Общуването като обмен на информация


Категория на документа: ДругиСъстои се в това, че при обмена на информация хората взаимно си влияят, т.е. обменътналага въздействие в/у поведението на участниците в комуникиращия процес.

Комуникативното влияние е възможно, когато лицата, които приемат и предават информация си служат с еднаква система

За кодиране и декодиране, говорят един език. Учените наричат това обща основа в системата на комуникациите.

При човешката комуникация могат да възникнат и специфични бариери от социален ипсихологически характер.

Информацията която обменят общуващите индивиди има характер на психично въздействие.Това означава че посредством информацията партньорите могат да се влияят един от друг и като краен резултат да променят своето поведение т.е информацията изпълнява своята основна функция-управление.Има няколко психологически правила които бихме могли да спазваме в педагогическото общуване:

ПЪРВО Правило-свързано е с поведението на личността в ситуация конфликтен спор.Извода е че единствения начин да изведем полза от някой спор е да го избягваме.

ВТОРО правило има отношение към мнението на партньора по общуване.Необходимо е учителят внимателно и с уважение да се отнася към мнението на учениците.Бихме могли да кажем на някого че не е прав по следния начин: мислех по друг начин,Често правя грешки,Може би не съм прав.Извода е да проявяваме уважение към мнението на противната страна.Никога да не казваме чрез думи или жест някому че няма право.

ТРЕТО правило-свързано е с осъзнаване и признаване на собствените си грешки които сме допуснали в процеса на общуване.Когато сме прави когато обективните основания подкрепят нашата теза трябва спокойно и с такт да налагаме нашето мнение ,но когато сме сгрешили ,когато не сме прави нещо,което се случва твърде често в педагогическото общуване-трябва да признаваме грешките си бързо и с искрено чувство.Извода е ако сме сгрешили да си признаем бързо и на драго сърце.
В общуването партньорите трябва да се възприемат като приятели-това е друго важно условие да стигнат до взаимно разбиране и съгласие.От това произтича и

ЧЕТВЪРТОТО правило започвайте разговора по приятелски и доброжелателен начин.

ПЕТО правило е когато партньорите имат единомислие.По то начин още от самото начало на общуването противникът се настройва доброжелателно и започва с доверие да се отнася към доводите на събеседника.Извода е започвайте разговора така че партньорът ви да започне веднага да се съгласява с вас.

ШЕСТОТО правило има отношение към етичната страна на разговора и спора.То гласи: да бъдем търпеливи в разговора си с други хора да ги оставим те да говорят,а не ние.

Основни понятия и аспекти на общуване.

Общуването е сложен, многопластов процес на изграждане и развитие на контактите между хората, породени от потребностите за съвместна дейност, и включва обменна информация, изработване на единна стратегия за взаимодействие, възприемане и разбиране на другия човек. В този смисъл може да разграничим три взаимосвързани аспекта: комуникативен (като обмен на информация), интерактивен (като взаимодействие) и перцептивен (като възприемане). Езикът като главно средство за човешкото общуване, смислова дейност и начин на изразяване на самосъзнанието на личността, си служи с определени знаци за съхраняване, преработване и предаване на информацията, което се извършва с помощта на думи (вербално общуване), но и чрез позата, жестовете и мимиките (невербално общуване). На невербалните елементи на общуването се отделя съществено внимание като по-важните акценти идват от:

1. Комуникативен аспект - комуникацията е процесът при който хората обменят мисли, чувства, нагласи и т.н. свързани с тяхната съвместна дейност. В комуникацията участват две страни, които при диалогово общуване си разменят ролите. Това са комуникаторът, който е източник на информация и изпълнява активна роля. Получателят възприема съобщението, осъзнава го и реагира. Информацията се предава по различни канали. На общуването не може да се гледа само като процес на предаване на информацията. Обмяната на информация е свързана с ориентиране в ситуацията, анализ на мотивите и целите, както на собствените, така и на другия партньор.

2. Интеракция - общуването се характеризира като обмен на действия в резултат на което се стига до промяна във външното поведение. Тази страна на общуването се проявява не само при обмена на информация, но и при организирането на съвместната дейност, при планирането на общите действия. Така чрез общуването се създава и съответната общност от хора. Вторият аспект на общуването се проявява под формата на:
* съгласие - уеднаквяват се мненията, проявява се симпатия.
* несъгласие - противодействие, конфликт.

3. Перцепция - (възприемам) сетивно възприятие, отражение на нещата в съзнанието чрез сетивните органи. Това е възприемането на един човек от друг. Впечатленията, които са изграждат при общуването са резултат от външни сигнали, от нашия опит, нагласи, разбирания. В същото време тези впечатления регулират нашите поведения. Третият етап на общуването се осъществява чрез следните механизми:

* индентифициране - отъждествяване с другия, приемане на неговите позиции и модели на поведение. Това е подражание, което се препоръчва само когато партньорите имат сходни знания и социален опит. При отрицателни модели на поведение не се препоръчва;

* емпатия - способност за емоционално откликване и съпреживяване. Осъществява се на емоционално равнище като при емпатията не променяме поведението си, не подражаваме, а само проявяваме разбиране на партьора;

* рефлексия - съвкупност от знания за това как се възприема и оценява другия партньор в общуването. Това мнение е особено важно с оглед проектиране на нашето бъдещо поведение.

Общуването е стратегия и успешна форма на сътрудничество между хората, чрез която те разрешават вътреобщностните си конфликти, обменят състояния, настроения и ценности, градят норми и правила на поведение, които да им гарантират осъществяване на поставените цели. Затова и тя не е затворена система, а представлява гъвкав модел от образци, които подлежат на корекция, за да бъдат полезни за хората в справянето им при взаимодействието с членовете на социума, на който принадлежат.

??

??

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общуването като обмен на информация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.