Оценка състоянието на зеленчукови култури при природни бедствия


Категория на документа: Други


Б) културата е оценена от Общите условия - за презасяване

В) застрахователното събитие е настъпило в такава фаза на развитие на културата, когато не съществува никаква възможност за нейното възстановяване и за намаляване на щетата

Г) щетите са от незастрахователно събитие - вместо Акт за ликвидация се съставя Бял протокол

Д) експертът констатира наличие на незастрахователни причини (особено загуби от болести и неприятели), които може да увеличат щетата след събитието

Е) увредените култури се берат на части (тютюн, домати, малини и др.) или се косят няколкократно (люцерна, детелина, мента и др.)

Ж) засегнатата площ е с малки размери

З) загубите са необезщетими

Оценяване на щети от градушка се покриват количествените загуби на реколтата, причинени от прякото механично действие на зърната на градушката.

Преди да започнат огледа Експертът и вещото лице трябва да си дадат отговор на въпроса: "Установените щети дължат ли се на градушка?" Наблюдението върху обкръжаващите предмети и по-специално върху дърветата, храстите и плевелите (бучиниш, репей, паламида и др.) дава незабавно отговор на този въпрос. Когато градовото зърно засегне зеленото растение, обикновено смачква лежащите под епидермиса хлорофилни клетки и на удареното място остава незаличима следа - появява се петно с бяло-сив цвят - т.нар. градобитен белег. Колкото по-стари са градобитните белези, толкова са по-забележими.

Цветът на раните може да укаже характера и приблизителната дата на падналите градушки. Това се оказва полезно за разкриване на повечето застрахователни събития, предшестващи датата на влизане на застраховката в сила. Например:
> дълбоки и дистанцирани удари сочат едра градушка, смесена с вода
> леки, но силно наситени рани са причинени от плътна, но дребнозърнеста градушка
> наранявания с различно оцветяване показват, че е имало две или повече последователни градушки.

Оценяване на щети от буря, вихрушка и смерч се покриват преките количествени щети на реколтата, изразяващи се в разкъсване или откъсване на листа (най-характерно за зеленчуци и др.) пречупване или изкореняване на растения.

Преди да започнат оценката Експертът и вещото лице трябва да извършат следното:
1. Да потърсят характерни белези и да дадат мотивирано становище за наличието на буря

Установяването на щети от буря и то определено над 15м/сек е много по-трудно, отколкото доказване наличието на градушка. Ето защо Експертът и вещото лице трябва внимателно да обследват предметите в района на пострадалото землище, като съсредоточат своето внимание върху:
- културите, и по-специално изтръгнатите и пречупени растения, и върху плевелите
- дърветата (счупване на клоните)
- сградите (съборени комини, вдигнати керемиди от покриви, счупени прозорци) включително леки постройки (навеси), електрически стълбове и др.

Оценяване на щети от проливен дъжд
проливният дъжд се характеризира с това, че за кратко време пада голямо количество валеж с внезапно започване и спиране. Два са факторите, които обуславят характера на проливния дъжд
I=
Където: I - интензивност

Q - количество валеж на 1м2 в литри

Т - време в минути и часове

Обезщетяват се само загубите, когато за определено време е паднал минимум количество валеж на 1м2. например, когато за 5 мин. е паднал валеж от 2,5 литра/м2 и повече; за 10 мин.-3,8 литра/м2 и повече и т.н. покриват се преките и косвени загуби, причинени от проливен дъжд. Преки са щетите, причинени от механичното действие на ударите на дъждовните капки. Изразяват се в пречупване, разкъсване, оронване и механично увреждане на растения и плодове. Косвени са щетите от механичното действие на стичащите се по склоновете водни маси, които изравят, извличат и затлачват растения и плодове. Проливният дъжд нанася щети предимно при млади, току-що поникнали или наскоро разсадени култури - зеленчуци, тютюн, слънчоглед, захарно цвекло, памук и др.

Оценяване на щети от осланяване

Преди за започне оценяването на щетите Експертът трябва да установи дали към деня на настъпване на събитието е бил започнал или дали не се е бил прекратил застрахователният период за културата. За целта Експертът трябва да даде отговор на следните въпроси:
1. Дали датата на настъпване на събитието не е преди 20 април или след 10 октомври?
2. Била ли е влязла застраховката в сила към деня, в който културата е била осланена?
3. Било ли е започнало покритието за културата - Общите условия към деня на осланяването?
4. Дали събитието не е настъпило след обичайното време за прибиране на реколтата?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценка състоянието на зеленчукови култури при природни бедствия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.