Одиторски риск


Категория на документа: Други


 34 ОДИТОРСКИ РИСК

По принцип одиторската дейност е свързана с много неопределени събития, които често влияят върху постигането на нейните цели. Встъпвайки с договорни отношения с клиента одиторът изхожда от презумцията, че не в състояние напълно да провери целия финансов отчет и да гарантира абсолютна вярност на счетоводната информация. В действията, които той извършва по време на одита винаги съществува риск, тъй като той в своето крайно заключение потвърждава онова, което може би не е трябвало да потвърждава.

Под одиторски риск се разбира вероятността одиторът да даде неподходящо мнение в случаите, когато във финансовия отчет има съществени неточности, отклонения и несъответствия. Затова в своята работа той винаги преследва две основни цели:

1.Оценяване на условията за възникване и намаление на информационния риск до приемливо ниво.
2. Оценяване и намаление до приемливо ниво на одиторския риск.

Още на етапа на планиране одиторът разглежда степента и характера на работата, която му предстои да извърши. Здравият разум подсказва, че колкото "по-рисков" е клиентът, толкова повече работа трябва да планира одиторът. Например колкото по-голяма е дейността на клиента, толкова повече операции се извършват и е възможно да бъдат допуснати счетоводни грешки.

Целта на одитора е да се увери, че не съществува по-голям риск, например от 5%. Това е така наречената магическа цифра на одиторския риск. Следователно, пълната достоверност на одита е равна на 100%, а 95% е доверителната вероятност, одиторската надеждност. Използваният процент - 95% е само условен. Той само означава, че никога не можем да бъдем 100% сигурни за всяко направено заключение.

Общият риск на одита /ОР/ се разглежда като вероятност от даване на
неподходящо мнение, когато финансовият отчет съдържа съществени
неточности. Той може да възникне в резултат от влиянието на три различни
вида риск:
- вътрешноприсъщ риск /ВР/;
- риск на контрола /РК/;
- риск на разкриването /РР/.

Всеки един от тези рискове се намира под влиянието на редица фактори, които от своя страна са различно неопределени. Ето защо одиторът трябва да събере и анализира наличната информация за тези фактори, които оказват пряко или косвено влияние върху общия риск, като се започне от етапа на планирането и се продължи през цялото време на одитиране.

Не бива да се забравя, че одиторът е този, който преценява какъв ще бъде размера на всеки отделен риск. Няма строго правило, от което одиторът да се ръководи.

Най-общо казано - колкото по-ниско е възприетото ниво на риск, толкова повече одиторска работа трябва да бъде извършена.

Под вътрешноприсъщ риск се разбира податливостта на салдото на определена сметка или група операции към неточности, отклонения и несъответствия, които могат да бъдат съществени, индивидуални, или като обща сума заедно с неточности, отклонения и несъответствия в други салда или група операции, които се предполага, че са възникнали поради липса на съответни вътрешни контроли. Този риск произтича от характера на стопанската дейност, от средата в която се работи и от управлението. Той се оценява на ниво финансов отчет и на ниво индивидуални салда и операции.

На ниво финансов отчет върху вътрешноприсъщия риск влияние оказват такива фактори като:

- макроикономическата среда /местно законодателство, пазари, конкуренция/;

- квалификацията и почтеността на ръководството /управленски опит и познания на ръководството; промените в него през годината; наличието на необичаен натиск върху ръководството/;

- липса на персонал и ротация на същия /лоша квалификация; злоупотреби; необичайно високо заплащане на юристи и консултанти/;

- възможности за манипулиране на финансовия отчет /голям брой на сделки с дъщерни предприятия, наличие на фиктивни клонове/;

- естеството на бизнеса /използвана технология, наличие на свързани лица, разположение на производствените мощности, необичайни сделки, операции с чуждестранни контрагенти, намаление на количеството на продажбите, слаба маркетингова политика и др./ Например бизнеса в строителството е много по-рисков, отколкото търговия с хранителни стоки, тъй като той е много по-променлив.

На ниво сметки и група сделки оказват влияние също редица фактори, като например:

- сметките, които обхващат голям брой стопански операции или чрез които следва да се направят сложни разчети съдържат по-висок риск от допускане на грешки в сравнение с тези сметки, които обхващат малък брой стопански операции или се прилагат по-елементарни разчети. Например материалните запаси са изложени на по-голям риск, тъй като при тях има по- голяма възможност за манипулиране и грешки. По-малък риск съществува в сметките, чрез които се отчита основния капитал, банковите кредити, ДМА при незначително движение.

- основните сделки и други събития, които има комплексен характер и би могло да се наложи участието на експерти, например покупко-продажба на недвижими имоти;

- приключване в края на годината на необичайни или комплексни
сделки;

Под риск на контрола се разбира рискът от съществуването на неточности, отклонения и несъответствия в салдото на определена сметка или група операции или като обща сума заедно с неточности, отклонения и несъответствия в други салда или групи от операции, които няма да бъдат своевременно предотвратени, открити или коригирани от счетоводната система и системата за вътрешен контрол на предприятието. Целта на тези системи е да предотвратят възникването на умишлени и неумишлени грешки и свеждане до минимум на неправилните и неизгодните решения. Следователно, този риск се влияе от такива фактори като изградената система на контрол, включително от почтеността на персонала в тази област, степента на осъществявания контрол и силата на контрола спрямо определени счетоводни обекти.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Одиторски риск 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.