Одиторски риск


Категория на документа: ДругиОще в ранната фаза на своята работа одиторът трябва да реши до каква степен следва да се довери на контрола, който се осъществява в предприятието. В процеса на одита това решение може да бъде преразгледано и е в зависимост от резултатите на неговата проверка, той може да реши да му се довери повече или по-малко. Основната причина, поради която одиторът се интересува от контрола е, че ако се довери на него ще се намали необходимото количество тестове по същество на сделките и крайните салда на сметките.

В много случаи вътрешноприсъщият риск и рискът на контрола са тясно свързани. Комбинацията от двата риска е възприето да се нарича клиентски риск, т.е. двата риска се отнасят към клиента като цяло. Одиторът може да го оценява, но не може да му оказва влияние

Още на етапа на планирането одиторът може да използва официална процедура за да се прецени дали предприятието е високорисково или нискорисково, или попада някъде по средата. За оценка на клиентския риск се използват предварително подготвени въпросници. Чрез тях трябва да се разгледат и двата елемента на клиентския риск, макар че рискът на контрола може да бъде преразгледан, когато се проверява по-подробно счетоводната система.

Рискът на разкриването е показател за ефективността и качеството на работа на одитора. Той означава, че е възможно в резултат на прилаганите от одитора процедури да не бъдат разкрити по време на одита съществени неточности, отклонения и несъответствия, които съществуват в салдото на определена сметка или в група операции.
При риска на разкриването следва да се отчита:

- вероятността, че не е извършена проверка на всички стопански
операции;

- вероятността, че приетата за целесъобразна в даден случай процедура се окаже неефективна, или че на основание на резултатите от проверката са направени грешни изводи, или че неправилно са изпълнени одиторските процедури.
Затова този риск се нарича още процедурен риск.

Рискът на разкриването зависи от последователността на извършване
на одита, а така също от такива фактори като квалификация на одитора и
поредността на извършване на одита в конкретното предприятие. Рискът на
разкриването не може да бъде елиминиран изцяло, защото включва човешки
грешки

Правило - Ако одитът се извършва за първи път, то рискът на разкриването е по-висок.

Ако одиторът желае по-нисък риск на разкриването, той трябва да извърши повече процедури по същество и при по-големи размери на извадките.

Нивото на риска на разкриването определя вида и обема на одиторските тестове, които ще се извършат. Ако той не може да бъде сведен до приемливо ниско ниво, тогава се дава квалифицирано одиторско мнение /мнение с резерви/.

В одиторската практика се прилагат два основни подхода към оценката на одиторския риск: интуитивен подход и количествен подход.

При интуитивния подход одиторът изхожда от собствения си опит и познания за предприятието-клиент, определят одиторския риск по отношение на финансовия отчет или по отделни групи салда като висок, среден и нисък и използват тази оценка при планиране на одита.

Количественият подход предполага количествен разчет при използване на определени модели. Според един опростен модел оценката на одиторския риск се определя като произведение от трите вида риск:
ОР = ВРхРКхРР

Одиторът преценява каква ще бъде размера на всеки от елементите на общия одиторски риск. Най-общо казано - колкото по-високо е възприетото ниво на риск, толкова повече одиторската работа трябва да бъде извършена"'

Оценка на общия обем одиторски риск - на база на вътрешноприсъщия и контролния риск и установените специфични рискове в отделните области -нисък, среден и висок.

Налице е обратна връзка между риска на разкриването и комбинираното ниво на вътрешноприсъщия риск и риск на контрола. Например, когато оценката за вътрешноприсъщият риск и рискът на контрола е висока, одиторът трябва така да организира одита, че да намали риска на разкриването, като по този начин снижи одиторският риск до приемливо по-ниско ниво. Обратно - когато оценката за вътрешноприсъщия риск и риска на контрола е по-ниска, одиторът може да допусне по-високо ниво на риска на разкриването и да сведе общия одиторски риск до приемливо ниско ниво.

Ако се налага да намали нивото на риска на разкриването, одиторът
трябва:

1.Да модифицира прилаганите одиторски процедури, като предвиди увеличение на техния брой и/или изменение на техния характер
2.Да увеличи времето на изпълнение на одита.
З.Да увеличи обхвата на одиторските извадки.

От посочената по-горе формула рискът на разкриването може да бъде представен в следния вид:
PP = OP
ВР х РКСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Одиторски риск 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.