Оценка състоянието на зеленчукови култури при природни бедствия


Категория на документа: Други


Оценка състоянието на зеленчукови култури при природни бедствия

Извършване на оценката. Експертът поканва застрахования да го придружи и да участва в оценката. По този начин застрахованият разбира как се определят процентите на загубите и се убеждава в правилността на констатациите на оценителите.

Експертът не бива да допуска множество представители на застрахования на мястото на събитието - те биха могли да попречат на добрия ход на оценката, било със забележките си или с намесата им от всякакво естество.

Експертът започва от парцела, който застрахованият счита за най-засегнат от застрахователното събитие. Това му позволява да си фиксира една ориентировъчна точка за силата на събитието и да даде начало на оценката при възможно най-добри условия - оценката е толкова по-лесна, колкото щетата е по-голяма.

Не се допуска никакво компенсиране на блок или на част от блок с други блокове или части от блокове - това показва липса на точност и прецизност от страна на Експерта и ще затрудни една евентуална следваща оценка.

При извършване на оценката всеки един от заявените блокове се сравнява с наименованията и размера на блоковете, посочени в Описа. Ако Експертът има съмнения относно местоположението и размера на блока, той може да изисква от застрахования кадастрална карта.

Важно задължение на Експерта и вещото лице е при всички случаи да определят правилно площите на увредените блокове. При съмнение и спорове площите се измерват. След всеки оценен блок Експертът трябва да се увери, че застрахованият е съгласен с неговите изчисления. В случай на несъгласие незабавно се преминава към вземане на нови проби, преди да се продължи оценката. Ако страните не постигнат съгласие по един или няколко блока, безполезно е да се стига до конфронтация. Експертът трябва да разясни на застрахования средствата, към които той би могъл да прибегне, а именно - в седемдневен срок да поиска извършване на втора оценка. Експертът трябва също да напомни на застрахования, че при извършване на втората оценка може да участва избрано от него вещо-лице, а също и за неговото задължение да запази увредените култури в същото състояние до извършването на втората оценка или да остави представителни пробни парцели. В случай на затруднения, срещнати от Експерта и вещото лице, не се изключва възможността да се обяви, че оценката ще се преразгледа заедно с друг експерт. Процентът на щетата от застрахователно събитие се определя по метода на преброяване на напълно унищожените, частично повредените и изцяло запазените растения, плодове или части от растения.

"Преброяване, винаги преброяване" - такъв трябва да бъде девизът на Експерт-ликвидатора. Каквато и да е компетентността му. Експертът винаги трябва да подкрепя впечатленията си с безспорни доказателства.

Преброяванията са абсолютно необходими поне поради четири причини:
> За Експерта те представляват обективна система за оценка;
> Това е най-ефикасното средство застрахованият да се убеди в точността на оценката;
> Те дават на Застрахователя необходимото доказателство и сигурност;
> Те съставляват начало на писмено доказателство в случай на бъдещ спор
За по-прецизно оценяване на щетите, особено при извършване на окончателни оценки на култури с предварителни оценки, се ползват сравнителният и тегловният методи.
> При сравнителния метод непосредствено преди прибиране на реколтата се сравнява продуктивността на увредени от застрахователното събитие растения с тази на неувредени растения;
> При тегловния метод непосредствено преди прибиране на реколтата се вземат проби от увредения и неувредени участъци или растения, претегля се реколтата и се констатира размерът на щетата.
Експертът се ограничава до установяване на щетите. На терена той в никакъв случай не бива да съобщава на застрахования размера на обезщетението.

Видове оценки

В зависимост то вида на културата, от характера и степента на пораженията и от фазата на развитие, в която културата се е намирала по време на настъпването на застрахователното събитие, се извършват два вида оценки - предварителна и окончателна.

Предварителната оценка се извършва, когато:
- културата е увредена в начална фаза на развитие и съществуват условия за известно нейно възстановяване и за намаляване на първоначално причинената щета или когато
- е трудно с точност да се определи размерът на щетата (например при житни култури, увредени в тревисто състояние или в периода на наливане на зърното, царевица, увредена от градушка преди или по време на изметляване и др.).

Резултатите от предварителната оценка се вписват в графи 7 и 9 от Акта за ликвидация.

Когато е извършена предварителна оценка, непосредствено преди прибирането на реколтата увредените блокове трябва да бъдат посети и да бъде извършена окончателна преценка за размера на щетата, която се изразява в окончателна оценка и се вписва в графи 8 и 10 от Акта за ликвидация.

Често пъти между предварителна и окончателна оценка настъпват неблагоприятни условия за развитие на пострадалите култури (суша, увреждания от болести и неприятели и др.) които възпрепятстват възстановяването им, на свой ред нанасят загуби като увеличават първоначално причинените щети от застрахователното събитие и затрудняват окончателната оценка. Всичко това налага да се следи отблизо състоянието на пострадалите култури. В такива случаи оформянето на предварителната оценка в окончателна трябва да се извършва без отлагане и без да се изчаква времето за прибиране на реколтата.

При извършване на предварителна оценка винаги трябва да се има предвид възстановителната способност на културата и очакваното намаляване на загубите. Затова при оформянето на предварителните оценки в окончателни не се разрешава завишаване на процентите на щетите, с изключение на случаите, когато от Дирекция ССЗ се извършва анкета на мястото на събитието.

Предварителните оценки трябва да се извършват прецизно. Това е особено необходимо поне поради две причини:
> първо, при унищожаване на реколтата от незастрахователно събитие обезщетението се заплаща по предварителна оценка
> второ, при извършване на окончателната оценка не може да се увеличава определеният с предварителната оценка процент щета, освен в случаите когато се провежда анкета на мястото на събитието от Дирекция ССЗ.
И двата случая една неточна предварителна оценка може да причини значителни финансови загуби и на двете страни.

Окончателна оценка (без да се извършва предварителна оценка) са извършва когато:

А) културата е напълно унищожена
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценка състоянието на зеленчукови култури при природни бедствия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.