Оценка на риска в химическите предприятия


Категория на документа: Други


Н 280 - Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.
Информация, свързана със специални опсности за хората и околната среда: Изключително запалим втечнен газ.При употреба може да образува запалима експлозивна смес във въздуха.Във високи концентрации може да предизвика задушаване. Газът / парите са по- тежки от въздуха.Може да се натупа във затворени пространства, особено на или под нивото на земята. Контактът с течност може да причини студено изгаряне / измръзване.
* Състав / информация за съставките
Вещество
Съдържание

CAS №

EINECS№

Индекс №

Клас

Пропан

>=99%

74-98-6

200-827-9

601-003-00-5

F+; R12
(Flam. Gas1,H220/
Press.Gas,H280)

* Мерки за оказване на първа помощ
Вдишване:Изведете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой.Потърсете незабавно медицинска помощ. При спиране на дищането да се потърси медицинска помощ.
Контакт с кожата и очите: В случай на контакт с кожата - кожата да се измие с топла вода. В случай на измръзване изплакнето обилно с вода. Не сваляйте облеклото. Пръскайте с хладка вода в продължение на поне 15 мин. Поставете стерилна превръзка. Потърсете медецинска помощ. В случай на контакт с очите - внимателно промийте очите с вода, като внимавате да не ги нараните. Потърсете незабавно медицинска помощ.
Поглъщане: Не се разглежда като възможен път на експозиция
* Противопожарни мерки
Клас - Изключително запалим
Особени рискове - Огън може да причини разрушаване / експлодиране на съда. Възможно е образуване на експлозивна смес газ/въздух. Възможно е повторно спонтанно запалване.
Странични продукти от горенето:
При непъло изгаряне може да се отдели въглероден моноксид.
Подходящи средтсва за гасене:
Могат да се използват всички известни пожарогасителни средства.
Специални методи:
Ако е възможно спрете изтичането на газ. Отстранете съда и гасете с вода от защитена позиция. Напръскайте от защитена позициа за да ограничите пожара. Изтичащ горящ гад да се гаси само, ако е абсолютно необходимо.
Специална предпазна екипировка за противопожарна служба:
Да се използва дихателен апарат, който не се захранва от атмосферата и пълно защитно облекло.
* Мерки при аварийно изпускане

Лични предпазни мерки:
Да се освободи зоната. Погрижете се за достатъчно проветрение. да се премахнат източниците на запалване. При навлизане в зоната да се използва кислороден апарат, докато се докаже безопасността на атмосферата.
Предпазни мерки за околната среда:
Опитайте се да спрете изтичането на газ. Да се предотврати навлизането в канали, мазета, ами и други подобни места, където натрупването може да бъде опасно. Не изхвърляйте в канализация, повърхностни и подпочвени води.
Методи за почистване:
Осигурете подходяща вентилация. Оставете да се изпари.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценка на риска в химическите предприятия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.