сектор, докато при общоприетите национални валути по-голямата част са насочени във финансовия сектор и се използват за спекулативни сделки.
* Нараснала ликвидност в общността
Общностните валути са проектирани, така че да циркулират в рамките на общността и да не могат да я напускат, увеличавайки по този начин благосъстоянието на жителите на общността. Докато националните валути изтичат от местната икономика, когато се използват за потребление на блага произведени от чуждестранни компании, общностните валути остават в границите на общността и увеличават ликвидността.
* Увеличен достъп до местния пазар
Създавайки нови свободни пазари за размяна на стоки и услуги, участниците в системата на общностната валута, разполагат с нови и стабилни пазари за стоки и услуги, които самите те предлагат.
* Насърчаване на местния бизнес
Общностните валути позволяват пренасочване на потреблението от вносни по отношение на общността стоки към такива, които се произвеждат в границите на общността. Условията за използване на общностните валути правят малко вероятно приемането им като платежно средство от националните и мултинационалните корпорации, поради невъзможността за изнасяне на печалбата от границите на общността.
* Увеличаване на заетостта
Осигурявайки нови пазари на стоки и услуги, участниците в системата предлагат това което те желаят, вместо да бъдат принудени да вършат работа, която не биха вършили, ако имаха избор.
* Засилване на социалните връзки в общността
Общностните валути са проектирани с намерението да помогнат на членовете на обществото да превъзмогне социалните неравенства по отношение на богатството. Те водят до сближаване между членовете на общността, които се научават да ценят и разменят стоки и услуги произведени от самите тях.
* Антицикличен ефект
Забелязва се тенденция на нарастване броя на общностните валути в периоди на икономически спад, което се подкрепя от въвеждането на такива валути в райони засегнати от икономически кризи с цел стимулиране на икономиката.
* Постигане на пълно покритие на парите със стоки и услуги в рамките на общността
* Стабилно овладяване на процесите на инфлация и дефлация - общностните валути се използват за постигане на съответствие между незадоволените потребности и неизползваните ресурси, затова практически те не водят до развитие на инфлационни процеси.
Системите на общностните валути притежават и някои значими недостатъци:
* В някои случаи те обхващат твърде малък брой участници, което става и причина за техния провал
* В много случаи годишният оборот в съответната валута се оказва незначителен, а също и количеството от съответната валута в обращение
* Изключително голям е процентът на общностните валути, които се провалят още в първата година от своето създаване (около 90%)
* Тези системи изискват различен тип ценностна система, за да бъдат успешни
* Трудно се постига и поддържа доверие в съответната общностна валута
* Задължението за покриването на отрицателните баланси по сметките е само морално.
* Твърде често ефектите за местната икономика са незначителни
5.1. Бристолски паунд (Bristol Pound)
Бристолският паунд е общностна валута пусната в обращение в Бристол на 19 септември 2012 г. Целта му е да насърчава хората да харчат парите си в подкрепа на местния бизнес. Бристолският паунд е създаден след повече от 3 години подготовка като допълваща валута, която има за цел да стимулира местната икономика. Системата на бристолския паунд се подкрепя от общинатаиот местна финансова институция, Bristol Credit Union. Заради подкрепата на общината гражданите на Бристол имат възможност да плащат местните си данъци и такси в новата валута. Бристолският паунд може да се конвертира в Британски паунд в съотношение 1:1. През февруари 2012 г. над 100 местни фирми дават съгласие за участието си в системата, докато в момента на нейното стартиране през септември над 350 компании си откриват сметки в новата валута. Първоначалното количество в обращение от новата валута се равнява на £125 000. По това време е била най-голямата алтернативна валута във Великобритания по отношение на официалната валута и до септември 2013 в системата има открити над 1200 онлайн сметки, които позволяват на членовете на системата да извършват плащания чрез SMS. През първата година от старта на системата £300 000 са конвертирани в бристолски паундове.
Банкнотите от новата валута се отпечатват от независима компания, като са положени изключително големи усилия те да бъдат направени трудни и скъпи за фалшифициране - това включва уникален дизайн и водни знаци. В обращение са пуснати банкноти с номинал 1,5,10,20 бристолски лири. Тази валута позволява и извършване на електронни разплащания. Всяка банкнота от бристолския паунд е обезпечена с британски паунд депозиран в Bristol Credit Union. Другите банки не приемат бристолския паунд като законно платежно средство.Бристолският паунд може да се конвертира в британски паундове в Bristol Credit Union. За тази конверсия не се заплаща такса. За възстановяване разходите на системата се предвижда такса върху всяка електронна транзакция, която се заплаща от бенефициента по сделката. Като организация с нестопанска цел стремежа на администраторите на системата е да поддържат тази такса възможно най-ниска. Тя се установява първоначално на 2% за плащанията получени чрез SMS и един процент за онлайн плащанията.
Тъй като бристолският паунд не е законно платежно средство приемането му е доброволно. Някои търговци правят отстъпки за потребителите, които пазаруват в новата валута, за да стимулират потреблението в бристолски паундове. На жителите на общността се предоставя възможност да получават част от заплатите си в бристолски паундове. Валутата има собствен интернет сайт, в които може да бъде намерен списък на всички фирми, които приемат плащания в бристолски паундове. Там може да бъде намерена и подробна информация за това какво представлява валутата, за условията на използване на валутата и много друга информация.
5.2. Експериментът във ВьорглСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общностни валути 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.