Одит на капитала на предприятие


Категория на документа: Други


 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КУРСОВА РАБОТА

НА ТЕМА:

ОДИТ НА КАПИТАЛА НА НЕС ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ООД

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:
ВЕСЕЛИНА МАРКОВА ПЕТЕВА Х.АС. ЦВЕТОМИРА Б. РАДЕВА
фак. № 10567, група 02, V курс,
спец. "СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ",
редовно обучение

Варна 2012

НЕС ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ООД е основано с 5 100 лв. капитал, разпределен между съдружниците към датата на съдебната регистрация - 22.02.2002 г., както следва:

1. Мартин Павлов Маринов -170 основни дяла с номинал 10 лв. или 1 700 лв.
2. Божидар Павлов Маринов- 170 основни дяла с номинал 10 лв. или 1 700 лв.
3. Павел Маринов Петров-170 основни дяла с номинал 10 лв. или 1700 лв.

През 2010 г. съдружника Павел Маринов Петров е починал, като тази промяна не е намерила отражение в АВ. / В някои дружествени договори се дава възможност на наследниците да приемат членството в дружеството на техния наследодател. В други договори такава възможност категорично се изключва/

НЕС ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ООД притежава 100% от капитала на Неско България ЕООД и 33.33% от капитала на Солар патрнър ООД.

От приложеният консолидиран отчет на Нес Енергийни източници ООД е видно изменение на собствения капитал на дружеството към 31.12.2011 г., отнасящо се до натрупаната печалба от минали години. При съпоставяне на данните от индивидуалният отчет на НЕС ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ООД е видно, че същото е резултат дейността на самото дружество и не е в резултат от участието му в капитала на Неско България ЕООД и Солар партнър ООД.

Анализът на данните на стр. 5 от приложеният Индивидуален отчет, показват, че промяната на собствения капитал е резултат на извършено през 2011 г. разпределение на печалбата. В тази връзка е необходимо да се предприемат следните контролни действия:

1. Проверка относно документалното обосноваване на разпределението на печалбата:

1.1. Да се проверят взетите решения за разпределение на печалбата - дали са взети, съгласно законовите изисквани;

1.2. Има ли решение на общото събрание за разпределение да дивидент;

1.3. Кои са лицата на които е разпределен дивидента;

1.4. Взето ли е под внимание обстоятелството, че неразпределената печалба се разпределя освен между двамата вписани съдружника, и между наследниците на починалия съдружник, в съответствие с делът, който онаследяват, независимо от това, че наследяването на дружествения дял не е вписано в АВ.

2. Да се анализират взетите в тази връзка счетоводни операции и да се извърши проверка дали е извършено начисляване на данък върху изплатеният дивидент.

3. Да се извърши проверка дали обстоятелствата по т.1.5 са декларирани по реда на чл.73 От ЗДДФЛ, където дружеството поименно посочва лицата, на които е изплатило дивидент, както и удържания в тази връзка данък.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Одит на капитала на предприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.