Оценка на риска в химическите предприятия


Категория на документа: Други


* Работа и съхранение
Да се употребява само на добре проветриви места. Да се вземат мерки срещу статично електричество. Да се използват антистатични инструменти. Да се предотврати проникването на вода в съда, както и обратно връщане. Да се използва такова оборудване, което е подходящо за този продукт и за предвидените налягане и температура. При съмнение се консултирайте с доставчика на газ. Да се съблюдават указанията за използване на доставчика на газ. Съдът се съхранява при температура под 50 градуса на хладно и проветриво място. Да не се съхранява заедно с храна за животни, храни, окислители.
* Физични и химични свойства
Физично състояние при 20 °С: втечнен газ
Цвят: безцветен
Мирис: сладникъв
Моларна маса: 44
Точка на топене [°С] : -187,7
Точка на кипене [°С] : - 42,1
Точка на възпламеняване [°С] : - 104
Експлозионни граници: 1,7 - 10,8
Налягане на парата при 20 °С : 8,2
Относителна плътност, газообр. (въздух =1) : 1,55
Относителна плътност, течна фаза (вода=1) : 0,499
Разтворимост във вода (20 °С ,1 bar) : 62,4
* Стабилност и реактовоспособност
Стабилен при нормални условия. Реагира с окилители. Под въздействието на топлина съществува риск от спукване. Възможно е образуване на експлозивна смес газ / въздух. Опасни продукти от разпадане - въглеводороди, водород.
* Токсилогична информация
Не са известни токсилогични въздействия на веществото. Газовете могат да причинят задушаване. Вдишването предизвиква наркотичен ефект / интоксикация.

3. Получаване в индустриален мащаб и приложение.

Пропанът е безцветен горим газ и се числи към въглеводородите. Той е трети в хомоложния ред на алканите. Пропанът е газ без цвят и мирис, температурата му на топене е -187,7 °C а температурата на кипене -42 °C. Критичната му температура е 96,8 °C, критичното налягане 4,2 MPa, а плътността в критичната точка е 0,22 g/cm3. Пропанът се втечнява лесно (за разлика от метана), при 20 °C втечняването е възможно при налягания по-високи от 8-9 атмосфери. При около 60 °C това налягане е вече 20 atm.
Използва се като енергиен източник. Втечнен, обикновено в смес с бутан (пропан-бутан) се използва като гориво за автомобили и др., газ за горене, газ за запалки и др. Към него се добавят вещества, които се усещат от обонянието в много ниски концентрации, за да се предотвратят инциденти при изтичане на газ. Използва се също така и като хладилен агент, под името R290 в хладилни инсталации, климатици и топлинни помпи. В химическата индустрия се използва като изходна суровина за получаване на водород, пропанол и други химикали. Пропана гори като всички алкани, при което се получават въглероден диоксид и вода. Химическите му свойста са типични за алканите.

4. Кратка характеристика на симулационната програма ALOHA.

ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) е програма за моделиране и оценяване на рискови зони, образувани от изтичането на опасни химични вещества и като последствие формиране на токсични облаци газ, възникване на пожари и/или експлозии. Рисковата зона е област, в която концентрацията на опасното химично вещество е надвишило нормалното ниво на допустимата за човешкия организъм концентрация.

Основните функции на програмата са:

* Генерира различни сценарии за аварии с опасни химични вещества, изчислява големината на опасните за хората и компонентите на околната среда зони на заплаха и дава възможност за тяхното графично изобразяване .
* Изчислява с какъв дебит веществото изтича от технологичните апарати, под каква форма се извършват разливите, както и за газопроводи, като прогнозира в проценти как това освобождаване се променя с течение на времето.
* В симулационната програма АLOHA са заложени модели за различни сценарии на изтичане: под формата на пари, образуващи токсични, запалими или експлозивни облаци от газ или пари; пожари или експлозии от различен тип: Jet Fire (JF); Vapor Cloud Explosion (VCE); Boiling Liquid Evaporation Vapor Explosion (BLEVE) .
* Оценява последствията от различни видове опасности като: токсичност, запалимост, топлинна радиация и свръхналягане.
* Дава възможност за прехвърляне на симулационните резултати (например, графиката за големината на опасната зона върху електронна географска карта).
* Има съвместимост с програми като: CAMEO Chemicals и MARPLOT'

5. Сценарии за възникване на аварии с химичното вещество (използване; съхранение; транспортиране; оценка на резултатите от симулационните експерименти с ALOHA и тълкуване на текстовите и графични данни.

На 26.06.2012 г. в 10:25 ч. в град София, поради небрежност при експлоатация изтича пропан през хоризонтален цилиндричен резервоар с вместимост 10 m3. Резервоарът съдържа втечнен пропан и е запълнен 85 %, веществото се съхранява в резервоара при температура - 25 С.

Резултати от симулацията с програмен продукт ALONA

EN
BG
SITE DATA:

Location: SOFIA, BULGARIA

Building Air Exchanges Per Hour: 0.86 (unsheltered single storied)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценка на риска в химическите предприятия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.