Одит. Вътрешен контрол и вътрешен одит.


Категория на документа: Други


Одит. Вътрешен контрол и вътрешен одит.
Книжката, която си закупихме

Вътрешен одит

1. Определение - Независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултации, предназначена да допринася за добавянето на стойност и подобряване дейността на организацията. Вътрешния одит помага на организацията да постигне целите си ............... на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите на управление на риска, контрол и управление.

2. Ключови елементи
- независимост
- обективност
- даване на увереност и консултиране
- добавя стойност и подобрява дейността
- изисква прилагане на дисциплиниран и систематичен подход, който помага за постигане на организационните цели
- оценява управлението на риска, контрола и управлението
Вътрешния одит се ръководи от стандарти, които са:
* присъщи за дейността стандарти, които разглеждат характеристиките на организациите и лицата извършващи вътрешен одит независимо от естеството на услугите
* уточняващи стандарти - те са интегрирани в присъщите за дейността стандарти. Те доразвиват другите стандарти и са класифицирани като:
А - даване на увереност или
С - консултиране

ПРИСЪЩИ ЗА ДЕЙНОСТТА СТАНДАРТИ

Присъщите за дейността стандарти за 18. Не е нужно да помните номерата на стандартите или заглавията, но трябва да разбирате значението им.

Стандарт 1000 Цел, правомощия и отговорности
От 1000 до 1322 го имаме преснимано

СТАНДАРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТАТА

Тези стандарти описват естеството на вътрешния одит. Те също осигуряват критерии за измерване на качество на предлаганите услуги. В стандартите за изпълнение на работата са интегрирани уточняващи стандарти, които доразвиват другите стандарти, като:
А - даване на увереност или
С - консултиране

Стандарт 2000 Ръководителя на вътрешния одит/РВО/ задължително трябва да управлява ефективно вътрешния одит така, че той да допринесе за добавянето на стойност за организацията
2010 РВО трябва да изготвя планове въз основа на оценка на риска, в които да определя приоритетите на ВО в съответствие с целите на организацията.
2010 А1 Планирането на ангажимента на ВО трябва да се базира на документиране оценка на риска, която се прави веднъж годишно. В този процес задължително се взима мнението предоставено от висшето ръководство
2010 А2 РВО задължително трябва да установи и прецени очакванията на висшето ръководство относно мнението за ВО и други заключения
2010 С1 РВО трябва да обмисли дали да приеме ангажимент за консултиране като прецени до колко изпълнението му ще доведе до по-добро управление на рисковете му, добавяне на стойност и подобряване на дейностите му в организацията.Поетите ангажименти задължително трябва да бъдат включени в плана.
2020 РВО задължително трябва да представи плана за ВО и оценката на необходимите ресурси на висшето ръководство за преглед и одобрение, включително за междувременно възникнали съществени промени. РВО задължително трябва да оповести и какъв ефект биха имали ресурсните ограничения.
2030 РВО трябва да осигури надеждността по ВО, достатъчно и подходящи ресурси, както и ефективното им разпределение за изпълнението на одобрения план.
2040 РВО трябва да установи политики и процедури за рамката на ВО
2050 РВО трябва да обменя информация и да координира дейността си с тази на други вътрешни и външни доставчици на одиторски и консултантски услуги за да осигури оптимален обхват и минимално дублиране на усилия.
2060 РВО задължително трябва да докладва лично пред ръководството по отношение на целите, правомощията и отговорностите на ВО и изпълнението на одитния план. Докладването задължително трябва да включва съществените рискове, на които е изложена организацията, както и въпроси относно контрола, рисковете от измами и други за които е необходимо или е било поискано от висшето ръководство.
Тълкувание: Честотата на съдържанието на докладването се определят чрез обсъждане с висшето ръководство и Съвета и зависят от важността на информацията, която следва да се представи, и спешността на съответните действия, които следва да се предприемат от висшето ръководство и Съвета.
2070 до 2600 ги имаме преснимани

Основни понятия

1. Дефиницията
2. Етичен кодекс
3. Стандартите - те се делят на:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Одит. Вътрешен контрол и вътрешен одит. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.