Общуването като обмен на информация


Категория на документа: Други


Великотърновски университет
"Св. св. Кирил и Методий"

Педагогическа психология

Общуването като обмен на информация

Специалност: ПНУП

гр. Велико Търново

Общуването е процес, чрез който хората, както и останалите живи организми и информационни системи, обменят помежду си информация. Той включва подготовката, съставянето и предаването на съобщения. Има много начини за комуникиране и много различни езикови методи. Речта и езикът са само част от комуникационния процес.

Общуването е сложен социално психологически процес, при който контактуващите лица съзнателно или несъзнателно, преднамерено или спонтанно си разменят информация.общуването е процес на писмени и устни съобщения, които предизвикват отговор (обратна връзка). Общуването се счита за успешно, когато то постига желаната реакция или отговор от приемащия съобщението.

Общуването предполага наличие на:
1. Страни , м/у които се осъществяват взаимоотношения;
2. Нещо, което се обменя;
3. Начин, технология за осъществяване на този обмен.
Какво се обменя в процеса на общуване?
* Идеи, възгледи, позиции, термини;
* Оценки, норми;
* Тези, аргументи
* Емоции, настроения;
* Убеждения, съмнения;
* Решения;
* Опит;
* Психологически състояния - страх, решителност, безпокойство;
* Предмети;
* Стоки;
* Услуги.

Cъществуват много видове общуване като - Словесно, Несловестно, Писмено
(на лист хартия), Онлайн общуване (сихронна и асихронна), чрез писма и др.
Несловесното общуване включва процеса на предаване на информация без да се използва реч. При прякото общуване между хората голяма част от информацията се предава по несловесен път, най-вече чрез т.нар. език на тялото - жестове, поза, мимика. Върху общуването оказват влияние и други несловесни фактори, като облекло, прическа или социалната или архитектурна среда, в която протича то.

Дори при словесното общуване важна роля играят несловесни елементи, наричани параезик. Сред тях са силата и тембъра на гласа, прозодични елементи, като ритъм, интонация и ударение. По подобен начин и писмения текст съдържа несловесни елементи, като почерк, пространствено разположение на думите или емотикони.

Към несловесното общуване се отнасят и визуалните форми, при които информацията се предава чрез визуални образи. Най-често това са двуизмерни изображения - знаци, схеми, чертежи, рисунки, илюстрации.
Устно общуване

Когато общуваме устно тогава ние използваме езикът си.
Писмено общуване

Когато общуваме писмено, тогава пишем писмо на лист или на нещо друго.
Пренос на съобщения

Пощата е система за пренос на съобщения, при която се транспортират физически носители на информация. Частните и публични пощи се основното средство за отдалечено общуване преди появата на надеждни средства за телекомуникация през втората половина на 19 век. В модерната ера на електричество и електроника телекомуникациите обикновено включват електрически средства като телеграф, телефон, далекопис (телетайп), също радиорелейни линии, оптиковлакнова комуникация и техните асоциирани електронни елементи, и/или употребата на Интернет. Телекомуникациите са основата на съвременните информационни услуги, в това число обикновени телефони, мобилни услуги, позиционни системи, компютърни мрежи, Итернет.
Онлайн комуникация

При онлайн комуникацията между обучаемите и споделянето на информация помежду им по време на учебен час се използват средства като:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общуването като обмен на информация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.