Оценка и анализ на депозитните и кредитните продукти на две банки


Категория на документа: Други


КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ - СОФИЯ
УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: БАНКОВО ДЕЛО

К У Р С О В А Р А Б О Т А

НА ТЕМА
"ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ДЕПОЗИТНИТЕ ПРОДУКТИ НА "ТОКУДА БАНК"
И КРЕДИТНИТЕ ПРОДУКТИ НА "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД"

СТУДЕНТ: ПРЕПОДАВАТЕЛ:
Марияна Григорова Георгиева Никола Лазаров
ФК.№ 113076, ZA24

Гр.СОФИЯ
2013г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Същност на депозитите
2. Видове депозити
3. Представяне на "Токуда Банк" АД
4. Депозитен порфейл на "Токуда Банк" АД
5. Видове депозитни продукти
6. Същност на кредитите
7. Видове кредити
8. Представяне на "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД
9. Кредитен портфейл на "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД

ВЪВЕДЕНИЕ:

Банките са специфично предприятие, което предлага на своите клиенти широк набор от продукти и услуги, чрез които задоволява техните потребности и интереси. Според закона за кредитните институции банката е юридически лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити за собствена сметка и на собствен риск.

Депозитът представлява парична сума, която лицето (ФЛ или ЮЛ) предоставя на банката при определени условия. Между лицето и банката се сключва договор, по важните елементи, от който са: информация за банката; вид на депозита; валута на депозита; ценови условия по депозита. . Банките определят лихвения процент на депозита в зависимост от сумата и/или срока. Колкото по-висока е сумата, толкова по-висока е лихвата. За много големи суми, банките могат да предложат индивидуален по-висок лихвен процент. Съществуват различни видове депозити в зависимост от целта на депозита- депозити с ежемесечно олихвяване, с авансово изплащане на лихвата или рентен депозит.
Видове депозити:
* Според наличието на срока по депозита биват - безсрочни и срочни
* Според срока на депозита - краткосрочни, средносрочни и дългосрочни
* Според вида на валутата - в национална и чуждестранна валута
* Според вида на депозита - от ФЛ, от ЮЛ, от банка, от бюджетни органи

Предимства да се избере този начин на спестяване са:
* Доходността е гарантирана до датата на падежа.
* Съгласно българското законодателство по депозитите е гарантирана и главницата от Фонда за гарантиране на влоговете до 100 000 евро /196 000 лева/на един човек в една банка.
* Освободени са от такси за месечно обслужване.
* Налични са по всяко време, т. е. може да се ползват винаги когато ви потрябват.

Когато избираме депозитния си продукт, обаче, е много важно да го съобразим с нашите конкретни нужди. Банките стават все по-агресивни в привличането на клиенти и обещават висока доходност за кратък период. Най-добрият тест винаги си остава пресмятането на реалната сума при падежа т.е. края на депозитния период. Много често банките рекламират годишния си процент, който обаче е много по-нисък, ако депозираме за три или шест месеца. Други рекламират само най-високите стойности (при депозити с растяща лихва например) и така клиентът може да се заблуди че рекламираната лихва "до 8%" важи за целия период. Най-вярното решение винаги се взема при смятане на точните лихви в края на периода и сравняването им. Втората стъпка при избор на депозит е срокът. Трябва добре да преценим кога ще ни трябват парите - всички депозити имат срок и лихвеният им процент се определя спрямо срока на депозита. Не трябва зда затваряме парите си в дългосрочен депозит, ако те ще ни трябват по-рано от изтичането срока на депозита. Не само ще загубим натрупаната лихва, но и в някой случаи може да се наложи да се плати наказателна лихва затова, че не сме ги държали за целия период. Към тази стъпка можем да прибавим и възможността да разполагаме с парите си по всяко време. Има банки, които предлагат депозити, при които можете да вземете лихвата си веднага, или пък да теглите и внасяте по всяко време. При тези депозити по правило лихвите са по-ниски, но пък разполагаме с парите си по всяко време.

Видът на депозита също е важен критерий, когато се чудим кой точно да изберем, защото в някой случаи е по-изгодно да имаме депозит с натрупване на лихвата (капитализация на лихвата) за всеки месец, отколкото ако го държиме дългосрочно за 2 или 3 години. Така не само ще сме по-гъвкави и ще разполагаме с парите си, но и ако ни се наложи да ги изтеглим ще загубим лихвата само за месеца в който го теглим, а не за целия период. В период на висока инфлация какъвто е сега, е важно да имаме пред вид ценността на парите във времето - че един лев днес е по-ценен от един лев утре.

Изборът на валута на депозита е последната , но не маловажна стъпка. Ако предпочитаме да държичм парите си в лева, това ще ни носи по-висока доходност, отколкото, ако са същата равностойност в евро. Българският лев е дългосрочно фиксиран към еврото и сериозна промяна не е в рамките на сериозните прогнози. Ако все пак сме уплашени и не вярваме на валутния борд, изберете евро, но тогава предвидете освен по-ниските лихви и неизбежни разходи по обръщането на сумата в левове в бъдеще (минимум 0.5%).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценка и анализ на депозитните и кредитните продукти на две банки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.